Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της υπ’ αριθ: 51 ης /24-01-2018 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή/και διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως

Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Επιπρόσθετο 2ο πτυχίο, συναφές με το αντικείμενο της προκήρυξης, θα συνεκτιμηθεί θετικά.

3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα.

4. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν. 4009/2011).

5. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν.4009/2011).

6. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή σε άλλα ΑΕΙ και ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θασυνεκτιμηθεί θετικά.

7. Βιογραφικό σημείωμα

8. Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

Β. ΑΙΤΗΣΗ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από την 2-2-2018 μέχρι και την 9-2-2018 και ώρα 15:00, τα εξής:

1. την Αίτηση, (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο, στη οποία θα αναφέρουν το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να διδάξουν),

2. την Υπεύθυνη Δήλωση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο),

3. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Ταξενόγλωσσα δικαιολογητικά, όμως πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και

4. το περίγραμμα των διαλέξεων του μαθήματος ή των μαθημάτων που προτίθενται να διδάξουν με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΦΑΑ.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα δικαιολογητικά), μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στο Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 και τις διαθέσιμες πιστώσεις

Η αμοιβή για πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για πλήρη απασχόληση και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεων.

Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Η Παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.uth.gr) και στην Ιστοσελίδα του ΤΕΦΑΑ (www.pe.uth.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Αικατερίνη Θωμά, τηλ επικοινωνίας: 24310 47071) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 15:00.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε ταχυδρομικά έως 9-2-2018, στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΠΘ

Καρυές Τρικάλων

ΤΚ 42100

Τηλ 24310 47000

Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διδασκαλία των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ως εξής:

Α/Α(Περιγραφή τυπικών προσόντων)Μαθήματα Εαρινού εξαμήνουΚωδικός μαθήματος 
 1Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/ ερευνητική εμπειρία /δημοσιεύσειςΤεχνικές Ασκήσεων Ανάπτυξης της Δύναμης ΜΚ 0917 
 2 Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/ ερΠροσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ΜΚ 1105
 3Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/ ερευνητική εμπειρία /δημοσιεύσειςΚλινική Εργοφυσιολογία ΜΚ 1119 
 4 Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/ ερευνητική εμπειρία /δημοσιεύσειςΣχεδιασμός και εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής ΜΚ 1112 

Την Πρόσκληση όπως επίσης την Αίτηση υποψηφιότητας μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr