ΕΚΠΑ: Αιτήσεις για διδακτορική διατριβή στο παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε ότι  αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος από 18 Ιουνίου 2014 έως 11 Ιουλίου 2014 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10.30-13.30).


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας. (Χορηγείται από τη Γραμματεία).
2. Ερευνητική Πρόταση (Αντικείμενο και Μεθοδολογία Έρευνας-Ενδεικτική  βιβλιογραφία)
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πτυχίο, μεταπτυχιακό  δίπλωμα. (Εάν το πτυχίο και  ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται πράξη Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης (επικυρωμένα από το αρμόδιο όργανο).
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. (εάν υπάρχουν).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr