Τα πιθανά απρόβλεπτα προβλήματα της εξ αποστάσεως εξέτασης των φοιτητών

Τα πιθανά απρόβλεπτα προβλήματα της εξ αποστάσεως εξεταστικής

"Κανένα από τα διαθέσιμα συστήματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι δεν έχει κατασκευαστεί για τη διεξαγωγή εξετάσεων και κατά συνέπεια κανένα από αυτά δεν δύναται να αντικαταστήσει την εξέταση σε αίθουσα με επιτήρηση από τον διδάσκοντα και επιτηρητές."

Σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τεχνικούς πληροφορικής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διαθέσιμες τεχνολογικές υποδομές του Ιδρύματος,

β) την επικοινωνία με τεχνικούς και τις αντίστοιχες ενέργειες άλλων Πανεπιστημίων,

γ) τις τηλεδιασκέψεις μεταξύ των μελών της και σε διαπανεπιστημιακό επίπεδο (GUNet),

δ) τις συνεχείς τεχνικές δοκιμές από μέλη της ομάδας, και από τεχνικούς άλλων Πανεπιστημίων,

ε) την ανατροφοδότηση από σχετικές δοκιμές μελών του Ιδρύματος,

υπέβαλε στο Πρυτανικό Συμβούλιο τη δεύτερη έκδοση (v.2) της έκθεσης σχετικά με τις δυνατότητες και τα πιθανά ή και απρόβλεπτα προβλήματα χρήσης διαδικτυακών μεθόδων για την από απόσταση διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η έκθεση θα αναθεωρείται συνεχώς σε όλο το διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής της έκδοσης (v.1, 14/5/2020) μέχρι και το τέλος των εξετάσεων, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα και εξελίξεις. Η έκθεση θα συνοδεύεται από Παραρτήματα με υπερσυνδέσεις, κείμενα οδηγιών, και καλών πρακτικών άλλων φορέων και Ιδρυμάτων.

Το παρόν κείμενο, περιλαμβάνει τις διορθώσεις και προσθήκες που έγιναν κατά τη σημερινή συνεδρίαση (89/21-05-2020) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κανένα από τα διαθέσιμα συστήματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι δεν έχει κατασκευαστεί για τη διεξαγωγή εξετάσεων και κατά συνέπεια κανένα από αυτά δεν δύναται να αντικαταστήσει την εξέταση σε αίθουσα με επιτήρηση από τον διδάσκοντα και επιτηρητές.

Στον Πίνακα Ι που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαθέσιμες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λύσεις με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ)

Τεχνική - Τεχνολογία: 

Α1. Online Γραπτή Εξέταση

(διεξαγωγή εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα)

Πλατφόρμα eClass

Yποσύστημα «Ασκήσεις»

με ή χωρίς χρήση του Υποσυστήματος «Εργασίες»

Πλεονεκτήματα

• Εξοικείωση φοιτητών και διδασκόντων με την πλατφόρμα eClass

• Ύπαρξη μαθημάτων και χρηστών και οnline σύνδεση φοιτητών με ιδρυματικό λογαριασμό (ως μέθοδο ταυτοποίησης)

• Παρέχει διάφορες δυνατότητες όπως ερωτήματα πολλαπλών επιλογών ανοικτού-κλειστού τύπου, σωστό-λάθος, καθορισμένο χρόνο απαντήσεων, τράπεζα θεμάτων κλπ.

• Δυνατότητα επέκτασης του δικτύου τεχνικών υποστήριξης

• Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών για την ταυτοποίηση

• Μπορεί να ζητηθεί υποβολή εργασίας σε συνδυασμό με μια άσκηση

• Παρέχει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα επιλογής η εργασία να ελεγχθεί για λογοκλοπή με χρήση του Turnitin

Πιθανά προβλήματα και κίνδυνοι

• Πιθανή αδυναμία απόκρισης συστήματος σε ταυτόχρονη είσοδο πολύ μεγάλου αριθμού χρηστών (λόγω εγκατάστασης σε server του ΠΘ - αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αναβάθμιση του server)

• Υποχρεωτική χρήση της λύσης ενιαίας άσκησης από το φοιτητή (η χρήση βημάτων λύσης οδηγεί σε κόλλημα των ασκήσεων, ανεξαρτήτως της έκδοσης του eClass)

• Ανάγκη προετοιμασίας ερωτήσεων /απαντήσεων από τους εξεταστές στο υποσύστημα ασκήσεις.

Παρατηρήσεις

• Θα γίνει άμεση αναβάθμιση του server (μνήμη και δίσκοι SSD)

• Προτείνεται χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων (να χρησιμοποιείται από συγκεκριμένα Τμήματα ανά μέρα και ώρα)

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα έκδοση 3.7.2, ενώ εξετάζονται τα τυχόν οφέλη της αναβάθμισης της σε 3.8.x (απαιτεί διακοπή λειτουργίας του eClass για 1-2 ημέρες.

Α2. Online Γραπτή Εξέταση

(διεξαγωγή εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα)

Πλατφόρμα MSTeams

Εργαλείο Assignments

Πλεονεκτήματα:

• Μικρή πιθανότητα προβλημάτων απόκρισης συστήματος λόγω χρήσης servers της Microsoft

• Πρόσφατη εξοικείωση φοιτητών και διδασκόντων με την πλατφόρμα MS-Teams

• Δυνατότητα συνδυασμού ασκήσεων quiz και εργασιών (π.χ. essays)

• Παρέχει διάφορες δυνατότητες όπως ερωτήματα πολλαπλών επιλογών ανοικτού-κλειστού τύπου, σωστό-λάθος, κλπ.

• Ύπαρξη εκτεταμένου και κατανεμημένου δικτύου τεχνικών υποστήριξης (τεχνικοί υπεύθυνοι τηλεδιάσκεψης και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης)

• Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών για την ταυτοποίηση

Πιθανά προβλήματα και κίνδυνοι

• Ανάγκη προετοιμασίας φορμών (Quiz) από τους εξεταστές στο Microsoft Forms

• Υπάρχει όριο 200 χρηστών στους οποίους μπορεί να ανατεθεί ένα Assignment (δηλ. όριο 200 φοιτητών που μπορεί να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην εξέταση)

• Δεν παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου λογοκλοπής με χρήση του Turnitin (τεχνικά υφίσταται, αλλά δεν θα ενεργοποιηθεί καθώς δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο Turnitin σε κάθε χρήστη, δηλ. και στους φοιτητές, ενώ υποχρεωτικά οι εργασίες αποθηκεύονται μόνιμα στη βάση του Turnitin)

Β. Προφορική από απόσταση εξέταση

(με τηλεδιάσκεψη) (διεξαγωγή εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα)

Πλατφόρμα MSTeams

• Μικρή πιθανότητα προβλημάτων απόκρισης συστήματος λόγω χρήσης servers της Microsoft (εκτός ΠΘ)

• Πρόσφατη εξοικείωση φοιτητών και διδασκόντων με την πλατφόρμα MS-Teams

• Ύπαρξη εκτεταμένου και κατανεμημένου δικτύου τεχνικών υποστήριξης (τεχνικοί υπεύθυνοι τηλεδιάσκεψης και εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης)

• Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών για την ταυτοποίηση

• Αποφυγή λογοκλοπής

Γ. Εξέταση με υποβολή εργασιών

(διεξαγωγή με υποβολή εργασίας ή εργασιών που θα υποβληθεί με προθεσμία μίας ή περισσότερων ημερών)

Γ1. Πλατφόρμα eClass Yποσύστημα «Εργασίες»

Γ2. Πλατφόρμα MSTeams Εργαλείο Assignments

Γ3. Χωρίς χρήση Πλατφόρμας Υποβολή με e-mail

Πλεονεκτήματα

• Δεν προβλέπονται σημαντικά προβλήματα στις πλατφόρμες, εφόσον χρησιμοποιηθούν

• Δεν απαιτείται η χρήση πλατφορμών (οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν και με e-mail)

• Παρέχει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα επιλογής η εργασία να ελεγχθεί για λογοκλοπή με χρήση του Turnitin

Επιτήρηση εξετάσεων με τηλεδιάσκεψη

Πλατφόρμα MS-Teams

Παράλληλη με μία από τις μεθόδους της κατηγορίας

Α Online Γραπτή Εξέταση (διεξαγωγή εξετάσεων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα)

Πλεονεκτήματα

• Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών για την ταυτοποίηση

• Πιο πιθανή αποφυγή λογοκλοπής ή αντιγραφής


Η τεχνική ομάδα του ΠΘ υιοθετεί πλήρως την παρακάτω διαπίστωση της έκθεσης:

«Η τεχνική της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά εποπτευόμενης εξέτασης (e-proctoring) δεν προτείνεται διότι τα συγκεκριμένα λογισμικά έχουν (α) υψηλό κόστος (με συνήθη τιμολογιακή πολιτική χρέωσης ανά εξέταση), (β) δεν έχουν ελεγχθεί για τη συμμόρφωση τους με κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων και με κώδικες ηθικής και δεοντολογίας και (γ) δεν έχουν δοκιμαστεί τεχνικά από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΠΘ και συνεπώς, δεν μπορούν να υποστηριχθούν».

Αντίστοιχες είναι οι διαπιστώσεις και για άλλα εμπορικά συστήματα εξετάσεων και quiz που υπάρχουν (βασικοί λόγοι απόρριψης είναι η έλλειψη χρόνου για δοκιμές, η μη εξοικείωση διδασκόντων και φοιτητών, η αδυναμία δημιουργίας τάξεων και αντιστοίχισης των χρηστών [διδασκόντων και φοιτητών] σε αυτές σε συνδυασμό με την πιθανή αδυναμία σύνδεσης με χρήση των ιδρυματικών λογαριασμών).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr