Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος ΟΔΕ απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή σε μία από τις θεματικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με μια τουλάχιστον από τις παραπάνω Θεματικές Περιοχές.

α/α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

Μάρκετινγκ με έμφαση το Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών

Χρήστος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2

Βελτίωση Ποιότητας και Ανθρώπινο Δυναμικό

Φώτιος Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

3

Επιχειρησιακή Έρευνα: Μοντέλα προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

4

Επιχειρησιακή Έρευνα: Στοχαστικές διαδικασίες και εφαρμογές στο Μάρκετινγκ

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

5

Επιχειρησιακή Έρευνα: Στοχαστικά μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

6

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

7

Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

8

Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

9

Μανατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

10

Μανατζμεντ Μονάδων Υγείας

Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια

11

Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)

 

Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

12

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Η σχέση μεταξύ Περιερχομένου – Διαδικασιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Αντιδράσεων των Εργαζομένων, και απόδοσης της Επιχείρησης)

Αναστασία Κάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια

13

Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Η σχέση μεταξύ Ιδιοσυγκρασιακών Συμφωνιών, Αυτοαξιολόγησης των Εργαζομένων, και Απόδοσης της Επιχείρησης)

Αναστασία Κάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια

14

Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς

Οδυσσέας Μοσχίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

15

Ανάλυση και σχεδίαση ενός πολυκριτήριου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την κατανομή αγροτικών γαιών

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

16

Ανάλυση και σχεδίαση ενός Διαδικτυακού Πολυκριτηριακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

17

Ανάλυση και σχεδίαση ενός διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη χωροθέτηση πολλαπλών βιομηχανικών μονάδων παραγωγής

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

18

Ανάλυση και σχεδίαση ενός διαδικτυακού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

19

Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

20

Διοίκηση Τραπεζικών Επιχειρήσεων

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

21

Στρατηγική Σκέψη του Θουκυδίδη

Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής

22

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

23

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

24

Αθλητικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

25

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

26

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

27

Διαχείριση Επώνυμων Προϊόντων (μάρκας)

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 6/10/2014 – 31/10/2014 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ:

  • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και η ερευνητική πρόταση καθώς και το όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράφει την αίτηση (λήψη αρχείου από την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://ode_ph.d.uom.gr ).

Αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν συν-υπογραφή επιβλέποντα καθηγητή δεν θα αξιολογούνται από την ΣΕΕΔΔ του τμήματος.

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
  • Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

α) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «7.5».

β) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%» και

γ) Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».

  • Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
  • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση:
  • Σύμφωνα με τον κανονισμό

(α) Με βάση τα Κριτήρια Επιλογής – Γλωσσομάθεια: Επίπεδο Γ2/C2 (αντίστοιχο του Proficiency)

(β) TOEFL ≥ 600

(γ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ).

Επίσης, αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε άλλες ερευνητικές περιοχές, εφόσον ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη ενός μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα ΟΔΕ και αφού συνεννοηθεί και ως προς την προτεινόμενη περιοχή, οποία πρέπει να συνάδει με τις περιοχές που θεραπεύονται στο πρόγραμμα. Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (ΣΕΕΔΔ) θα ελέγξει τη συμμόρφωση όλων των αιτήσεων ως προς τη συνάφεια των προτεινόμενων περιοχών έρευνας.

Για το φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ (Ημιώροφος Γραμματειών Παν. Μακεδονίας), Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891214 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.uom.gr/index.php?tmima=2&categorymenu=2 . Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα-Παρασκευή 11:30-13:00.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr