ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “e-doatap”,  η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών θα γίνεται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019 και εφεξής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον σύνδεσμο e-doatap.doatap.gr.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία “e-doatap” παρέχεται με τους κωδικούς ΤAXISnet των ενδιαφερομένων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ

 Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30- 12-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής).

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία υπογράφεται

 από τον ενδιαφερόμενο και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού www.doatap.gr.

 Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

  • τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
  • έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι
  • δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη

Δημόσια Αρχή και

  • ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και

εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ...............................................

, (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).

4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο

«Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού www.doatap.gr.

Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

 

5. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Βασικό Πτυχίο / Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών.

Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.

Consent form

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Αναγνώρισης

6. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διδακτορικός τίτλος σπουδών του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην

 ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να επισυναφθεί και αυτός.

7. ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου όπου να αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης, ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής.

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί

 απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, από το Ίδρυμα προέλευσης. Ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Εάν η επιστολή επιβεβαίωσης είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η επιστολή επιβεβαίωσης, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και

 μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

8. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Πρόκειται για το αρχείο της διδακτορικής διατριβής, όπως αυτή κατατέθηκε στο Ίδρυμα. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία

– Αλβανία.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Αφορά Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία

– Αλβανία.

Το πρακτικό θετικής απόφασης περί απονομής του τίτλου από την Επιτροπή του Ιδρύματος (επιβλέπων και κριτές).

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που το Ίδρυμα δεν συγκαταλέγεται στα αναγνωρισμένα ιδρύματα του ΔΟΑΤΑΠ (βλέπε στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.doatap.gr) στη ενότητα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα), για ταχύτερη διεκπεραίωση της αίτησης είναι χρήσιμο να κατατεθεί βεβαίωση του Ιδρύματος ( στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) όπου θα αναφέρεται αν το Ίδρυμα αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που εδρεύει, το είδος των τίτλων σπουδών απονέμει (βασικό/μεταπτυχιακό/διδακτορικό) και το ποσοστό του μονίμου διδακτικού προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα.

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ζητηθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενος να αποσταλεί από το Ίδρυμα απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυναφθεί στην αίτηση το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αφορά Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία

– Αλβανία.

Αποδεικτικό επάρκειας γλώσσας στην οποία έγινε η εκπόνηση και η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής (εκτός των περιπτώσεων που ο βασικός τίτλος σπουδών του αιτούντος έχει αποκτηθεί στη γλώσσα αυτή). Εάν η γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας απονομής του τίτλου, τότε απαιτείται η υποβολή του κανονισμού του Ιδρύματος που προβλέπει τη χρήση της.

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΛΗΝ

ΕΛΛΗΝ., ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ)

Σε περίπτωση που η διδακτορική διατριβή που επισυνάφθηκε είναι σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής, και δεν περιέχει περίληψη σε κάποια από αυτές τις γλώσσες, θα πρέπει να επισυναφθεί η περίληψή της στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

9. ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Αφορά Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία – Αλβανία.

Η βαθμίδα που κατέχει ο κύριος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής μέσα στο Ίδρυμα.

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αφορά την αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία – Αλβανία, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα.

11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Αφορά Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία – Αλβανία.

Βεβαίωση εκδοθείσα από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα απονομής του τίτλου από την οποία θα προκύπτουν, για το διάστημα των σπουδών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ένταξη της χώρας απονομής στην Ε.Ε., οι αφίξεις στη χώρα και οι αναχωρήσεις από την εγγραφή στο πρόγραμμα έως την απονομή του τίτλου ή την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.

12. ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Επισύναψη επιπλέον εγγράφων βοηθητικών για την αναγνώριση του πτυχίου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

  1. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  2. Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
  3. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου. 

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση βασικού τίτλου χωρίς συνεκτίμηση μεταπτυχιακού

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση βασικού τίτλου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr