Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση φοιτητών στο ΠΑΠΕΙ για το 2019-2020

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) ότι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από 23 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2019.

Το Φοιτητικό Εστιατόριο λειτουργεί στο κτίριο της οδού Τσαμαδού 78, στο οποίο σιτίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές.

Δωρεάν σίτισης δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα, με βάση κυρίως την οικογενειακή ή ατομική οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητα τους.

Πέρασες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών ΠΑΠΕΙ» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Ενεργοί φοιτητές είναι οι:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
 • Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Οι προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για σίτιση ανακοινώνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα, ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή μετά από επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου. 

Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες με αριθμό μητρώου 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018  που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965Β’ 18-06-2012) ότι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από 23 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2019.

Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί και στους νεοεισερχόμενους φοιτητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων με νεότερη ανακοίνωση, αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων και ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στη διεύθυνση https://uregister.unipi.gr

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων

1. α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής  Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για  οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον  το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφωμένο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον, ο αδερφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδερφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδερφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

3. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Πειραιώς.

4. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος εισπράττει επίδομα ανεργίας.

5. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

6. Η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 

Υποβολή δικαιολογητικών 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF ή JPG

Κατά τη σάρωση των εγγράφων για την δημιουργία των επισυναπτόμενων PDF ή JPG αρχείων:

 • Κάθε όψη πρέπει να έχει και τον κατάλληλο προσανατολισμό.
 • Κάθε δικαιολογητικό το οποίο έχει περισσότερες της μιας σελίδες (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) πρέπει να είναι ολόκληρο ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο (PDF ή JPG) και όχι κάθε σελίδα χωριστά.

Σε περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών, ξενόγλωσσοι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένος δικηγόρος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή άλλου κράτους υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας αφού πρώτα γίνουν αποδεκτά κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

 1. Φωτογραφία φοιτητή/τριας (τύπου αστυνομικής ή ακαδημαϊκής ταυτότητας).
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2. α Για τους Κύπριους φοιτητές απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης  από  την εκάστοτε αρμόδια αρχή

2. β Για τους φοιτητές που είναι κάτοικοι εξωτερικού (εκτός Κύπρου) απαιτείται  Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων) ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου. Στην περίπτωση αλλοδαπών απαιτείται και φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής ή αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για την έκδοσή της.

4. Πρόσφατο έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Κινητής Τηλεφωνίας), από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των φοιτητών και όχι της μισθωμένης.

4. α Για τους Κύπριους φοιτητές απαιτείται Έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την εκάστοτε αρμόδια αρχή στην οποία να αποτυπώνεται σαφώς ο τόπος μόνιμης κατοικίας: α) του ίδιου του φοιτητή και β) των γονέων του

4. β Για τους φοιτητές που είναι κάτοικοι εξωτερικού (εκτός Κύπρου) απαιτείται  Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας

5. Αντίγραφα  Πράξεων  Διοικητικού  Προσδιορισμού   Φόρου   φορολογικού   έτους   2018   (Τα Αντίγραφα Πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικά Σημειώματα) θα πρέπει να είναι του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή, του ίδιου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του/της από κάθε πηγή). 

5. α Για τους Κύπριους φοιτητές απαιτούνται τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:

 • 1.1. Εισοδήματα στην αλλοδαπή από το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο (εισοδήματα 2018): α) του ίδιου του φοιτητή και β) των γονέων του. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση στην Ελλάδα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 1) με γνήσιο υπογραφής α) του ίδιου του φοιτητή και β) των γονέων του
 • 1.2 Εφόσον υπάρχουν Εισοδήματα στην Ελλάδα (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού φόρου για εισοδήματα 2018): α) του ίδιου του φοιτητή και β) των γονέων του.

5. β Για τους φοιτητές που είναι κάτοικοι εξωτερικού (εκτός Κύπρου) απαιτούνται βεβαιώσεις εισοδημάτων του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του από την αρμόδια αρχή της χώρας (φορολογικού έτους 2018). 

Επιπλέον δικαιολογητικά (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες):

6. Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών του/της αδελφού/ής του/της φοιτητή/τριας, εφόσον είναι φοιτητής/τρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

7. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας.

Από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του. 

8. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολύτε- κνική ιδιότητα του φοιτητή.

Εάν ο φοιτητής εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες: α) «Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα. 

9. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή

Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Φοιτητές

που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».

10. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Εάν ο φοιτητής εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες: «α) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύ- γους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και β) οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α.156)». Αν το πιστο- ποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμή- ματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την

Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί η συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

11. Ληξιαρχική πράξη γέννησης φοιτητή.

Εάν ο φοιτητής εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: «α) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, β) φοι- τητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. γ) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».

12. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

Εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».

13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

(υπόδειγμα 1) 

 Για φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι και σε περίπτωση που αδυνατούν να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό του έτερου γονέα:

14. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του φοιτητή, όπου θα αναφέρεται με αιτιολόγηση η αδυναμία προσκόμισης του εκκαθαριστικό του ενός γονέα. (υπόδειγμα 2) 

15. Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση εάν δεν τηρείται πλέον έγγαμη σχέση με τον έτερο γονέα του φοιτητή.

16. Δικαστική απόφαση, ιδιωτικό συμφωνητικό ή έγγραφο από το οποίο προκύπτει η επιμέλεια και η οικονομική επιβάρυνση του γονέα για το υπό επιμέλεια τέκνο. 

17. Λοιπά δικαιολογητικά

Η υπηρεσία δύναται να ζητά και άλλα κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι δωρεάν σίτισης. Στο συγκεκριμένο πεδίο υποβάλλονται δικαιολογητικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω πεδία 

 Επισημαίνεται ότι:

 • Η υποβολή της αίτησης έχει ισχύ και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF ή JPG). 

Αφού έχετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή PDF ή JPG μπορείτε να προχωρήσετε στην Υποβολή της Αίτησης εδώ: https://sitisi.unipi.gr

 • Τα επιπλέον δικαιολογητικά επισυνάπτονται και αξιολογούνται εφόσον ανήκετε σε ειδική κατηγορία και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.
 • Αιτήσεις φοιτητών των ακαδημαϊκών ετών 2012 και 2013 απορρίπτονται με εξαίρεση τις περιπτώσεις αναστολής φοίτησης (επισύναψη πιστοποιητικού αναστολής σπουδών στο πεδίο λοιπά δικαιολογητικά).

 Προσοχή:

 • Για όσο χρονικό διάστημα η αίτηση είναι σε κατάσταση «Πρόχειρο» μπορείτε να την τροποποιήσετε. 
 • Με την ολοκλήρωση υποβολής, η αίτησής σας θα είναι σε κατάσταση: «Οριστικοποιημένο από το φοιτητή» και δεν επιδέχεται τροποποιήσεων.
 • Εάν κατά την επεξεργασία της από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας προκύψουν εκκρεμότητες, θα δείτε την κατάσταση της αίτησή σας να γίνεται: «Επανυποβολή με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή» και ταυτόχρονα θα λαμβάνετε ειδοποίηση για περαιτέρω ενέργειές σας στο e- mail επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο  κατά το διάστημα που έχει οριστεί από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και μετά το πέρας της προθεσμίας επανυποβολής δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή η αίτησή σας δεν επιδέχεται τροποποιήσεων.
 • Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται πρωτότυπα δικαιολογητικά, θα δείτε την κατάσταση της αίτησής σας να γίνεται: «Επανυποβολή με φυσική παρουσία» και πλέον δεν επιδέχεται τροποποιήσεων. Ταυτόχρονα θα λαμβάνετε ειδοποίηση για την υποβολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στο e-mail επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.
 • Εάν η αίτησή σας είναι πλήρης μετά την επεξεργασία της από το αρμόδιο Τμήμα θα δείτε την κατάσταση να γίνεται: «Προσωρινή έγκριση». Η προσωρινή έγκριση αφορά μόνο στην επισύναψη  των σωστών δικαιολογητικών. 
 • Μόνο μετά τον έλεγχο της αίτησή σας από την Επιτροπή της Φοιτητικής Μέριμνας θα δείτε την κατάστασή της να γίνεται: γίνεται «Εγκρίθηκε» ή «Απορρίφθηκε». 

 Τηλ.: 210 4142088-89

Υπεύθυνη Δήλωση - Υπόδειγμα 1

Υπεύθυνη Δήλωση - Υπόδειγμα 2

Εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΠΑΠΕΙ για το 2019-2020 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΠΑΠΕΙ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr