Ποια θα είναι η κατάταξη, διεθνώς και στη χώρα μας, του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας;

Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΠοια θα είναι η θέση, διεθνώς και στη χώρα μας, του νέου ΑΕΙ που σχεδιάζεται, μέσα σε ένα κλίμα αντιδράσεων, συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, να προκύψει από τη συνένωση – συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας;

του Δρ. Βασίλη Χ. Γερογιάννη, Καθηγητή στο ΤΕΙ Θεσσαλίας,

Ας εξετάσουμε το (δύσκολο αυτό) ερώτημα έχοντας ως βάση μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διεθνώς κατατάξεις Πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, ας θεωρήσουμε την κατάταξη Webometrics, της οποίας η πιο πρόσφατη έκδοση δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2018 και παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα www.webometrics.info/en/world.

Να σημειωθεί ότι οι πίνακες κατάταξης των Πανεπιστημίων (universityrankings) είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος με τον οποίο, διεθνώς, κάθε χρόνο η κοινή γνώμη και, κυρίως, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (φοιτητές, υποψήφιοι φοιτητές, γονείς, καθηγητές, ερευνητές, διοικήσεις ιδρυμάτων) καθώς και οι φορείς άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής ενημερώνονται για τον βαθμό αναγνώρισης των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου.

Η Webometrics είναι ένας πίνακας διεθνούς κατάταξης που δημοσιεύεται από τον οργανισμό Cybermetrics (CCHS) του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Ισπανίας (SpanishNational Research Council), ένα φορέα αντίστοιχο με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη κατάταξη ιεραρχεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό (περίπου 27.000)από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στον κόσμο, δημόσια και ιδιωτικά, με βάση την παρουσία που έχουν στο διαδίκτυο και με βάση την απήχηση που έχει στο διαδίκτυο το ερευνητικό τους έργο.

Η κατάταξη πραγματοποιείται συνεχώς από το 2004 και ανακοινώνεται δύο φορές κάθε έτος, κάθε Ιανουάριο και κάθε Ιούλιο.

Σε σύγκριση με άλλες διεθνείς και, επίσης, ευρέως αναγνωρίσιμες κατατάξεις Πανεπιστημίων (π.χ. ShanghaiRanking, TimesHigherEducationRanking, SCI mago Institutions Rankingsκλπ.), η βασική διαφορά της κατάταξης Webometrics είναι ότι προσπαθεί να είναι περισσότερο αντικειμενική, στηριζόμενη σε πληροφορίες για τα Πανεπιστήμια που υπάρχουν στο διαδίκτυο και όχι σε ευρήματα που προκύπτουν από συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, γνώμες εμπειρογνωμόνων επί της αξιολόγησης ανωτάτων ιδρυμάτων, έρευνες γνώμης, διεθνή βραβεία που έχουν λάβει οι ερευνητές ενός ιδρύματος κλπ.

Βασική αρχή λοιπόν της Webometrics είναι ότι η πλειονότητα των δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος (αναμένεται να) παρουσιάζεται στο διαδίκτυο. Επίσης, σε σύγκριση με άλλες κατατάξεις, η Webometrics είναι η πιο ευρεία, αφού δεν αξιολογεί μόνο τα κορυφαία Πανεπιστήμια στον κόσμο αλλά περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό (χιλιάδων) ιδρυμάτων.

Η Webometrics βασίζεται στους εξής τέσσερις δείκτες, που ο καθένας τους έχει ξεχωριστό βάρος για τον υπολογισμό της τελικής κατάταξης (σειράς) του κάθε Πανεπιστημίου:

(i) Παρουσία (Presence) με βάρος 5%: Ο όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων και εγγράφων) που υπάρχει συνολικά στο δικτυακό τόπο (website) ενός ιδρύματος (η μέτρηση παρέχεται από τη Google).

(ii) Απήχηση (Impact) με βάρος 50%: Αξιολογεί την απήχηση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου κάθε ιδρύματος. Υπολογίζεται από το πλήθος των υπερσυνδέσμων που έχουν άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο προς ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου κάθε ιδρύματος.

(iii) Ανοιχτό (Επιστημονικό) Περιεχόμενο (Openness) με βάρος 10%: Αξιολογεί τη συνεισφορά κάθε ιδρύματος στην Επιστήμη και στην Έρευνα, με βάση το πλήθος των επιστημονικών άρθρων που εμφανίζονται στοGoogleScholar (scholar.google.com), δηλ. στο «επιστημονικό» Google, καθώς και με το πλήθος των ετεροαναφορών (citations) σε αυτά (πάλι στο GoogleScholar). Ο δείκτης αυτός αντανακλά το πλήθος των αναφορών σε επιστημονικά άρθρα ερευνητών ενός ιδρύματος που παρουσιάζονται σε άρθρα ερευνητών άλλων ιδρυμάτων (με βάση το GoogleScholar). Ο αριθμός των ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων (εκτός του πρώτου) προφίλ ερευνητών κάθε Πανεπιστημίου.

(iv) Αριστεία (Excellence) με βάρος 35%:Υπολογίζεται με το ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός παρέχεται από τη SCImago (www.scimagojr.com) και περιλαμβάνει στοιχεία από 26 επιστημονικά πεδία.

Η τιμή κάθε δείκτη από τους παραπάνω δείχνει τη σειρά (ranking) κάθε ιδρύματος στο αντίστοιχο κριτήριο. Όσο μικρότερη είναι η τιμή ενός δείκτη, τόσο ψηλότερα στη σειρά (κατάταξη) είναι ένα ίδρυμα στο αντίστοιχο κριτήριο.

Η σειρά ενός ιδρύματος σε κάθε δείκτη υπολογίζεται από τα αντίστοιχα δεδομένα με εξειδικευμένες μαθηματικές πράξεις (σταθμισμένο άθροισμα τιμών και λογαριθμική κανονικοποίηση τιμών).

Αυτό που στην κατάταξηWebometricsπαρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η πληροφορία για την κατάταξη όλων των Ελληνικών ΑΕΙ. Ο πίνακας αυτός υπάρχει στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece

Από το συγκεκριμένο πίνακα, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες και για τις αντίστοιχες θέσεις των τριών υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων στο Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δηλαδή λαμβάνουμε γνώση για την κατάταξη στην Ελλάδα, την κατάταξη παγκοσμίως, την κατάταξη με βάση το presence, την κατάταξη με βάση το impact, την κατάταξη με βάση το openness και την κατάταξη με βάση το excellence):α) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, β) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (TEI) Θεσσαλίας, και γ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (TEI) Στερεάς Ελλάδας.

Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και θα μπορούσαν συγκριτικά να εξεταστούν και να αξιολογηθούν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στον πίνακα της Webometrics εμφανίζονται δύο γραμμές γιατί το ΤΕΙ Στερεάς εξακολουθεί διατηρεί παράλληλα 2 δικτυακούς τόπους (www.teilam.gr και www.teiste.gr).

  Θέση στην Ελλάδα Θέση στην παγκόσμια κατάταξη (World Rank) Θέση με βάση την Παρουσία (PresenceRank) Θέση με βάση την Απήχηση (ImpactRank) Θέση με βάση το Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (OpennessRank) Θέση με βάση την Αριστεία (ExcellenceRank)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (www.uth.gr) 7 976 1129 1757 913 941
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (www.teilar.gr) 24 2963 3125 3918 2412 3645
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (www.teilam.gr) 27 3697 8653 9142 3448 3266
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (www.teiste.gr) 45 9421 5357 14305 3114 6008


Ποια θα είναι λοιπόν υποθετικά η θέση διεθνώς και στη χώρα μας (με βάση την κατάταξη Webometrics)του νέου ΑΕΙ που θα προκύψει μετά από τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας;

Το νέο ΑΕΙ θα βρίσκεται άραγε σε καλύτερη θέση από την τωρινή που κατέχει το νυν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (976η διεθνώς και 7η στην Ελλάδα);

Με τα κριτήρια της Webometrics, αυτό θα συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι στο μέλλον στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα λειτουργεί ένας (και μόνο) δικτυακός τόπος, στον οποίο θα παρουσιάζεται ενιαία, με δομημένο και άρτιο τρόπο, το περιεχόμενο που υπάρχει στους δικτυακούς τόπους και των τριών ιδρυμάτων. Με τη διαθεσιμότητα ενός μεγάλου σε όγκου και, κυρίως, ποιοτικού διαδικτυακού περιεχομένου είναι λογικό ότι οι δείκτες της Παρουσίας (Presence)και της Απήχησης (Impact) του νέου ιδρύματος θα είναι σε υψηλότερες θέσεις, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τωρινές θέσεις του νυν Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι η 1129η (Presence) και η 1757η (Impact).

Η άνοδος όμως των δεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα της έρευνας στο Νέο Πανεπιστήμιο, δηλαδή των δεικτών που σχετίζονται με την απήχηση του ερευνητικού περιεχομένου (Openness) και με την αριστεία της επιστημονικής έρευνας (Excellence), είναι αυτή που αποτελεί το βασικό στοίχημα και θα κάνει τη διαφορά.Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με βάση την παρουσία του στο «επιστημονικό» διαδίκτυο (στο GoogleScholar), οι θέσεις αυτές στη Webometricsείναι η 913η (Openness) και η 941η (Excellence).

Η κατάταξη του νέου, ενιαίου ιδρύματος στους δύο αυτούς δείκτες θα βελτιωθεί σημαντικά μόνο με σωστό σχεδιασμό, με συστηματική αξιολόγηση, με ουσιαστική υποστήριξη και χρηματοδότηση καθώς και με συνεχείς προσπάθειες, τόσο για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, όσο και για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος ανάπτυξης της αριστείας.

*Δρ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης / Καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, Μέλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Θεσσαλίας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στη διαδικτυακή εφημερίδα «onlarissa» της Λάρισας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr