Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Πληροφορική, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, όπως προκηρύσσει το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να:

1. Έχουν εκπληρώσει τη Γενική Υποχρέωση στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή έχουν πάρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα. Κατά περίπτωση αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με την κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πληροφορική από αντίστοιχο Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Έχουν ικανοποιητική επίδοση σε προφορική συνέντευξη που διεξάγεται από επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη της ΣΕΜΣ και το μέλος ΔΕΠ υπό την επίβλεψη του οποίου ο υποψήφιος θα εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή. Στη συνέντευξη αυτή ελέγχεται η επάρκεια των προσόντων και η ωριμότητα του υποψηφίου ώστε να προχωρήσει στην έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία εξειδίκευσης επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη συνέντευξη μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής τους εργασίας. Τέλος, η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχία με βαθμό τουλάχιστον έξι σε ένα έως τέσσερα μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας εντός των τριών πρώτων εξαμήνων από την εισαγωγή του στο διδακτορικό πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και τη 29η Ιανουαρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στις 13 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00-12:00.

1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος): http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=m232, Φόρμα Δ6).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίων (οι πτυχιούχοι) μεταπτυχιακών και προπτυχιακών.

3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου (πτυχίων) από τον ΔΟΑΤΑΠ (οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού).

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών και πτυχίων.

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

6. Δύο (2) συστάσεις (υποχρεωτικό και πολύ ουσιαστικό στοιχείο), πέραν του υποψηφίου επιβλέποντος.

7. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.

8. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να δίνονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που θα επιβλέψει την εκπόνηση της διατριβής τους, καθώς και το γνωστικό αντικείμενο επί του οποίου ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διατριβή τους.

9. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση θα πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.

10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα, τηλ: 26510-07213, 07196, κα Ελένη Γαλάνη), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cs.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr