Έγκριση Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών του Παν. Θεσσαλίας για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Έγκριση Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ. πρωτ. 81257/Ν1/18-05-2018 (ΦΕΚ 2071/τΒ/07-06-2018) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Εγκρίνεται το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, το οποίο υπεβλήθη κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, όπωςαυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης και της διάταξης τηςπαραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 4485/2017.

1. Το Πρόγραμμα απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά μετη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2). Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα καταβάλλονται τέλη παρακολούθησης, ποσού 500 Ευρώ. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος δεν εξασφαλίζει τη χορήγηση επάρκειας, εφόσον δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, του άρθρου 6 της υπ’αριθ. 6117/ 13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 υπουργικής απόφασης.

2. Για την παρακολούθηση του προγράμματος, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εντός της προθεσμίας και με τηδιαδικασία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και διεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείου. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να αποστέλλει αυθημερόν ηλεκτρονικά στo αρμόδιο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ημερήσιο κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων και τη γλώσσα για την οποία ενδιαφέρονται, προκειμένου ηανωτέρω Υπηρεσία να βεβαιώσει ότι έχει, εμπροθέσμως, υποβληθεί από τους παραπάνω, αίτηση για χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας της γλώσσας αυτής.

Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί η εν λόγω βεβαίωση, ο αιτών δεν εγγράφεται στο πρόγραμμα. Η βεβαίωση αυτή, σε ουδεμία περίπτωση έχει την έννοια ότι ο αιτών συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση επάρκειας.

3. Το Πρόγραμμα προσφέρει πιστοποίηση διδακτικής της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας και αποτελείταιαπό τρεις Θεματικές Ενότητες. Η παρακολούθηση της πρώτης Θεματικής ενότητας «Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (1η υποενότητα: εκμάθηση καιδιδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας, 2η υποενότητα: διγλωσσία/πολυγλωσσία) είναι κοινή και υποχρεωτική για όλους. Στη συνέχεια, στη δεύτερη θεματική ενότητα, ανάλογα με τη γλώσσα που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενοςνα αποκτήσει επάρκεια, επιλέγει αντίστοιχα τη θεματική ενότητα «Ειδική Διδακτική για την Αγγλική Γλώσσα» ή «Ειδική διδακτική για τη Γαλλική Γλώσσα». Η τρίτη θεματική ενότητα περιέχει την πρακτική άσκηση.

Σε περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την συμμετοχή, στο πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση Πιστοποιητικού επιτυχούςολοκλήρωσης αυτού, σε παραπάνω από μια γλώσσα επιλογής, παρακολουθεί την πρώτη θεματική ενότητα και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή της παρακολουθείτη δεύτερη και τρίτη θεματική ενότητα για κάθε γλώσσα επιλογής.

Στην περίπτωση αυτή τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσης τέλη παρακολούθησης ποσού500 ευρώ αυξάνονται αντίστοιχα μόνο ως προς τη συμμετοχή στη δεύτερη και τρίτη θεματική ενότητα για κάθε επιπλέον γλώσσα επιλογής.

4. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον. Η χρονική διάρκεια είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (αρχής γενομένης από το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019). Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου για την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος και για τηνημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας : http://www.uth.gr καιτου ΥΠ.Π.Ε.Θ: www.minedu.gov.gr. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν «Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τηχορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της  γλώσσας επιλογής σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS» από το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια θα πρέπει ναπροσκομίσουν το παραπάνω πιστοποιητικό στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσηςτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τους χορηγηθεί η επάρκεια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Το εγκριθέν Πρόγραμμα, έτσι όπως υπεβλήθη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και παρατίθεται στο παράρτημα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Εισαγωγικά

Το παρόν κείμενο αποτελεί την πρόταση του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να αναλάβει τη διεξαγωγή του Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, το οποίο απευθύνεται σε όσους/ες εμπίπτουν στο άρθρο 6 της Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 324/08.02.2017) και της τροποποίησης αυτής (ΦΕΚ 1773/23.05.2017).

Το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως βασικό στόχο την εξυπηρέτηση τωνδιδακτικών και ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης και ανάμεσα στα άλλα (βλ. ΦΕΚ 797/24.03.2016, τ. Β’), την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής, Ειδικής και Τεχνικής/ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης και την ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με ζητήματα που  άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας του, το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης έχει πραγματοποιήσει τρεις (3) επιστημονικές ημερίδες (& εργαστήρια) (ΤΕ, 08/06/2016, ΣΑ, 12/11/2016, ΣΑ, 13/05/2017) σε θέματα διδακτικής δεύτερης/ξένης γλώσσας, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με συναφή πανεπιστημιακά εργαστήρια της ημεδαπής. Παράλληλα, έχει προχωρήσει και στη σύναψη Πρωτοκόλλου Διμερούς Συνεργασίας με το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του με ομοειδή εργαστήρια ανώτατων ιδρυμάτων της ημεδαπής.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, κ. Γεωργία Ανδρέου, με πολυετή εμπειρία και σημαντική εργογραφία σε θέματα διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ), διγλωσσίας/πολυγλωσσίας, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και παραγωγής διδακτικού υλικού. Μέλη και συνεργάτες του Εργαστηρίου είναι διδάκτορες Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και μέλη ΔΕΠ άλλων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, όπως ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθύνων του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του ιδίου ιδρύματος.

Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών

1. Συνοπτική δομή Προγράμματος

Η παρούσα πρόταση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες των όσων περιγράφονται στα ΦΕΚ 324/08.02.2017, τ. Β’ & ΦΕΚ 1773/23.05.207, τ. Β’ περί καθορισμού κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών,  προβλέπει τη διάρθρωση του Προγράμματοςεπί τη βάσει τριών διακριτών (αλλά αλληλένδετων) ενοτήτων (βλ. Σχήματα 1, 2 & 3).

Αυτές είναι οι ακόλουθες:

Α. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (αποτελούμενη από: Α1. Εκμάθηση και Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας & Α2. Διγλωσσία/Πολυγλωσσία)

Β. Ειδική διδακτική

Γ. Πρακτική Άσκηση (αποτελούμενη από: Γ1. Σχεδιασμός/Δημιουργία μαθησιακού υλικού, Γ2. Παρουσίαση/Σχολιασμός υπάρχοντος διδακτικού υλικού & Γ3. Μικροδιδασκαλίες)

ΣΧΗΜΑ 1: Δομή 1ης ενότητας

2. Πιστοποιημένες γλώσσες

Η πρότασή μας προβλέπει τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας σε κατόχους των αντίστοιχων πτυχίων επιπέδου Γ2.

3. Χρονική διάρκεια και ECTS

Η χρονική διάρκεια προτείνεται να είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (αρχής γενομένης από το χειμερινόεξάμηνο 2018/19), ενώ τα απονεμόμενα ECTS θα είναι  30 (σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στα προαναφερθέντα ΦΕΚ).

4. Διδάσκοντες

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Διδακτικής Επάρκειας

Ξένων Γλωσσών θα είναι οι εξής:

• Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλ. Παράρτημα 1)

• Ιωάννης Γαλαντόμος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου (βλ. Παράρτημα 2)

• Βασιλική Τσελά, Δρ. Γλωσσολογίας, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης (βλ. Παράρτημα 3).

Όλοι οι διδάσκοντες είναι μέλη/συνεργάτες του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης και διαθέτουν μεγάλη/ πολυετή εμπειρία στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίωνκαθώς και σχετική εργογραφία σε θέματα παρεμφερή με τους στόχους του Εργαστηρίου και τη Διδακτική Γ2/ΞΓ.

Παράλληλα, στο Πρόγραμμα θα εργοδοτηθεί και εύλογος αριθμός Εποπτών Πρακτικής Άσκησης με σπουδές συναφείς με την Παιδαγωγική ή την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (βλ. Παράρτημα 4).

5. Μέθοδος/οι διδασκαλίας και αξιολόγησης

Η διδασκαλία του συνόλου των θεματικών ενοτήτων θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο η τελική αξιολόγηση (γραπτές εξετάσεις) θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης. Το Πρόγραμμα θα ακολουθήσει τη διαδικασία και τον τρόπο παρακολούθησηςτων προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΘ, στο πλαίσιο της οποίας προσφέρονται εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα με τις πιο σύγχρονες και φιλικές προς τον χρήστη μεθόδους.

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μία μέθοδος, η οποία βασίζεται στον σχεδιασμό και την ποιότητα τουεκπαιδευτικού υλικού και στην ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντα-διδασκομένου. Το εκπαιδευτικόυλικό βασίζεται στην αρχή ότι η μάθηση απαιτεί την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το μαθησιακό υλικό. Το τελευταίο καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του, επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες και περιλαμβάνει δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης. Από το άλλο μέρος, σκοπός της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του καθηγητή είναι η επίλυση αποριών, η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου μέσω γραπτών εργασιών με ανατροφοδότηση, καθώς επίσης και η στήριξη και ενθάρρυνσή του.

Με βάση τα προαναφερθέντα, η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί για τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες (Εφαρμοσμένη Γλωσσολογίακαι Ειδική Διδακτική) με γραπτές εργασίες (στο τέλος της κάθε θεματικής) σε θέμα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι από κατάλογο που θα τους δοθεί εκ των προτέρων.

Παράλληλα, στις δύο πρώτες θεματικές ενότητες θα υπάρχουν και δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης (π.χ.δραστηριότητες πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών κοκ), οι οποίες δεν θα βαθμολογούνται. Οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης θα παρατίθενται στο τέλος κάθε μαθήματος και αφενός θα συνδέονται με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ενώ αφετέρου θα δίνουν στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να γνωρίζει συνεχώς την πρόοδό του και να μαθαίνει με ενεργητικό τρόπο.

Αναφορικά με την αξιολόγηση της 3ης θεματικής,Πρακτική Άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν:

1. Με Σχεδιασμό/Δημιουργία μαθησιακού υλικού.

2. Με Παρουσίαση/Σχολιασμό υπάρχοντος διδακτικού υλικού.

3. Με Μικροδιδασκαλίες (15 ωριαίες) σε πιστοποιημένο φορέα/δομή.

Αναφορικά με τον Σχεδιασμό/Δημιουργία μαθησιακού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να σχεδιάσουνεκπαιδευτικό υλικό σε γλωσσική δομή της επιλογής τους,  η οποία θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

1. Τίτλος διδακτικής ενότητας,

2. γλωσσική δομή προς διδασκαλία,

3. ώρες διδασκαλίας,

4. επίπεδο γλωσσομάθειας,

5. αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα,

6. εποπτικά μέσα,

7. θεωρητικό υπόβαθρό με βάση το οποίο παράγεται το εν λόγω διδακτικό υλικό (π.χ. Επικοινωνιακή Προσέγγιση),

8. παρουσίαση γλωσσικής δομής,

9. δραστηριότητες εξάσκησης,

10. δραστηριότητες εμπέδωσης.

Σχετικά με την Παρουσίαση/Σχολιασμό υπάρχοντος διδακτικού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέξουν ένα εγχειρίδιο της αρεσκείας τους και θα κληθούν να παρουσιάσουνκριτικά/σχολιάσουν οποιοδήποτε μάθημα (unit) επιθυμούν αναφέροντας απαραίτητα τη μεθοδολογία, τη δομή και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (καθώς και τα ενδεχόμενα αδύναμα σημεία του μαθήματος, αλλά και τρόπους αντιμετώπισής τους).

Τέλος, σε αυτή τη θεματική οι εκπαιδευόμενοι θα πραγματοποιήσουν 15 ωριαίες Μικροδιδασκαλίες στηνεκπαιδευτική δομή όπου θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Τα σχέδια διδασκαλίας απαιτούν προγραμματισμό, οργάνωση, μελέτη και δεξιότητα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Το επίπεδο του σχεδιασμού περιλαμβάνει προετοιμασία της διδασκαλίας με σαφή διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων, διάρθρωση τηςδιδακτικής ύλης σε υποενότητες σε αντιστοιχία με το  περιεχόμενο του μαθήματος, αντιστοιχία χρόνου-ύλης και επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων.

Συνεπώς, τα σχέδια διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

• Τίτλος (Διδακτική Ενότητα)

• Θέμα (Μάθημα διδασκαλίας)

• Χρόνος (Διάρκεια)

• Υλικά (εργαλεία και υλικά που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος)

• Στόχοι (ένας βασικός στόχος και επιμέρους στόχοι)

• Επίπεδο γλωσσομάθειας (καθορίζει την εισερχόμενη πληροφορία που δίνεται στους μαθητές, το εξερχόμενο προϊόν που αναμένεται να παραγάγουν και τις διαδικασίες που εξελίσσονται στη διάρκεια του μαθήματος).

• Δυναμικό και δυναμική της τάξης (ο αριθμός των μαθητών, η ηλικία τους, το φύλο τους, οι μεταξύ τους σχέσεις, ο τρόπος επικοινωνίας τους, η συνύπαρξη μαθητών με διαφορές στο επίπεδο γλωσσομάθειας, η ύπαρξη μαθητών με δυσλεξία/ μαθησιακές δυσκολίεςαποτελούν παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του μαθήματος)

• Διάταξη τάξης (η διάταξη της τάξης, η θέση των θρανίων, ο χώρος που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός)

• Εκπαιδευτικές/διδακτικές τεχνικές και μέσα • Μεθοδολογία/Διδασκαλία

• Μορφή εργασίας (εργασία σε ζευγάρια, σε ομάδα, μετωπική διδασκαλία)

• Εισερχόμενη πληροφορία (ένα γραπτό κείμενο, μία εικόνα, ένα ηχητικό αρχείο, που θα αποτελέσει τη βάση για τη διδασκαλία)

• Σχεδιασμός δραστηριοτήτων

• Επέκταση- Εργασία για το σπίτι/ για αυτόνομη εξάσκηση

• Αξιολόγηση (αποτίμηση του σχεδιασμού του μαθήματος)

• Σύνδεση με τα προηγούμενα-επόμενα (η προαπαιτούμενη γνώση θα πρέπει ιδανικά να έχει διδαχθεί πρόσφατα στους μαθητές, έτσι ώστε να ωφεληθούν από τη διαδικασία χρήσης της με σκοπό την εμπέδωσή της).

Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες φάσεις για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων που τέθηκαν από τον διδάσκοντα:

• Εισαγωγή (αφόρμηση, προπαρασκευή, προετοιμασία, αφετηρία)

• Παρουσίαση (πληροφόρηση, πρόσκτηση, πρόσληψη-Γνωριμία με τη νέα δομή/ύλη).

• Εξάσκηση (επεξεργασία, εμβάθυνση)

• Εφαρμογή (έκφραση, μεταφορά)

• Κλείσιμο (μικρή ανασκόπηση αποφόρτιση).

Για κάθε πέντε (5) εκπαιδευόμενους θα οριστεί ένας (1) Επόπτης (για προφίλ βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) στον οποίο θακατατεθούν τα σχέδια διδασκαλίας προκειμένου να αξιολογηθούν και να δοθεί ανατροφοδότηση σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενό τους ώστε να εφαρμοστούν στην τάξη με τη διεξαγωγή δειγματικών μικροδιδασκαλιών.

Οι μικροδιδασκαλίες ως μέθοδος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών συνδέουν τη θεωρία με την εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική και την καθημερινότητα του σχολείου και δίνουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αποκτήσουν αλλά και να τελειοποιήσουν παιδαγωγικές,εκπαιδευτικές, κοινωνικές δεξιότητες και τεχνικές.

Η τεχνική αυτή (δηλ. η μικροδιδασκαλία) έχει ως στόχο την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις πραγματικέςκαταστάσεις μιας αίθουσας διδασκαλίας, με ποικίλες διδακτικές δραστηριότητες, με διδακτικές δεξιότητες και με διάφορα διδακτικά προβλήματα ώστε να βελτιώσει τη διδασκαλία του. H οργάνωσή της βασίζεται στη διεξαγωγή ενός μαθήματος, του οποίου τρία είναι τα βασικά στοιχεία, η προετοιμασία (σχεδιασμός), η διεξαγωγή (εκτέλεση) και η αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση της δειγματικής διδασκαλίας θα γίνει από μέλος της ομάδας των διδασκόντων στο πρόγραμμα, σύμφωνα με φυλλάδιο αξιολόγησης το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθεί ο εκπαιδευόμενος.

Με την ολοκλήρωση των Μικροδιδασκαλιών, ο εκπαιδευόμενος είναι απαραίτητο να προσκομίσει γραπτή βεβαίωση της εκπαιδευτικής δομής στην οποία αυτέςδιεξήχθησαν. Τέλος, για τη χορήγηση της επάρκειας, οι εκπαιδευόμενοι, αφού έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλες τις προηγούμενες θεματικές ενότητες (Α, Β και Γ) θα συμμετάσχουν σε Γραπτές Εξετάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΠΘ, στον Βόλο. Συγκεντρωτικά, οι μέθοδοι αξιολόγησης καθώς και η βαθμολογία της κάθε μεθόδου/δραστηριότητας αξιολόγησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1: Συνολική παρουσίαση μεθόδων αξιολόγησης και βαθμολογίας τους

6. Στόχοι της διδασκαλίας

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος διδακτικής ξένω γλωσσών είναι η παροχή επικαιροποιημένων και εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα ΕφαρμοσμένηςΓλωσσολογίας, διγλωσσίας/πολυγλωσσίας, παραγωγής διδακτικού υλικού, γλωσσικής αξιολόγησης και ειδικής διδακτικής των τεσσάρων (4) γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.

7. Αντικείμενο διδασκαλίας

Η πρότασή μας διαρθρώνεται επί τη βάσει τριών (3) ενοτήτων, Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση (βλ. Σχήμα 1 για τη δομή της 1ης ενότητας, Σχήμα 2 για τη δομή της 2ης ενότητας και Σχήμα 3 για τη δομή της 3ης ενότητας).   

Ειδικότερα, η 1η Θεματική ενότητα αποτελείται από δύο υποενότητες, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε 5 ECTS μονάδες, η 2η εξειδικεύεται για την αγγλική ή τηγαλλική γλώσσα και αντιστοιχεί σε 10 ECTS μονάδες, ενώ  ο ίδιος αριθμός ECTS (δηλ. 10) αντιστοιχεί και στην 3η ενότητα, την Πρακτική Άσκηση. 8. Τρόπος επιλογής θεματικών ενοτήτων Η παρακολούθηση της 1ης Θεματικής ενότητας [θεματική υποενότητα 1 (5 ECTS) και θεματική υποενότητα2 (5 ECTS) είναι κοινή και υποχρεωτική για όλους. Στη συνέχεια και ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί την αγγλική γλώσσα» (10 ECTS) ή «Ειδική διδακτική γιατη γαλλική γλώσσα» (10 ECTS). Το σύνολο των μονάδωνECTS για την κάθε γλώσσα ανέρχεται σε 30 ECTS.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr