Οι αλλαγές στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την συγχώνευση

Δημοσιεύθηκε με ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 18 Μαρτίου 2019 η απόφαση «Συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, ΦΕΚ 129/τ. Α ́/20-6-1995) για τη μετα- βατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017».

Αναλυτικά η απόφαση μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr:

Τα διοικητικό προσωπικό που θα τοποθετηθεί στις παρακάτω οργανικές μονάδες θα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, το π.δ.224/1995, τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιμέρους καθήκοντα στους υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν σε Τμήματα των Διευθύνσεων του Π.Θ. θα ανατίθενται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων στις οποίες υπάγονται οι παρακάτω οργανικές μονάδες και ελλείψει αυτών από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη. Επιμέρους καθήκοντα στους υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν σε αυτοτελείς οργανικές μονάδες θα  ανατίθενται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Π.Θ.

Το αντικείμενο και τα καθήκοντα του προσωπικού των Γραμματειών των Σχολών και των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ορίζονται από τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Π.Θ (224/1995) και την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) ιδρύονται Σχολές (στη Λάρισα) και Ακαδημαϊκά Τμήματα (σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Τρίκαλα και Καρδίτσα) και αντίστοιχα συνιστώνται Γραμματείες για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή τους, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

Α. ΛΑΡΙΣΑ

Ιδρύονται και λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος οι παρακάτω οργανικές μονάδες:

1. Γραμματεία Συμβουλίου Ένταξης (Λάρισα) [αυτοτελής οργανική μονάδα]

Η Γραμματεία αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Συμβουλίου Ένταξης το οποίο και επικουρεί στη διευθέτηση όλων των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στις πόλεις της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Η Γραμματεία καταργείται ταυτόχρονα με τη λήξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης.

2. Αυτοτελές Γραφείο Πρυτανείας (Λάρισα)

Αντικείμενο του γραφείου είναι η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας των Πρυτανικών Αρχών στις πόλεις της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, καθώς και η εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων που έχουν την έδρα τους στις παραπάνω πόλεις.

3. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Λάρισα): υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικού

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση α΄ και β΄ αντίστοιχα του π.δ. 224/20-6-1995(Α΄129) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και αφορούν στις Σχολές και τα Τμήματα που ιδρύθηκαν με τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) αντίστοιχα και έχουν έδρα τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

4. Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων (Λάρισα): υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Κύριοι τομείς ευθύνης του Τμήματος, για την κάλυψη αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που λειτουργούν σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, είναι:

- Η λογιστική διαχείριση όλων των παραστατικών δαπανών.

- Ο έλεγχος της νομιμότητας, κανονικότητας και πληρότητας όλων των δικαιολογητικών δαπανών.

- Η εκκαθάριση όλων των δαπανών και αποστολή τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

- Η καταχώρηση προμηθευτών.

- Η καταχώρηση παγίων και η παρακολούθηση παγίων.

- Η καταχώρηση λογαριασμών ΔΕΗ, OTE, Ύδρευσης κ.λπ.

- Η διαχείριση χρεώσεων στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΤΗΛΕΔ).

- Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η ανάρτηση αυτών στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

- Η ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) εντολών πληρωμής όπου απαιτείται είτε από συμβάσεις είτε από εγκεκριμένο αίτημα.

- Η αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

- Η διεκπεραίωση των αιτημάτων μετακίνησης και η καταχώρισή τους.

- Η έκδοση και διαχείριση όλων των εγγράφων που αφορούν τις μετακινήσεις εσωτερικού - εξωτερικού, του Διοικητικού και Εκπαιδευτικού προσωπικού.

- Η έκδοση βεβαιώσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και παρακρατούμενων φόρων υπέρ Δημοσίου (έως και το έτος 2018).

- Η διεκπεραίωση της διαδικασίας που αφορά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του μη μόνιμου προσωπικού κάθε κατηγορίας (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, συμβασιούχοι διδάσκοντες κ.α.) και έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων.

- Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού συνταξιοδοτικού αρχείου (έτη: 2002-2018) με αναζήτηση στα αρχεία μισθοδοσίας και τους ατομικούς φακέλους όλων των μισθοδοτούμενων στοιχείων σχετικά με τις μισθολογικές μεταβολές που επηρεάζουν τον υπολογισμό της σύνταξης.

- Η μέριμνα για τη φύλαξη του φυσικού μισθοδοτούμενου αρχείου του καταργημένου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

5. Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών (Λάρισα): υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Κύριος τομέας ευθύνης του Τμήματος, για την κάλυψη των αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που λειτουργούν σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, είναι:

- Η διαχείριση και ο έλεγχος των διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών κάθε είδους και από κάθε πηγή χρηματοδότησης.

- Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτό κανονιστικού πλαισίου και την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.

- Η τήρηση αρχείου αγορών – συμβάσεων –ασφαλιστηρίων συμβολαίων και εγγυητικών επιστολών που αφορούν στις προμήθειες και υπηρεσίες.

- Η υποστήριξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών – υπηρεσιών και της τήρησης των όρων των συμβάσεων μέχρι το στάδιο της οριστικής παραλαβής.

- Ο εντοπισμός τυχόν αστοχιών και προβλημάτων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τους, η τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων.

- Η διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων σε τρίτους και μίσθωση ακινήτων από τρίτους.

- Η διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών πώλησης αγαθών σε τρίτους.

- Η μέριμνα για την συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, επιτροπών ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής αγαθών και παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων.

- Η διεκπεραίωση των οικονομικών αιτημάτων και η καταχώρισή τους.

- Η έκδοση εισηγητικών εκθέσεων, τεχνικών εκθέσεων σε θέματα προμηθειών.

- Η ανάρτηση εγκεκριμένων αιτημάτων και αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

- Η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται και αποστολή τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου στο Βόλο για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

- Η φροντίδα για την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Διοικητικές Μονάδες που λειτουργούν στη Λάρισα, τα Τρίκαλα, και την Καρδίτσα.

6. Τμήμα Υποστήριξης Σπουδών, Φοιτητικής Μέριμνας και Μορφωτικών Ανταλλαγών (Λάρισα): υπάγεται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων για τα θέματα των Σχολών, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων με έδρα τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τη Καρδίτσα.

7. Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης και Δικτύου

Τηλεματικής (Λάρισα): υπάγεται στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και του Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής για τα θέματα των Σχολών, των Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων με έδρα τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

8. Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λάρισα): υπάγεται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες των Παραρτημάτων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Θ. για την πληροφοριακή υποστήριξη:

- των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

- των φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των υποψηφίων διδακτόρων του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,

- του κάθε φύσης προσωπικού και των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση με έδρα τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα,

- των μελών κάθε φύσης προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, και

- εξωτερικών χρηστών.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης Εκδόσεων με αντικείμενο την έκδοση, εκτύπωση, αποθήκευση και διακίνηση των διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Έκδοση άλλων διδακτικών συγγραμμάτων και δημοσιευμάτων και εντύπων του Ιδρύματος θα καθορίζεται κάθε φορά σε συνεργασία της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης με τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη.

9. Παράρτημα Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας [Ε.Λ.Κ.Ε.] (Λάρισα): υπάγεται στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Θ.

Το προσωπικό του Τμήματος έχει την αρμοδιότητα υποστήριξης της διαχείρισης των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται από τα μέλη των Τμημάτων του Ιδρύματος που έχουν την έδρα τους στις πόλεις της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Οι ακριβείς αρμοδιότητες του Παραρτήματος καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος.

10. Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών (Λάρισα)

Το Τμήμα αποτελείται από το Γραφείο Μελετών-Κατασκευών και το Γραφείο Συντήρησης-Επισκευών. Βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

- Η μέριμνα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων που εδρεύουν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

- Η υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος για την ανέγερση νέων κτιρίων του Πανεπιστημίου, καθώς και για την επισκευή και διαρρύθμιση των υπαρχόντων κτιρίων του, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.

- Η επίβλεψη, έλεγχος και συντονισμός της εκτέλεσης των έργων και κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων.

- Η σύνταξη και ο έλεγχος των επιμετρήσεων, η έγκριση των λογαριασμών, η σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων εργασιών, η παραλαβή των έργων και η καλή εκτέλεση των συμβάσεων.

- Ο έλεγχος της ποιότητας, της αναλογίας των υλικών και της ποιότητας των κατασκευών.

- Η ευθύνη της εκτέλεσης μικρών έργων.

- Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των υπαίθριων χώρων και των έργων υποδομής που βρίσκονται στις προαναφερθείσες πόλεις και περιοχές, με τη χρήση εξωτερικών συνεργείων, συντάσσοντας Τεχνικές Εκθέσεις, Τεχνικές Προδιαγραφές - Προδιαγραφές Εργασιών ή μελέτες.

- Η ευθύνη για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων και ελεύθερων υπαίθριων χώρων.

11. Αυτοτελές Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας (Λάρισα)

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

- Την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης στους φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό.

- Τον έλεγχο και θεώρηση των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τον κατ’ οίκον έλεγχο των ασθενούντων μελών πάσης φύσεως προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Την άσκηση υγειονομικού ελέγχου στο εστιατόριο και το κυλικείο του Ιδρύματος σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

- Την τήρηση βιβλίου κινήσεως των φοιτητών και του προσωπικού, τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας και την εισήγηση μέτρων προς την Διοίκηση του Ιδρύματος για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας των φοιτητών και των εργαζομένων και την υγιεινή των χώρων του Ιδρύματος.

- Τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων.

- Την παροχή των πρώτων βοηθειών, και

- Την άσκηση πρόληψης για τη διατήρηση, βελτίωση και προαγωγή της υγείας των φοιτητών την υγειονομική διαφώτιση, και τη συνεργασία με όλους τους φορείς μέσα στην κοινότητα για θέματα κοινωνικής μέριμνας.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες αφορούν τους φοιτητές των Τμημάτων και το πάσης φύσης προσωπικό των Σχολών, των Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων που έχουν την έδρα τους στις πόλεις της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας.

12. Αυτοτελές Τμήμα Αγροκτήματος

Το Τμήμα αποτελείται από τα παρακάτω Γραφεία:

α) Γραφείο Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη μέριμνα για την υλοποίηση του ετήσιου καλλιεργητικού προγράμματος και την καλύτερη αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, για την προμήθεια συντήρηση, επισκευή των γεωργικών μηχανημάτων και την καλή λειτουργία του υπόγειου δικτύου άρδευσης. Στην αρμοδιότητα του γραφείου υπάγονται και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία και αξιοποίηση των θερμοκηπίων. Σκοπός του γραφείου αποτελεί επίσης και η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Επιπλέον έχει την ευθύνη:

- της επιμέλειας της καλλιέργειας των σιτηρών, αραβοσίτων,

- της επιμέλειας της καλλιέργειας μηδικής, οπωρώνα, αμπελιού και τη συντήρηση του λειμώνα,

- της επιμέλειας των ανθοκομικών καλλιεργειών,

- της επιμέλειας της καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών,

- της επιμέλειας θεμάτων σχετικών με το πάρκο ενεργειακών και κτηνοτροφικών φυτών,

- της επιμέλειας θεμάτων σχετικών με τις καλλιέργειες στα θερμοκήπια,

- της επιμέλειας θεμάτων σχετικών με οποιαδήποτε καλλιέργεια πραγματοποιείται ή πραγματοποιηθεί,

- της επιμέλειας θεμάτων σχετικών με το μύλο, και

- της επιμέλειας θεμάτων σχετικών με τα γεωργικά μηχανήματα και την άρδευση των καλλιεργειών,

- της συντήρησης του πρασίνου και του καλλωπισμού

του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στη Λάρισα, και

- την επιμέλεια των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη μέριμνα για την αξιοποίηση του Ζωικού κεφαλαίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων του ΠΘ.

Επιπλέον έχει:

- την επιμέλεια του ζωικού κεφαλαίου του βουστασίου,

- την επιμέλεια του ζωικού κεφαλαίου του ποιμνιοστασίου,

- την επιμέλεια του ζωικού κεφαλαίου του χοιροστασίου,

- την επιμέλεια του ζωικού κεφαλαίου του πτηνοτροφείου,

- την επιμέλεια του ζωικού κεφαλαίου του ιπποστασίου,

- την επίβλεψη του εκπαιδευτικού μικροσφαγείου, και

- την επιμέλεια των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων

13. Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη φύλαξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας όλων των υπαλλήλων των διοικητικών υπηρεσιών και των φοιτητών των Τμημάτων που έχουν την έδρα τους στις πόλεις της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας.

Β. ΛΑΜΙΑ

Ιδρύονται και λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος (με την εξαίρεση του Γραφείου με α/α 11) οι παρακάτω οργανικές μονάδες:

1. Γραμματεία Συμβουλίου Ένταξης (Λαμία) [αυτοτελής οργανική μονάδα]

Η Γραμματεία αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων του Συμβουλίου Ένταξης το οποίο και επικουρεί στη διευθέτηση όλων των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην πόλη της Λαμίας.

Η Γραμματεία καταργείται ταυτόχρονα με τη λήξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης.

2. Αυτοτελές Γραφείο Πρυτανείας (Λαμία)

Αντικείμενο του γραφείου είναι η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας των Πρυτανικών Αρχών στην πόλη της Λαμίας, καθώς και η εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων που έχουν την έδρα τους στη Λαμία.

3. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Λαμία): υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικού

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση α΄ και β΄ αντίστοιχα του π.δ. 224/20-6-1995(Α΄129) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και αφορούν στα Τμήματα που ιδρύθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) και έχουν έδρα τη Λαμία.

4. Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων και Υποστήριξης Προμηθειών (Λαμία): υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Κύριοι τομείς ευθύνης του Τμήματος για την κάλυψη αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκονται στη Λαμία είναι:

- Η λογιστική διαχείριση όλων των παραστατικών δαπανών.

- Ο έλεγχος της νομιμότητας, κανονικότητας και πληρότητας όλων των δικαιολογητικών δαπανών.

- Η εκκαθάριση όλων των δαπανών και αποστολή τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.

- Η καταχώρηση προμηθευτών.

- Η καταχώρηση παγίων και η παρακολούθηση παγίων.

- Η καταχώρηση λογαριασμών ΔΕΗ, OTE, Ύδρευσης κ.λπ.

- Η διαχείριση χρεώσεων στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΤΗΛΕΔ).

- Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ανάρτηση αυτών στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

- Η ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) εντολών πληρωμής όπου απαιτείται είτε από συμβάσεις είτε από εγκεκριμένο αίτημα.

- Η αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

- Η διεκπεραίωση των αιτημάτων μετακίνησης και η καταχώρισή τους.

- Η έκδοση και διαχείριση όλων των εγγράφων που αφορούν τις μετακινήσεις εσωτερικού - εξωτερικού, του Διοικητικού και Εκπαιδευτικού προσωπικού.

- Η έκδοση βεβαιώσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και παρακρατούμενων φόρων υπέρ Δημοσίου (έως και το έτος 2018).

- Η διεκπεραίωση της διαδικασίας που αφορά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του μη μόνιμου προσωπικού κάθε κατηγορίας (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, συμβασιούχοι διδάσκοντες κ.α.) και έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων.

- Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού συνταξιοδοτικού αρχείου (έτη: 2002-2018) με αναζήτηση στα αρχεία μισθοδοσίας και τους ατομικούς φακέλους όλων των μισθοδοτούμενων στοιχείων σχετικά με τις μισθολογικές μεταβολές που επηρεάζουν τον υπολογισμό της σύνταξης.

- Η μέριμνα για τη φύλαξη του φυσικού μισθοδοτούμενου αρχείου του καταργούμενου ΤΕΙ.

- Η διαχείριση και ο έλεγχος των διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών κάθε είδους και από κάθε πηγή χρηματοδότησης.

- Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτό κανονιστικού πλαισίου και την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.

- Η τήρηση αρχείου αγορών – συμβάσεων – ασφαλιστηρίων συμβολαίων και εγγυητικών επιστολών που

αφορούν στις προμήθειες και υπηρεσίες.

- Η υποστήριξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών – υπηρεσιών και της τήρησης των όρων των συμβάσεων μέχρι το στάδιο της οριστικής παραλαβής.

- Ο εντοπισμός τυχόν αστοχιών και προβλημάτων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους, η τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων.

- Η διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων σε τρίτους και μίσθωση ακινήτων από τρίτους.

- Η διενέργεια των νόμιμων διαδικασιών πώλησης αγαθών σε τρίτους.

- Η μέριμνα για την συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, επιτροπών ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής αγαθών και παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων.

- Η διεκπεραίωση των οικονομικών αιτημάτων και η καταχώρισή τους.

- Η έκδοση εισηγητικών εκθέσεων, τεχνικών εκθέσεων σε θέματα προμηθειών.

- Η ανάρτηση εγκεκριμένων αιτημάτων και αποφάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

- Η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται και αποστολή τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου στο Βόλο για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.

- Η φροντίδα για την παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών για όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Διοικητικές Μονάδες που λειτουργούν στη Λαμία.

5. Τμήμα Περιουσίας (Λαμία): υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιουσίας της οικείας Διεύθυνσης για τα θέματα των Σχολών, των Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων με έδρα τη Λαμία.

6. Τμήμα Υποστήριξης Σπουδών, Φοιτητικής Μέριμνας και Μορφωτικών Ανταλλαγών (Λαμία): υπάγεται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων για τα θέματα των Σχολών, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων με έδρα τη Λαμία.

7. Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης και Δικτύου Τηλεματικής (Λαμία): υπάγεται στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και του Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής για τα θέματα των Σχολών, των Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων με έδρα τη Λαμία.

8. Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λαμία): υπάγεται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Το προσωπικό του Τμήματος ασκεί τις αρμοδιότητες των Παραρτημάτων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Θ. για την πληροφοριακή υποστήριξη:

- των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία),

- των φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των υποψηφίων διδακτόρων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία),

- του κάθε φύσης προσωπικού και των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση με έδρα τη Λαμία,

- των μελών κάθε φύσης προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, και

- εξωτερικών χρηστών.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης Εκδόσεων με αντικείμενο την έκδοση, εκτύπωση, αποθήκευση και διακίνηση των διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων των προγραμμάτων σπουδών του πρώτου κύκλου των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Έκδοση άλλων διδακτικών συγγραμμάτων και δημοσιευμάτων και εντύπων του Ιδρύματος θα καθορίζεται κάθε φορά σε συνεργασία της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης με τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη.

9. Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών (Λαμία)

Το Τμήμα αποτελείται από το Γραφείο Μελετών-Κατασκευών και το Γραφείο Συντήρησης-Επισκευών.

Βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

- Η μέριμνα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων που εδρεύουν στη Λαμία.

- Η υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος για την ανέγερση νέων κτιρίων του Πανεπιστημίου, καθώς και για την επισκευή και διαρρύθμιση των υπαρχόντων κτιρίων του, στη Λαμία.

- Η επίβλεψη, έλεγχος και συντονισμός της εκτέλεσης των έργων και κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων.

- Η σύνταξη και ο έλεγχος των επιμετρήσεων, η έγκριση των λογαριασμών, η σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και των πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων εργασιών, η παραλαβή των έργων και η καλή εκτέλεση των συμβάσεων.

- Ο έλεγχος της ποιότητας, της αναλογίας των υλικών και της ποιότητας των κατασκευών.

- Η ευθύνη της εκτέλεσης μικρών έργων.

- Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των υπαίθριων χώρων και των έργων υποδομής που βρίσκονται στις προαναφερθείσες πόλεις και περιοχές, με τη χρήση εξωτερικών συνεργείων, συντάσσοντας Τεχνικές Εκθέσεις, Τεχνικές Προδιαγραφές - Προδιαγραφές Εργασιών ή μελέτες.

- Η ευθύνη για την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων και ελεύθερων υπαίθριων χώρων.

10. Αυτοτελές Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας (Λαμία)

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

- Την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης στους φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό.

- Τον έλεγχο και θεώρηση των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τον κατ’ οίκον έλεγχο των ασθενούντων μελών πάσης φύσεως προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Την άσκηση υγειονομικού ελέγχου στο εστιατόριο και το κυλικείο του Ιδρύματος σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

- Την τήρηση βιβλίου κινήσεως των φοιτητών και του προσωπικού, τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας και την εισήγηση μέτρων προς την Διοίκηση του Ιδρύματος για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας των φοιτητών και των εργαζομένων και την υγιεινή των χώρων του Ιδρύματος.

- Τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων.

- Την παροχή των πρώτων βοηθειών, και

- Την άσκηση πρόληψης για τη διατήρηση, βελτίωση και προαγωγή της υγείας των φοιτητών την υγειονομική διαφώτιση, και τη συνεργασία με όλους τους φορείς μέσα στην κοινότητα για θέματα κοινωνικής μέριμνας.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες αφορούν τους φοιτητές των Τμημάτων και το πάσης φύσης προσωπικό των Σχολών, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διοικητικών Μονάδων που έχουν την έδρα τους στην πόλη της Λαμίας.

11. Γραφείο Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας [Ε.Λ.Κ.Ε.] (Λαμία): υπάγεται στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Θ. [δεν αντιστοιχεί σε Τμήμα]

Το προσωπικό του Γραφείου έχει την αρμοδιότητα υποστήριξης της διαχείρισης των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται από τα μέλη των Τμημάτων του Ιδρύματος που έχουν την έδρα τους στην πόλη της Λαμίας.

Οι ακριβείς αρμοδιότητες του Γραφείου καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος.

Άρθρο 29

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Προϊσταμένων

Σε όλες τις προαναφερθείσες οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται ως αναπληρωτές προϊστάμενοι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΠΕ ή TE ή ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου/κατηγορίας, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

- Στο Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης και Δικτύου Τηλεματικής (Λάρισα) και στο Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης και Δικτύου Τηλεματικής (Λαμία) τοποθετούνται ως αναπληρωτές προϊστάμενοι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κλάδων/κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

- Στο Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λάρισα) και στο Τμήμα Λειτουργίας Παραρτημάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Υποστήριξης Εκδόσεων (Λαμία) τοποθετούνται ως αναπληρωτές προϊστάμενοι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδων/κατηγορίας ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή TE Διοικητικού Λογιστικού.

- Στο Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών (Λάρισα) και στο Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών (Λαμία) τοποθετούνται ως αναπληρωτές προϊστάμενοι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδων/κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.

- Στο Αυτοτελές Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας (Λάρισα) και στο Αυτοτελές Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας (Λαμία) τοποθετούνται ως αναπληρωτές προϊστάμενοι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδων/κατηγορίας ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής και ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή TE Διοικητικού Λογιστικού.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr