Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ για πρακτική στο Εξωτερικό (2017-18)

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+ για πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών σε φορέα του εξωτερικού.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:

• Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της Ευρώπης* (εκτός από κινητικότητες εντός Ελλάδας).

• Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν,Νορβηγία, Τουρκία, Ισλανδία).

* Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άτομα και οι οργανισμοί από ή προς Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμοι για το Erasmus+, σύμφωνα μετους κανόνες του προγράμματος και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται τα εν λόγω ΥΧΕ. Η λίστα ΥΧΕ διατίθεται στο: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territoriesocts/eu-oct-dialogue_el

Περίοδος της Πρακτικής Άσκησης:

Από 2 μέχρι 12 μήνες (η μέγιστη διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Erasmus+ του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου με βάση τις αιτήσεις και την χρηματοδότηση). Μετά τον καθορισμό της μέγιστης διάρκειας κινητικότητας, ΔΕΝ θα χρηματοδοτούνται παρατάσεις περιόδου πρακτικής άσκησης, αλλά μπορούν να εγκριθούν παρατάσεις zero-grant (μηδενικής επιχορήγησης). Σε περίπτωση διαθέσιμων κονδυλίων, αυτά θα διανεμηθούν με βάση την αρχή της αναλογικότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

• Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

- Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων).

- Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.

- Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

- Ερευνητικό ινστιτούτο - Ίδρυμα.

- Σχολείο/ Ινστιτούτο/ Εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων).

• Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ.

• Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

• Ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων ΔΕΝ είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών:

• Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact/institutionsbodies_el).

• Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών/τριών:

• Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

• Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

• Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.

• Οι φοιτητές/τριες που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, είναι επιλέξιμοι εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών (Συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ).

• Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πρακτικής άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ίδρυμα ανώτατης / τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

• Οι φοιτητές/τριες με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε φορέα της χώρας προέλευσής τους.

• Οι φοιτητές/τριες που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών/τριων:

• Η επίδοση του φοιτητή/τριας (μέσος όρος βαθμολογίας)

• Η συσσώρευση Διδακτικών Μονάδων στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς

• Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της oμιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής

• Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση

• Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο

• Το βιογραφικό σημείωμα του/της φοιτητή/τριας

• Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

• Η γνώση χειρισμού Η/Υ

• Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης.

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

1. Αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει να είναι σε έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψεως (μπρος-πίσω). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.

2. Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής βρίσκεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, παρακαλούμε όπως μας καταθέσει βεβαίωση εκμάθησης της γλώσσας.

3. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στην Αίτηση-Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος εγγραφής του/της φοιτητή/τριας, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+.

5. Γράμμα Αποδοχής / Letter of Acceptance από τον φορέα, εφόσον υπάρχει. Εάν το γράμμα αποδοχής δεν κατατεθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και τις 31/05/2017. (Θα δοθεί προτεραιότητα στους/στις φοιτητές/τριες που θα καταθέσουν Letter of Acceptance ως δικαιολογητικό στην παρούσα αίτησή τους).

Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Γραφείο Erasmus όσο και μετέπειτα με το φορέα υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/τριων είναι η εξής:

1. Oι φοιτητές/τριες καταθέτουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Γραφείου Erasmus του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

2. Tο Γραφείο Erasmus προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

3. Tο Γραφείο Erasmus καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους υποψηφίους σε συνέντευξη, για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Τμηματικού Συντονιστή.

4. O αρμόδιος Τμηματικός Συντονιστής συντάσσει λίστα προτεραιότητας/κατάταξης των αιτούντων, βάσει της τελικής τους μοριοδότησης, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

5. Tο Γραφείο Erasmus ανακοινώνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους αιτούντες την λίστα προτεραιότητας/κατάταξης των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyPTE1lUb73GoikToTM_Egq8mqYGH18OYceevQXuhcY6VHBA/viewform) και να καταθέσουν την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά:

• Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email από 03/04/2017 έως και 30/04/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο από 01/05/2017 έως και 15/05/2017, στο Γραφείο Erasmus Κτήριο Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 15 Μάϊου 2017, προκειμένου να περάσουν συνέντευξη από τον Τμηματικό τους Συντονιστή και να οριστεί η σειρά κατάταξης με την οποία θα μετακινηθούν.

Για πληροφορίες στo τηλέφωνo 2109549525 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ πατήστε εδώ.

Για την Μοριοδότηση της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ πατήστε εδώ.

Για το Παράτημα ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ πατήστε εδώ.

Για τον Πίνακα με τα ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ πατήστε εδώ.

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών σε:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
  • ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2017

Είσαι Φοιτητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών Χαροκόπειου Πανεπιστημίου» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του ΤΕΙ!

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr