Σύγκλητος ΠΑΜΑΚ: Αναλυτική απόφαση για τις εξετάσεις των φοιτητών! 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Αριθμ. συνεδρίασης 24/28.5.2020) αποφάσισε τα εξής για τις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου των φοιτητών:

α. Οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, γραπτές ή προφορικές, του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ίδιου οργάνου, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, κατά το ανθρωπίνως δυνατό, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

β. Τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου, ήτοι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι και το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, με δυνατότητα τα Τμήματα να πραγματοποιούν εξετάσεις και ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για το οποίο η εξεταστική περίοδος παραμένει από 10/6 έως και 18/7/2020.

Ειδικά για τις εξετάσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται και ημέρα Κυριακή.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας διαπιστωθεί τεκμηριωμένη αδυναμία από τους συμμετέχοντες ή αστοχία των τεχνικών μέσων, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους την αμέσως επόμενη Κυριακή της εβδομάδας που παρατηρήθηκε η αστοχία και αν αυτό δεν επαρκέσει θα υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης της εξέτασης μετά το πέρας της εξεταστικής, κατά την εβδομάδα 20 – 25 Ιουλίου 2020. Η ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εξέτασης είναι του διδάσκοντα ο οποίος δρα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής ή με τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ. Οι βαθμολογίες των μαθημάτων οφείλουν να έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος, με μέριμνα των αρμόδιων διδασκόντων, έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, προκειμένου οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης των τίτλων σπουδών να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου.

δ. Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και η εξ  αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

ε. Οι διδάσκοντες καλούνται να διενεργήσουν τις εξετάσεις με βάση την ανά χείρας απόφαση και την από 25.5.2020 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής για την εξ αποστάσεως εξέταση.

στ. Οι τρόποι αξιολόγησης των εξετάσεων εξ αποστάσεως που θα εφαρμοστούν είναι: i) Αξιολόγηση μέσω εργασιών ή θεμάτων προς ανάπτυξη σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη, σε καθορισμένο χρόνο εξέτασης, ii) Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών επιλογών σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη και iii) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης

ζ. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΠΜΣ) θα εκπονήσουν πρόγραμμα εξετάσεων με ειδική αναφορά στον τρόπο της εξ αποστάσεως εξέτασης που έχει επιλέξει ο κάθε διδάσκων. Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται στους Προέδρους των Τμημάτων, στους Διευθυντές των ΠΜΣ και στους διδάσκοντες να διενεργήσουν δοκιμαστική εξέταση για την καλύτερη προετοιμασία των εξετάσεων και να εξηγήσουν εγκαίρως και επαρκώς στους φοιτητές τους τρόπους με τους οποίους θα εξετασθούν.

η. Ορίζει ως υπεύθυνο παρακολούθησης και εφαρμογής των μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο (Ιούνιος-Ιούλιος 2020) τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος συνεπικουρείται από τον Κοσμήτορα της κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

θ. Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου για τυχόν βελτιώσεις/ προσαρμογές των προβλεπομένων στο συνημμένο Παράρτημα, οι οποίες τυχόν ανακύψουν κατά την περίοδο προετοιμασίας των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω, έγινε αποδεκτό το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Υ.Α. (Β΄ 1935) καθορίζει λεπτομερώς τα εξής:

α. Τον τρόπο και τα μέσα για τις εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους

β. Την πολιτική περί του τρόπου της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με την εισήγηση του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

γ. Τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους και  τις ασφαλιστικές δικλείδες

δ. Τον ορισμό υπεύθυνου παρακολούθησης και εφαρμογής των μεθόδων αξιολόγησης για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο

ε. Τα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εξέτασης στ. To Πρωτόκολλο Εξετάσεων με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).  

Α. Τρόπος και μέσα για τις εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους 

Με σκοπό την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εξέτασης των φοιτητών για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 έχουμε στη διάθεσή μας τέσσερις τρόπους (επιλογές εξέτασης) οι οποίοι υποστηρίζονται τεχνικά από το ΚΥΔ.

Συγκεκριμένα, προτείνονται οι παρακάτω τρόποι ή ο συνδυασμός τους, με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως διδασκαλία ώστε, αφενός να υπάρχει η δυνατότητα επιτήρησης και αφετέρου αμεσότητα στην επικοινωνία των εξεταζομένων με τους διδάσκοντες. Ο τρόπος αξιολόγησης επιλέγεται από τον διδάσκοντα, ανάλογα με τη φύση του μαθήματός του και σύμφωνα με την ύλη που έχει διδάξει. Η ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εξέτασης είναι του διδάσκοντα ο οποίος δρα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής ή με τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επιλογές εξέτασης: 

α. Αξιολόγηση μέσω εργασιών ή θεμάτων προς ανάπτυξη σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη, σε καθορισμένο χρόνο εξέτασης

β. Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών επιλογών σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη

γ. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης

δ. Κατάθεση εργασίας η οποία μπορεί να εκπονηθεί από τους φοιτητές σε εκτεταμένο χρόνο που θα τους έχει δοθεί από τον διδάσκοντα και μπορεί να συνδυαστεί με προφορική εξέταση

Προκειμένου να διαμοιρασθεί ο φόρτος που θα προκύψει από τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών έχουν δημιουργηθεί παράλληλα με το Open eClass, έξι κλώνοι του, τέσσερις

διαχειριζόμενοι από το ΚΥΔ, ένας από το Τμήμα της Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και ένας από το Τμήμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με στόχο να διαμοιρασθούν τα Τμήματα σε επτά συνολικά διακομιστές (μηχανήματα). Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στις e-Υπηρεσίες, όπου γίνεται η αναφορά για το Open eClass, θα προστεθούν οι σχετικές πληροφορίες με την κάθε διεύθυνση που θα πρέπει να απευθύνεται το κάθε Τμήμα.

Επειδή η πρόσβαση στο Open eClass γίνεται με όνομα και συνθηματικό χρήστη, είναι απαραίτητο οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο κεντρικό eclass, το αργότερο μέχρι 5.6.2020. Την ίδια εγγραφή πρέπει να πραγματοποιήσουν και οι διδάσκοντες εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα στις εξετάσεις Ιουνίου 2020 ή μελλοντικά σε ασύγχρονη εκπαίδευση.

Η χρήση των τηλεδιασκέψεων γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνται οι τηλεδιαλέξεις των μαθημάτων. Χρειάζεται δηλαδή την ώρα που έχει προγραμματιστεί η εξέταση να έχει σταλεί η σχετική πρόσκληση στους εξεταζόμενους ώστε να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης. Για τη χρήση της τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ταχύτητα σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο. Το μικρόφωνο σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει ανοιχτο στη διάρκεια της εξέτασης χωρίς σίγαση και ο εξεταζόμενος πρέπει να εξασφαλίσει έναν χώρο με ησυχία.

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις εξέτασης (α και β) προτείνεται ο συνολικός αριθμός των εξεταζομένων να μείνει αρκετά χαμηλός (μέχρι 1001 άτομα/ώρα/διακομιστή/μάθημα), με την οργάνωση ψηφιακών τμημάτων σε διαδοχικό χρόνο και με βάση αυτήν την πρόβλεψη τα μαθήματα να κατανεμηθούν στη διευρυμένη εξεταστική περίοδο (15/6 – 18/7) ώστε να καταλάβουν όλο τον διαθέσιμο χρόνο και να μην έχουμε συνδυασμούς πολλών ταυτόχρονων εξεταζόμενων μαθημάτων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας διαπιστωθεί τεκμηριωμένη αδυναμία από τους συμμετέχοντες ή αστοχία των τεχνικών μέσων, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους την αμέσως επόμενη Κυριακή της εβδομάδας που παρατηρήθηκε η αστοχία και αν αυτό δεν επαρκέσει θα υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης της εξέτασης μετά το πέρας της εξεταστικής, κατά την εβδομάδα 20 – 25 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα 8 Τμήματα, για τις εξετάσεις του πρώτου κύκλου σπουδών, πρέπει να καλύψουν τα παρακάτω (οι αριθμοί είναι οι εγγεγραμμένοι και αναμένεται να υπάρχει απόκλιση προς τα κάτω ανάλογα με την προσέλευση):

1. ΟΕ: 44 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 13903 φοιτητές προς εξέταση (αριθμ. διαγωνισμάτων), εκ των οποίων 22 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω) με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους

2. ΒΣΑΣ: 83 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 8447 φοιτητές προς εξέταση (διαγωνίσματα), εκ των οποίων 9 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω) με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους

3. ΟΔΕ: 61 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 24729 φοιτητές προς εξέταση (διαγωνίσματα), εκ των οποίων 26 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω) με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους 

1 Ο τελικός μέγιστος αριθμός εξεταζομένων θα ανακοινωθεί άμεσα από το ΚΥΔ, καθώς μέχρι και σήμερα πραγματοποιούνται δοκιμές για την αντοχή των ηλεκτρονικών συστημάτων, προκειμένου να υπερβεί τα 100 άτομα.

4. ΛΧΡ: 42 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 12070 φοιτητές προς εξέταση (διαγωνίσματα), εκ των οποίων 22 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω) με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους 

5. ΕΠ: 62 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 17012 φοιτητές προς εξέταση (διαγωνίσματα), εκ των οποίων 35 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω) με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους

6. ΔΕΣ: 83 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 9562 φοιτητές προς εξέταση (διαγωνίσματα), εκ των οποίων 13 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω) με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους

7. ΕΚΠ: 57 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 7474 φοιτητές προς εξέταση (διαγωνίσματα), εκ των οποίων 15 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω) με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους

8. ΜΕΤ: 492 μαθήματα/τάξεις (Α-Μα, Με-Ω), 3755 φοιτητές προς εξέταση (διαγωνίσματα) και καμία τάξη με περισσότερους από 200 εξεταζόμενους 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κάθε Τμήμα θα πρέπει να ορίσει τα χρονικά διαστήματα (time slots) στο διακομιστή που χρησιμοποιεί για κάθε ημέρα και για όλη τη διάρκεια της εξεταστικής. Η διάρκεια του κάθε διαστήματος θα πρέπει εκτός του χρόνου της εξέτασης να προβλέπει και τον χρόνο για πιθανό έλεγχο που θα πρέπει να κάνουν οι επιτηρητές.

Για τη δεύτερη μέθοδο εξέτασης (β. Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών επιλογών σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη) μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν τα quiz των google forms. Για αυτόν τον τύπο εξέτασης οι διδάσκοντες  θα λάβουν σχετική ενημέρωση από το ΚΥΔ μέσω email.

Ο διαμοιρασμός των Τμημάτων στους διακομιστές θα γίνει ανά Τμήμα, εκτός από την περίπτωση των Τμημάτων ΕΚΠ και ΜΕΤ που θα μοιραστούν τον ίδιο κλώνο:

 1. ΟΕ
 2. ΒΣΑΣ
 3. ΟΔΕ
 4. ΛΧ
 5. ΕΠ
 6. ΔΕΣ
 7. ΕΚΠ και ΜΕΤ

Β. Προσωπικά δεδομένα: συλλογή και επεξεργασία τους στο πλαίσιο της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους

Στο πλαίσιο των διατάξεων της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ν. 4682/2020, Α΄ 46), την απόφαση της υπ’ αριθμ. 22/14.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη διενέργεια των εξετάσεων στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020» και την υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Υ.Α. (Β΄ 1935), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο 2020 με εξ αποστάσεως μεθόδους, προκειμένου να ολοκληρώσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τη δέσμευσή του που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Η αξιολόγηση των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των τεχνολογιών που θα υποστηρίξει το σύνολο του προσωπικού του ΚΥΔ του

Πανεπιστημίου καθώς και του εξειδικευμένου προσωπικού των ακαδημαϊκών Τμημάτων, με τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων όπως επίσης και οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

Η διαδικασία της εξέτασης των φοιτητών με εξ αποστάσεως μεθόδους είναι νόμιμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 περ.  ε΄ της υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Υ.Α. (Β΄ 1935) έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου για διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεως και

β. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος  του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, εν προκειμένω για την υλοποίηση των εξετάσεων, σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον, τηρούνται οι αρχές του αρ. 5 του ΓΚΠΔ, ήτοι:

 • Η διαδικασία είναι νόμιμη ως εκτέθηκε ανωτέρω, δίκαιη και αναλογική προς τον σκοπό της επεξεργασίας.
 • Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι ορισμένος και είναι αποκλειστικά η διενέργεια της εξ αποστάσεως εξέτασης των φοιτητών.
 • Λαμβάνονται τα ελάχιστα, αναγκαία και συναφή δεδομένα προς τον σκοπό της επεξεργασίας, ενώ τα δεδομένα εικόνας και ήχου δεν αποθηκεύονται, συνεπώς τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
 • Η διαδικασία επιτρέπει την χωρίς λάθη και ανακρίβειες συλλογή των δεδομένων.
 • Ορίζεται ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων.
 • Λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων, τα οποία θα εξειδικευτούν τεχνικά.
 • Διασφαλίζεται η διαχείριση ενδεχόμενων αιτημάτων των φοιτητών με τις κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου.
 • Εξασφαλίζεται η διαφάνεια και ενημέρωση των φοιτητών με την πλήρη και γραπτή ενημέρωσή τους, πριν από την έναρξη της εξέτασης, για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη διαδικασία, για την οποία θα έχουν δηλώσει ότι είναι ενημέρωμένοι, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εξέτασής τους στα μαθήματα που έχουν δηλώσει. Διευκρινίζεται ότι ο φοιτητής δεν απαιτείται να παράσχει τη συγκατάθεσή του για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, καθώς οι νομικές βάσεις της εν λόγω επεξεργασίας είναι άλλες και όχι η συγκατάθεση. Απουσία σχετικής δήλωσης περί ενημέρωσης και συγκατάθεσής τους συνεπάγεται τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Γ. Διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους – ασφαλιστικές δικλείδες

Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

α. Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης από τους φοιτητές για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους

β. Ταυτοποίηση των φοιτητών από τους διδάσκοντες/επιτηρητές

Στις περιπτώσεις που θα επιλεγεί ο (δ΄) τρόπος εξέτασης, ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην εφαρμογή των προβλεπομένων για λογοκλοπή.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, το ΚΥΔ θα προχωρήσει στις εξής ενέργειες: 

α. Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε  όλους τους φοιτητές σχετικά με: i) τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και ii) την υποχρέωσή τους να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική δήλωση για συμμετοχή τους στα μαθήματα που έχουν δηλώσει στην αρχή του εξαμήνου.

β. Εκτίμηση των απαιτήσεων της σχετικής υποδομής και ενδεχόμενη αναβάθμισή τους, καθώς και κατάλληλη προετοιμασία της για την υποστήριξη με εκτεταμένους ελέγχους των συστημάτων.

γ. Προετοιμασία των διδασκόντων και των φοιτητών με εφαρμογή δοκιμών μέσα από προσομοίωση σεναρίων συνδυασμού τρόπων εξέτασης και ανίχνευση προβλημάτων ανταπόκρισης του εξοπλισμού και του λογισμικού.

δ. Καταγραφή όλων των ενεργειών και των βημάτων που θα πρέπει να ακολουθήσουν διδάσκοντες και φοιτητές σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Εξετάσεων με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους για την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους.

ε. Χρονοπρογραμματισμός της χρήσης της υποδομής για κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

στ. Δημιουργία του προγράμματος εξετάσεων από τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αμέσως μετά την ενημέρωση που θα λάβουν από τους διδάσκοντες περί της επιλογής του τρόπου εξέτασης για κάθε διδασκόμενο μάθημα.

ζ. Διενέργεια των εξετάσεων στο χρονικό διάστημα που έχει καθορίσει η Σύγκλητος. 

η. Απολογισμός των εξετάσεων από τους διδάσκοντες προκειμένου να συνταχθεί ο συνολικός απολογισμός του Τμήματος.

θ. Κατάθεση βαθμολογίας από τους διδάσκοντες σύμφωνα με την προθεσμία που έχει καθορίσει η Σύγκλητος. 

Με σκοπό την εξάντληση των δυνατοτήτων οι οποίες προσφέρονται για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους, η Σύγκλητος προτείνει στους διδάσκοντες των μαθημάτων συγκεκριμένα μέτρα. Δεδομένου ότι ο τρόπος εξέτασης και η οργάνωση της διαδικασίας των εξετάσεων εκ του νόμου παραμένουν στην αρμοδιότητα και ευθύνη των διδασκόντων, η αποδοχή και εφαρμογή είτε ορισμένου εξ αυτών είτε συνδυασμού τους επαφίεται σε αυτούς.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, μετά από τη συζήτηση που έγινε, συνιστά:

Όσον αφορά την επιλογή της γραπτής εργασίας, όπως και κάθε άλλης μορφής γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση, τον συνδυασμό της συγκεκριμένης επιλογής με μια σύντομη – συμπληρωματική εξ αποστάσεως προφορική εξέταση.

Στην περίπτωση της γραπτής εξ αποστάσεως εξέτασης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξη θέματος, κουίζ κ.ά. προτείνεται η εφαρμογή μέτρων ή συνδυασμού τους, όπως τα κάτωθι:

 • σύντομος χρόνος εξέτασης (όχι μεγαλύτερος των 45 λεπτών)
 • διαμόρφωση ερωτημάτων που να καθιστούν περιττή την προσφυγή σε συγγράμματα, σημειώσεις κλπ
 • τυχαία επιλογή και εναλλαγή των ερωτημάτων από έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων
 • συνδυασμός ασύγχρονης εξέτασης με σύγχρονες μορφές εποπτείας
 • οργάνωση πολλών ψηφιακών τάξεων με σκοπό τη διευκόλυνσή της με χρήση σύγχρονης πλατφόρμας εποπτείας των εξεταζομένων

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι διδάσκοντες να δηλώσουν με e-mail στη Γραμματεία τους (προπτυχιακού Τμήματος και ΠΜΣ) την/τις επιλογή/ές τους ως προς τον τρόπο εξέτασης των φοιτητών τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, ανά διδασκόμενο μάθημα.

Για οποιαδήποτε εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί πέραν της χρήσης του Open eClass και των Google forms θα πρέπει οι διδάσκοντες απαραιτήτως να λάβουν  δήλωση του φοιτητή ότι έλαβε γνώση: α) του Πρωτοκόλλου Εξετάσεων με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους και β) της Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.Τη δήλωση αυτή οι φοιτητές θα τη συμπληρώσουν σε μία google φόρμα που θα ετοιμάσει το ΚΥΔ και θα ανακοινωθεί με τον οδηγό των Google Forms.

Δ. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους

Ως Υπεύθυνος ορίζεται ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος συνεπικουρείται από τον Κοσμήτορα της κάθε Σχολής.

Ε. Τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εξέτασης 

1. Αξιολόγηση μέσω εργασιών ή θεμάτων προς ανάπτυξη

Αφορά την ανακοίνωση, παράδοση και αξιολόγηση εργασιών ή ανάπτυξη θεμάτων από τους εξεταζόμενους και υποβολή τους εντός προθεσμίας της εξέτασης στο openeclass.uom.gr. Αξιοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, παραδοτέων, και ασκήσεων που σχετίζονται με το εκάστοτε μαθήμα.

Τεχνικά το openeclass.uom.gr (εγκατεστημένο από το ΚYΔ) υποστηρίζει την ανακοίνωση και υποβολή εργασιών ή θεμάτων. Η αξιολόγηση μέσω εργασιών ή θεμάτων μπορεί να αποτελέσει την βάση για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση πάντα σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανισμού για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Η χρήση αυτής της μεθόδου πρέπει να συνδυαστεί με πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης. Ήδη διαθέτουμε δύο, τη google hangouts meet και τη zoom. Η διαδικασία της εξέτασης είναι μία σύγχρονη διαδικασία και θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του εξεταζόμενου, ώστε όσα προβλήματα ανακύψουν να είναι άμεσα αντιληπτά από τον διδάσκοντα.

2. Εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά εποπτευόμενη εξέταση

Πρόκειται για τη δημιουργία online διαγωνισμάτων. Μπορούν να ενσωματώσουν ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου με πολλές δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης ερωτήσεων, δημιουργίας διαφορετικών διαγωνισμάτων από δεξαμενή ερωτήσεων κ.λπ.

Τεχνικά το openeclass.uom.gr (εγκατεστημένο από το ΚYΔ) υποστηρίζει τη δημιουργία online διαγωνισμάτων.

Η χρήση αυτής της μεθόδου πρέπει να συνδυαστεί με πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης. Ήδη διατίθενται δύο πλατφόρμες: η google hangouts meet και η zoom. Η διαδικασία της εξέτασης είναι μία σύγχρονη διαδικασία και δεν θα πρέπει να γίνει χωρίς τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του εξεταζόμενου ώστε όσα προβλήματα ανακύψουν να είναι άμεσα αντιληπτά από το διδάσκοντα. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα quiz των Google forms για τις εξετάσεις πολλαπλών επιλογών.

3. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης

Αφορά προφορική εξέταση με χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης τα οποία χρησιμοποιούνται για τις εξ αποστάσεως διαλέξεις και είναι τα:

 • Google Ηangouts Meet
 • Zoom

Η χρήση κάποιου από τα παραπάνω εργαλεία, τα οποία υποστηρίζονται τεχνικά από το ΚYΔ, υποστηρίζει ελεγχόμενη πρόσβαση των φοιτητών μετά από πρόσκληση και έλεγχο των στοιχείων τους από τον διδάσκοντα και τους επιτηρητές σε ζωντανό χρόνο (real time).

Από την Τετάρτη 27.5.2020 και μέχρι τη Δευτέρα 1.6.2020 στις 12:00 το μεσημέρι έχουν προγραμματισθεί και γίνονται webinars με ελεύθερη πρόσβαση των μελών ΔΕΠ όπου θα γίνει επίδειξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια όλων των μεθόδων εξετάσεων με οδηγίες και παραδείγματα. Αναλόγως της προσέλευσης και των ερωτήσεων δύναται να πραγματοποιηθούν επιπλέον webinars τις επόμενες μέρες. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Α. Υποχρεώσεις Διδασκόντων

Οι διδάσκοντες πρέπει να:

 • Ενημερώσουν από το e-mail τους και με κάθε πρόσφορο μέσο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, τους φοιτητές για τον τρόπο ή τους τρόπους εξέτασης του μαθήματός τους, για τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, λογισμικό, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.ά.) και για τις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Συμπληρώσουν τη φόρμα του απολογισμού των εξετάσεων για κάθε μάθημα και να την υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος και του εκάστοτε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Να καταθέσουν βαθμολογία στο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου.

Β. Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι φοιτητές πρέπει να: 

 • Λάβουν γνώση για τις τεχνικές των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με το Παράρτημα.
 • Λάβουν γνώση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις ενέργειες για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και την ταυτοποίησή τους, ήτοι:
  • υποδομή για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη (κάμερα, μικρόφωνο κ.ά.)
  • ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού για συμμετοχή στις πλατφόρμες google hangouts meet και zoom
  • εγγραφή στο κεντρικό eClass
 • Λάβουν από το Πανεπιστήμιο και καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση πριν από τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε εξέταση ότι έλαβαν γνώση για τις τεχνικές της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους, για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή τους και την ταυτοποίησή τους στις εξετάσεις και ότι προτίθενται να συμμετέχουν με:
  • τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους
  • τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, αποκλειστικά
  • δήλωση ότι οι εργασίες και τα γραπτά που παραδίδουν (δ΄ επιλογή εξέτασης) αποτελούν αποκλειστικά προϊόν του δικού τους πνευματικού μόχθου και προσπάθειας, με σαφή αναφορά για οποιαδήποτε βοήθεια έλαβαν από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησαν στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού τους
  • δήλωση ότι αποδέχονται την Πολιτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Δηλώσουν ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους λόγω ανωτέρας βίας, εάν τέτοια αποδεδειγμένα υπάρχει λόγω έλλειψης των απαραίτητων τεχνολογικών προϋποθέσεων και υποδομών. Φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία συμμετοχής στη διαδικτυακή εξέταση λόγω μη κατοχής της απαραίτητης ηλεκτρονικής υποδομής (Η/Υ κλπ) θα προσέρχονται σε χώρο του Πανεπιστημίου στον οποίο θα διατίθεται ο απαιτούμενος εξοπλισμός και θα πληροί τις προδιαγραφές του ΕΟΔΥ. Οι φοιτητές αυτοί θα δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών την αδυναμία της συμμετοχής τους πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου καταθέτοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020.
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Γ. Τρόποι αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

Τα ενδεχόμενα προβλήματα διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στον εξεταστή, κατά την επιτήρηση ή την προφορική εξέταση

β. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν μεμονωμένα στον εξεταζόμενο

γ. Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στην πλατφόρμα εξέτασης 

Στις περιπτώσεις (α) και (γ), ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και κατά την κρίση του διδάσκοντα, προτείνεται να ακυρωθούν οι εξετάσεις και να ανακοινωθεί νέα ημέρα και ώρα εξέτασης μετά την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, ή να γίνει συμπληρωματική εξέταση εκείνων των φοιτητών που επηρεάστηκαν από το τεχνικό πρόβλημα.

Στην περίπτωση (β) προτείνεται στον φοιτητή να στείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω e-mail, συνοδευόμενο από σχετική αιτιολόγηση και κατά την κρίση του διδάσκοντα να γίνει επανεξέταση ή συμπληρωματική εξέταση του φοιτητή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Αγαπητέ/ή φοιτητή/φοιτήτρια, 

Λαμβάνετε την παρούσα ενημέρωση με βάση τη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020. Σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης της υπ’ αριθμ. 24/28.5.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου, σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους, καλείσθε να υποβάλετε την παρακάτω δήλωση για τη συμμετοχή σας σε αυτές:

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές των εξ αποστάσεως εξετάσεων (όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 24/28.5.20 απόφαση της Συγκλήτου), τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις (βλ. Πρωτόκολλο Εξετάσεων με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους) και προτίθεμαι να συμμετέχω, όπως παρακάτω:

 • με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εξέτασής μου και
 • με τη χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού λογαριασμού μου για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Επιπλέον:

 • δηλώνω ότι οι εργασίες/γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού μου, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου και προσπάθειας, και θα αναφέρω με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησα στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού μου
 • δέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες που παραδίδω, οι οποίες εκπονούνται σε εκτεταμένο χρόνο καθορισμένο από τον διδάσκοντα και μπορούν να συνδυαστούν με προφορική εξέταση
 • δηλώνω ότι δεν θα μαγνητοσκοπήσω ή ηχογραφήσω κανένα στάδιο της εξέτασης γραπτής ή προφορικής
 • έχω ενημερωθεί για την Πολιτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων [Διαβάστε εδώ...] 

Πολιτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

1. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 156, 54636, τηλ. 2310891101.

2. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό της διενέργειας γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων εξ αποστάσεως.

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου φοιτητή, διεύθυνση  e-mail,  εικόνα εγγράφου ταυτοποίησης (πανεπιστημιακή ή αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και λοιπά δεδομένα εικόνας και ήχου από την κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή σας, διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα α)σύνδεσης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα εξέτασης και β) υποβολής γραπτού, αποτελέσματα εξέτασης.

4. Η εξέταση καταγράφεται;

Όχι. Τα δεδομένα εικόνας και ήχου του υπολογιστή σας, καθώς και το έγγραφο ταυτοποίησης δεν αποθηκεύονται από το Πανεπιστήμιο. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ζωντανά, για λόγους επιτήρησης και ταυτοποίησης αντίστοιχα.

5. Έχετε πρόσβαση στον υπολογιστή μου κατά την διάρκεια των εξετάσεων;

Όχι, δεν υπάρχει καμία λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης στον υπολογιστή σας. Επομένως, εσείς έχετε τον απόλυτο έλεγχο του υπολογιστή σας, της κάμερας και του μικροφώνου σας.

6. Είναι νόμιμη αυτή η επεξεργασία;

Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων σας είναι νόμιμη, καθώς

α) είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με την κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 περ. ε΄ ΦΕΚ Β΄ 1935/22-5-2020 έννομη υποχρέωση του Πανεπιστημίου για διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεως και

β) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος του Πανεπιστημίου που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, εν προκειμένω για την υλοποίηση των εξετάσεων, σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορονωϊού.

7. Για πόσο διάστημα θα διατηρήσετε τα δεδομένα μου;

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός φοιτητής σε αυτό ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με εξαίρεση τα στοιχεία σας τεχνολογικού τύπου που είναι απαραίτητα για την εξ αποστάσεως εξέταση π.χ. ip διεύθυνση, δεδομένα εικόνας και ήχου, τα οποία θα διατηρηθούν μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έκδοσή τους, όχι όμως πέραν της 31/8/2020. Μετά την 31/8/2020

όλα τα στοιχεία της εξέτασης που απαιτούνται για τη διατήρηση του αρχείου βαθμολογιών θα μεταφερθούν στο πληροφοριακό σύστημα του φοιτητολογίου και τα υπόλοιπα θα διαγραφούν. Το Πανεπιστήμιο δύναται να επεκτείνει αυτό το διάστημα για λόγους αρχειοθέτησης και δημιουργίας ιστορικού αρχείου προς το δημόσιο συμφέρον.

8. Υπάρχουν άλλοι αποδέκτες των δεδομένων μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά μου αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

10. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Πανεπιστήμιο για κάποιο θέμα που αφορά τα προσωπικά μου δεδομένα ή για να ασκήσω τα δικαιώματά μου;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας, εταιρεία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε.» στο e- mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 210 6216997.

Επίσης, για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr