Νέο καινοτόμο και εξωστρεφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Νέο καινοτόμο και εξωστρεφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα».

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

β) σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές φορέων κατάρτισης

γ) σε στελέχη Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

δ) σε στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού

ε) σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και με προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

στ) σε ερευνητές και εργαζόμενους σε ερευνητικά κέντρα

ζ) σε εργαζόμενους Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μ.Κ.Ο.

η) σε στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.α.)

θ) σε αναλυτές δημόσιων πολιτικών και δημοσιογράφων σχετικά με τα αντικείμενα

ι) σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

Σκοπός του μεταπτυχιακού

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι ευρωπαϊκή διάστασή τους, η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου καθώς και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 6 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 4 μαθήματα επιλογής καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα θα προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς την Παρασκευή απόγευμα και το Σάββατο έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε εργαζόμενους.

Συνεργασίες

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος αναπτύσσονται συνεργασίες με διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων και κινητικότητας. Κατά το τελευταίο εξάμηνο, οι φοιτητές δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, μέσω του Erasmus +.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή / και πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε αυτό.

Τέλος, προβλέπονται υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr