Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τρόποι και μέσα διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου

Παρουσιάζεται στην φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο οδηγός που αφορά στους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών Πρώτου και Δευτέρου Κύκλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες αναφέρονται στο τρέχον εαρινό εξάμηνο, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, προασπίζοντας τη δημόσια υγεία των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και όλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενέργειες Διδασκόντων

Οι διδάσκοντες οφείλουν να:

1. Ενημερώσουν τους φοιτητές για τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα που θα πρέπει να διαθέτουν (π.χ. χρήση υπολογιστή, επεξεργαστή κειμένου, κάμερας, μικροφώνου, σύνδεσης στο διαδίκτυο κ.λπ.), καθώς και για την ή τις πλατφόρμες (eclass.uth.gr - MS-Teams – Office 365 [MS-Forms]) που θα χρησιμοποιηθούν στην εξέταση κάθε συγκεκριμένου μαθήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος. Η ενημέρωση των φοιτητών μπορεί να γίνει: α) μέσω ηλεκτρονικής ανακοίνωσης στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.uth.gr ή β) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ή  γ)  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  κρίνει  πρόσφορο  ο  διδάσκων.  Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος όπως περιγράφεται στην ενότητα 1. ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) του παρόντος εγγράφου (π.χ. μόνο Α1, ή Α1 σε συνδυασμό με Β κοκ.). 

2. Σε περίπτωση που διδάσκοντες χρησιμοποιήσουν άλλη μέθοδο διεξαγωγής εξέτασης από απόσταση θα πρέπει να έχουν φροντίσει να ενημερώσουν πλήρως και να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές τους στην τεχνική που θα χρησιμοποιήσουν και να λάβουν υπόψη ότι καμία άλλη μέθοδος εκτός των αναφερομένων στο παρόν έγγραφο, δεν υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

3. Γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος τη μέθοδο με την οποία θα διεξάγουν τις εξετάσεις κάθε μαθήματος, δηλώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ενημέρωσαν τους φοιτητές και για το εάν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από τη Γραμματεία του Τμήματος.

4. Διεξάγουν τις εξετάσεις κάθε μαθήματος με τον τρόπο που ανακοινώθηκε στους φοιτητές (δεν επιτρέπεται χρήση άλλης μεθόδου εκτός από αυτή που ανακοινώθηκε πριν την εξέταση στους φοιτητές). 

5. Καταγράψουν τα τυχόν προβλήματα που θα παρατηρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την ημερομηνία εξετάσεων) και σε περίπτωση που το κρίνουν απαραίτητο να τα αποστείλουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 

Ενέργειες Φοιτητών

Οι φοιτητές θα πρέπει να:

1. Να διαβάσουν προσεκτικά την ενότητα 1. ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ), ώστε να είναι έγκαιρα ενημερωμένοι για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εξετάσεων που υποστηρίζονται σε επίπεδο ιδρύματος.

2. Να φροντίσουν να έχουν ελέγξει και να έχουν διαθέσιμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και να έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους, στις εξετάσεις από απόσταση, όπως: 

 • να έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα των εξετάσεων
 • να έχουν το κατάλληλο Η/Υ (π.χ. σταθερό ή φορητό)
 • στην περίπτωση που η εξέταση απαιτεί τηλεδιάσκεψη να έχουν στη κατοχή τους και να έχουν ελέγξει πριν την εξέταση για τη σωστή λειτουργία τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, tablet, smartphone κλπ.)
 • να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό τους email
 • να έχουν κάνει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του eClass και να έχουν ελέγξει αν έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο αντίστοιχο μάθημα (αφορά την περίπτωση που η εξέταση θα γίνει μέσω του eClass)

3. Να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση (που θα διατίθεται μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύματος: www.uth.gr/) πριν από τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε εξέταση, με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 • η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνει με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού τους λογαριασμού
 • οι εργασίες/γραπτά που θα υποβάλλουν εκπονήθηκαν αποκλειστικά από τους ίδιους, ενώ στην περίπτωση εξετάσεων που περιλαμβάνει υποβολή εργασιών θα αναφέρουν πλήρως όλες τις πηγές στις οποίες ανέτρεξαν για την εκπόνηση τους 
 • συναινούν στον έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin 
 • αποδέχονται τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη διαδικασία των εξετάσεων από απόσταση 
 • έλαβαν γνώση για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διεξαγωγής εξετάσεων από απόσταση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχουν σε αυτές, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

4. Στην περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του οικείου Τμήματος πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν (α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, και (β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο και σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β'/20-5-2020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β'/21-5-2020). 

Ενέργειες Τμημάτων ΠΘ

Οι Γραμματείες των Τμημάτων (ή η Γραμματεία του Συμβουλίου Ένταξης για τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών), θα πρέπει να συλλέξουν από τους διδάσκοντες τις δηλώσεις για τον τρόπο διενέργειας της εξέτασης των μαθημάτων, καθώς και τις καταγραφές των τυχόν προβλημάτων που αυτοί θα παρατηρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την ημερομηνία εξετάσεων).

Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων (ΣΤ), ή το Συμβούλιο Ένταξης (ΣΕ) για τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, θα πρέπει να εξετάσουν τις δηλώσεις των φοιτητών που αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Τμήματος τους.

Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση, με αποκλειστική ευθύνη των οικείων Τμημάτων (ή του Συμβουλίου Ένταξης για τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών), θα ληφθούν οι τις σχετικές αποφάσεις για την εξέταση των φοιτητών που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις με κάποιον από τους τρόπους που ορίζονται στη με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β'/20-5-2020) και στη με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β'/21-5-2020), σε χρόνο που οι ΣΤ και το ΣΕ θα κρίνουν κατάλληλο.

Επίσης οι ΣΤ και το ΣΕ εξετάζουν κατά περίπτωση τα παρακάτω (εφόσον υποβληθούν προς εξέταση από τους υπεύθυνους διδάσκοντες ή φοιτητές): 

 • τις αναφορές για τυχόν τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων και γνωστοποιήθηκαν από τους διδάσκοντες των μαθημάτων και 
 • τις αναφορές για τυχόν τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων και γνωστοποιήθηκαν από φοιτητές του Τμήματος που συμμετείχαν στην αντίστοιχη εξέταση 
 • Το τελικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί αφού προηγουμένως καθοριστεί σε συνεργασία με τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης, προγραμματισμός των ωρών και των ημερών εξέτασης κάθε Τμήματος ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε υπερφόρτωση του δικτύου.

Τεχνικά προβλήματα που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εξέτασης και αντίστοιχες ενέργειες διδασκόντων και φοιτητών

 • Τα πιθανά τεχνικά προβλήματα μπορεί να ανήκουν σε μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 • Τεχνικά προβλήματα που αφορούν το διδάσκοντα
 • Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στον εξεταζόμενο φοιτητή ή φοιτητές
 • Τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στην πλατφόρμα eClass ή στην πλατφόρμα MS-Teams

Στις περιπτώσεις (1) και (3) προτείνεται (ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και κατά την κρίση του υπεύθυνου διδάσκοντα του μαθήματος) να ακυρωθούν οι εξετάσεις και να ανακοινωθεί νέα ημέρα και ώρα εξέτασης μετά την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, ή να γίνει συμπληρωματική εξέταση των φοιτητών που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εξέταση λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στην περίπτωση (2) όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν ή να ολοκληρώσουν την εξέταση λόγω τεχνικού προβλήματος θα πρέπει να στείλουν αίτημα επανεξέτασης μέσω e-mail συνοδευόμενο από σχετική αιτιολόγηση. Ο υπεύθυνος διδασκαλίας του μαθήματος κρίνει, εάν απαιτείται να γίνει επανεξέταση ή συμπληρωματική εξέταση συμπληρωματική εξέταση όσων φοιτητών υποβάλλουν τη σχετική δήλωση, ή να υποβάλει το θέμα για εξέταση από τη ΣΤ ή το ΣΕ για τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. 

Τεχνική Υποστήριξη διαδικασίας εξετάσεων από απόσταση

Εκτός από την ήδη παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη στη χρήση των πλατφορμών eClass και MS-Teams, θα οριστεί με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ομάδα τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) που θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε όλη την περίοδο των εξετάσεων. Η σύνθεση της ομάδας θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ για τις λεπτομέρειες παροχής της τεχνικής υποστήριξης, καθώς για τις οδηγίες/οδηγούς χρήσης των αντίστοιχων τεχνικών και τεχνολογιών θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Ιδρύματος (https://www.uth.gr/).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ 46Α/3-4-2020), της από 15-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη διενέργεια εξετάσεων όλων των μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου με εξ αποστάσεως μεθόδους, και της με αριθμό 59181/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1935/20- 5-2020, τ. Β), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), διεξάγει εξ αποστάσεως τις εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντός του προς το δημόσιο συμφέρον, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται στο άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος.

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα διεξαχθούν με χρήση των τεχνικών και των τεχνολογιών που περιγράφονται στην ενότητα 1. ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ) του παρόντος εγγράφου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το νόμο 4624/2019. Σε αυτά τα πλαίσια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί την απαιτούμενη Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει και δεν επιτρέπεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με κανένα απολύτως τεχνικό τρόπο. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων καταγράφονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης. Εκτός από την με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας, απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, καθώς τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Κάθε απορία για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Λόγω του μεγέθους και της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Υπεύθυνοι της εφαρμογής των αποφάσεων του Ιδρύματος σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων, ορίζονται ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεπικουρούμενος από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ένταξης και τους Κοσμήτορες κάθε Σχολής. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων και των ΠΣ των μη αυτόνομων Τμημάτων και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης είναι υπεύθυνοι της εφαρμογής των διαδικασιών που περιγράφονται στην ενότητα 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ του παρόντος εγγράφου.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr