ΕΚΠΑ: Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΚΠΑ: Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 12-2-2020, αποφάσισε την προκήρυξη νέων Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (άρθρο 3 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών, ΦΕΚ 4235/20-11-2018), στις παρακάτω Θεματικές:

1. Ηδονή και οδύνη στην πλατωνική πολιτική (Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια κυρία Βάνα Νικολαϊδου-Κυριανίδου).

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


2. Φυσική φιλοσοφία στην ύστερη Αναγέννηση (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης).

3. Χριστιανική Ανθρωπολογία στην πατερική περίοδο και τον Μεσαίωνα (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης).

4. Εφαρμοσμένη Ηθική (Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής κ. Ευάγγελος Π ρωτοπαπαδάκης). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γραφείο 503, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 1ο Μαρτίου 2020, ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, ώρες 11.00 π.μ. -14.00 μ.μ., προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Σχετική αίτηση.

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας και επιστημονικών δημοσιευμάτων.

• Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.

Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους και αναγνώρισή τους από την αρμόδια ελληνική αρχή (ΔΟΑΤΑΠ). 

• Προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, τίτλο και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής έκτασης 1500-3000 λέξεων (δίχως τη βιβλιογραφία), στο οποίο Θα διατυπώνεται το ερευνητικό ζήτημα, η Θεωρητική του Θεμελίωση, οι στόχοι, οι υποθέσεις ή τα ερωτήματα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη διερεύνησή τους, τα επιδιωκώμενα αποτελέσματα, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των φάσεων εκπόνησης της διατριβής.

• Διεκρίνιση του εαν η διατριβή εκπονηθεί στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.

• Διατύπωση σχετικού αιτήματος, στην περίπτωση που η διατριβή εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας με άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σχετική βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας του συνεργαζομένου ιδρύματος.

• Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2. Αυτό δεν χρειάζεται εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και οι σπουδές του έχουν πραγματοποιηθεί σε μια από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά.

• Πριν από τη διατύπωση του Θέματος ο/η υποψήφιος/α οφείλει να προσκομίσει στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ότι δεν έχει εκπονηθεί διατριβή με το ίδιο Θέμα σε ελληνικό ΑΕΙ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τον κανονισμό προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Κανονισμός σπουδών

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-09-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα».

3. Την αριθμ. 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής (ΦΕΚ Β’ 972).

4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13).

8. Το π.δ. 85/31-05-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 1η/ 11-09-2019).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 3η/22-10-2019).

11. Το γεγονός ότι από με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως ακολούθως:

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η δομή, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως εξής:

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος Φιλοσοφίας.

2. Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ απονέμει τον τίτλο του/της Διδάκτορα της Φιλοσοφίας (PhD) ως απόδειξη της ικανότητας για παραγωγή αυτοδύναμου επιστημονικού έργου επί τη βάσει γραπτής πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας (διδακτορικής διατριβής) και της προφορικής εξέτασης επί του περιεχομένου της διατριβής και του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εκπονήθηκε η διατριβή (υποστήριξη της διατριβής).

3. Η διατριβή συντάσσεται στην ελληνική ή την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα.

4. Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

1. Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φιλοσοφίας μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και οι κάτοχοι αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατόπιν προκήρυξης θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και οι αιτήσεις κατατίθενται 1-10 Οκτωβρίου και 1-10 Μαρτίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

2. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ως

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες μπορούν να γίνονται δεκτοί/ές, πτυχιούχοι συγγενών προς τη Φιλοσοφία γνωστικών αντικειμένων, κατόπιν σαφώς αιτιολογημένης πρότασης από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν μόνον όσους και όσες υποψηφίους μπορούν να επιδείξουν πλούσιο ερευνητικό έργο (π.χ. ικανό αριθμό ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακού επιπέδου ή/και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής), καθώς και σχετική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, με την απαράβατη προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη διατριβή αφορά τις γνωστικές περιοχές της Φιλοσοφίας. Στις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, την ημέρα αποδοχής της αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, αριθμός μαθημάτων του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος, στα οποία οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος προτού προβεί στην υποστήριξη της διατριβής του. Τα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από έξι.

2. Το θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής πρέπει να έχει άμεση σχέση και συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και να ανταποκρίνεται στη φυσιογνωμία του. Το θέμα, που έχει προτείνει ο υποψήφιος διδάκτορας στην αίτησή του, συζητείται και οριστικοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του/της προτεινόμενου/ης ως επιβλέποντος/ουσας.

3. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων ή συνεργασιών με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις απονέμεται ο τίτλος του Διδάκτορα της Φιλοσοφίας. Ο τύπος του τίτλου, ενιαίος ή χωριστός, θα ορίζεται στο ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων.

4. Προϋπόθεση για την αποδοχή αίτησης υποψήφιου/ ας διδάκτορα είναι η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) επιπέδου Γ2/C2, στην οποία ο/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής κρίνει ότι υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για το προτεινόμενο θέμα της διατριβής. Σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να κατατίθεται, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του υποψηφίου ή της υποψηφίας, στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Άρθρο 3

Υποβολή και έγκριση αίτησης

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος γραπτή αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έπειτα από συνεννόηση με καθηγητή του Τμήματος που θα αναλάβει και τον ρόλο του/της επιβλέποντος/ουσας της διατριβής.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής δραστηριότητας και επιστημονικών δημοσιευμάτων.

- Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους και αναγνώρισή τους από την αρμόδια ελληνική αρχή (ΔΟΑΤΑΠ).

- Προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, τίτλο και προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής έκτασης 1500-3000 λέξεων (δίχως τη βιβλιογραφία), στο οποίο θα διατυπώνεται το ερευνητικό πρόβλημα, η θεωρητική του θεμελίωση, οι στόχοι, οι υποθέσεις ή τα ερωτήματα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη διερεύνησή τους, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των φάσεων εκπόνησης της διατριβής.

- Διατύπωση σχετικού αιτήματος, αν η διατριβή εκπονηθεί στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

- Διατύπωση σχετικού αιτήματος, στην περίπτωση που η διατριβή εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας με άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σχετική βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας του συνεργαζομένου ιδρύματος.

- Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2. Αυτό δεν χρειάζεται εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και οι σπουδές του έχουν πραγματοποιηθεί σε μια από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά.

- Πριν από τη διατύπωση του θέματος ο/η υποψήφιος/α οφείλει να προσκομίσει στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ότι δεν έχει εκπονηθεί διατριβή με το ίδιο θέμα σε ελληνικό ΑΕΙ.

Αρμοδιότητα για την έγκριση της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει η Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο θα εκπονηθεί η διατριβή. Η τριμελής επιτροπή που θα οριστεί συντάσσει έκθεση και ενημερώνει την ειδική βάση δεδομένων του Τμήματος.

Άρθρο 4

Επίβλεψη και παρακολούθηση της διατριβής

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, στην περίπτωση που κάνει δεκτή την αίτηση του/της υποψηφίου/ας, ορίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την παρακολούθηση της διατριβής, η οποία αποτελείται από τον προτεινόμενο από τον υποψήφιο διδάκτορα επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη. Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων του Τμήματος Φιλοσοφίας ή άλλου Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από τα ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος Φιλοσοφίας.

2. Με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος, διοργανώνεται κάθε χρόνο συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων. Στη συνάντηση αυτό οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την έρευνά τους ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής τους επιτροπής, μελών ΔΕΠ, των υπολοίπων υποψηφίων διδακτόρων και φοιτητών/φοιτητριών όλων των κύκλων. Η συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στη συνάντηση είναι υποχρεωτική.

3. Για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της διατριβής, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να παρουσιάζει προφορικά και να υποβάλλει εγγράφως ετήσια έκθεση προόδου της διατριβής του – στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία – προς κρίση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Αντίγραφο της έκθεσης προόδου, καθώς και σχόλια επ’ αυτής από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την τριμελή καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας. Οι βεβαιώσεις για την τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας συνυποβάλλονται με τη διδακτορική διατριβή και συνιστούν κατ’ αρχάς προϋπόθεση αποδοχής της.

4. Κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερες των πέντε (5) διατριβών. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο αριθμός αυτός επιτρέπεται να αυξηθεί με έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον αριθμό των οκτώ (8) διατριβών.

5. Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής μπορούν σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις να παραιτηθούν από την ιδιότητά τους.

6. Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/ην την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναθέτει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που βάσει του Κανονισμού επιτρέπεται να έχει υπό την επίβλεψή του/της κάθε επιβλέπων/ουσα. Σε περίπτωση που ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, στο οποίο ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

7. Στη Γραμματεία του Τμήματος δημιουργείται βάση δεδομένων υποψηφίων διδακτόρων, στην οποία καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, το θέμα, ο επιβλέπων/ουσα και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής παρακολούθησης της διατριβής, η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του υποψηφίου, η ημερομηνία έγκρισης του θέματος, η κατάθεση ή μη ετήσιας έκθεσης προόδου από τον/την υποψήφιο/α και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η παρακολούθηση μαθημάτων ή σεμιναρίων από τον/την υποψήφιο/α κ.λπ. Από την έκθεση της Επιτροπής θα αξιολογείται η πορεία της διατριβής και ειδικότερα αν ο/η υποψήφιος/α είναι ενεργός/ή ή ανενεργός/ή. Στην ίδια βάση δεδομένων καταχωρίζεται η ετήσια παρουσίαση ή μη της προόδου της διδακτορικής διατριβής από τον/ την υποψήφιο/ας στην ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και η τυχόν διάχυση (δημοσίευση ή παρουσίαση σε συνέδρια) αποτελεσμάτων της έρευνας.

Πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να έχει κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

8. Επίσης, τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων, αναρτώνται από την Γραμματεία του Τμήματος στον διαδικτυακό του τόπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5

Ιδιότητα ενεργού εγγεγραμμένου υποψήφιου διδάκτορα

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους έκθεση για την πορεία της διατριβής. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει συνεργασθεί για ένα ακαδημαϊκό έτος με τα μέλη της Επιτροπής, ο/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής έχει τη δυνατότητα με εισήγησή του στο Τμήμα να ζητήσει τη διαγραφή του/ της υποψηφίου/ας και την παραίτησή του από μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων

1. Κατά περίπτωση η Τριμελής Επιτροπή δύναται να συστήνει κύκλο μαθημάτων για παρακολούθηση από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, αν το θεωρεί απαραίτητο για την εκπόνηση της διατριβής του/της. Αυτό συμβαίνει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, την ημέρα που αποφασίζεται αν θα γίνει δεκτό το αίτημα αποδοχής της αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες:

- Έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε άλλο ίδρυμα, ινστιτούτο ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

- Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες ή εργαστήρια τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και γενικότερα να υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος.

- Έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα διδασκαλίας φροντιστηριακών μαθημάτων σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. έπειτα από έγκριση της Συνέλευσης: με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιοι/ες διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του ν. 3685/2008). Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4452/2017 δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι διά πράξεως του Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ένα πανεπιστημιακό έτος κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη.

Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθούν τη συνάντηση για τους υποψηφίους/ες διδάκτορες, το οποίο οργανώνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και διεξάγεται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Η συνάντηση μπορεί να περιλαμβάνει εισηγήσεις μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ ή άλλων Ιδρυμάτων. Στη συνάντηση αυτή οι υποψήφιοι/ες παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους σχέδια και τα ευρήματά τους.

2. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν μέχρι 5 (πέντε) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Άρθρο 7

Χρόνος εκπόνησης της διατριβής

Η διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ορίζεται σε 3 έτη (ελάχιστο) και 6 έτη (μέγιστο). Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις. Η αίτηση παράτασης μπορεί να γίνει δεκτή μόνο στην περίπτωση που οι λόγοι τεκμηριώνονται επαρκώς από τον/την υποψήφιο/α και παράλληλα βεβαιώνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ότι ο/η υποψήφιος/α έχει ήδησημειώσει σημαντική πρόοδο στο ερευνητικό του έργο.

Η αίτηση για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της διατριβής συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του έτους. Μετά το πέρας των οριζόμενων χρονικών ορίων ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα αιτείται γραπτώς στη Γραμματεία του Τμήματος τη διαγραφή του/της συγκεκριμένου/ης υποψηφίου/ας διδάκτορα.

Άρθρο 8

Μορφή της διατριβής

Η διατριβή πρέπει να αποτελεί μία ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία, με συνοχή και νοηματικά συνδεδεμένα μεταξύ τους τα επί μέρους τμήματά της (κεφάλαια,ενότητες). Δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως διδακτορική διατριβή, κείμενο το οποίο αποτελείται από τμήματα χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η διατριβή πρέπει, επίσης, να αποδεικνύει ότι ο/η συντάκτης της είναι ικανός/ή να δομήσει αυτοδύναμα μια επιστημονική-ερευνητική εργασία, η οποία θα αποτελεί εμβάθυνση σε ένα επιστημονικό πεδίο, θα είναι πρωτότυπη και θα συνεισφέρει στην εξέλιξη του συγκεκριμένου πεδίου.

Η έκταση της διατριβής θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 λέξεις, με διάστιχο 1,5 και γραμματοσειρά Times New Roman.

Το εξώφυλλο και η πρώτη σελίδα της διατριβής πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

(εξώφυλλο)

Τίτλος ιδρύματος ……….

(πρώτη σελίδα)

…………………………………………..

Τίτλος διατριβής .………………………………………

Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα

υπό……………………………………………………

…………………………………………

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1. ……………………………, Επιβλέπων/ουσα

2. ……………………………, Μέλος

3. ……………………………, Μέλος

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης …………….

Άρθρο 9

Αξιολόγηση και εξέταση της διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, η διατριβή κατατίθεται στον/ην επιβλέποντα/ουσα, με τη σύμφωνη γνώμη του/της οποίου/ας αποστέλλεται στη συνέχεια στα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής

Επιτροπής για αξιολόγησή της. Τα μέλη της Επιτροπής συντάσσουν την έκθεση αξιολόγησης της διατριβής, η οποία κοινοποιείται στον/ην υποψήφιο/α και παράλληλα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με αναφορά ελέγχου λογοκλοπίας. Η έκθεση συντάσσεται σε διάστημα 6 μηνών (το αργότερο) από την παραλαβή της διατριβής από την Επιτροπή. Καμία διδακτορική διατριβή δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί, χωρίς να περιέχει επισκόπηση βιβλιογραφίας των πέντε τελευταίων ετών.

Στην περίπτωση μη σύμφωνης άποψης της τριμελούς, η διατριβή επιστρέφεται στον/ην υποψήφιο/α με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για βελτίωση. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής διατυπώνουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους στον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη στιγμή που κατέθεσε το προϊόν της έρευνάς του. Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις θα καταχωρίζονται στην ειδική βάση δεδομένων. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεσμεύεται ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα προβεί στις προτεινόμενες διορθώσεις/ βελτιώσεις και θα καταθέσει εκ νέου το παραχθέν έργο προς κρίση στην επιτροπή.

Στην περίπτωση θετικής εισήγησης, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για εκκίνηση της διαδικασίας κρίσης της διατριβής. Μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι:

- να καταθέσουν τη διατριβή στα μέλη της επταμελούς σε επτά αντίτυπα, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή κατά την κρίση των μελών της επταμελούς,

- να καταθέσουν περίληψη της διατριβής τους έκτασης 20 σελίδων στην ελληνική, εάν η διατριβή έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα.

Μαζί με την αίτηση ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να καταθέσει είτε αντίτυπα δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή σε ελληνικά και διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές (ή βεβαίωση των κριτών ότι το σχετικό κείμενο γίνεται δεκτό προς δημοσίευση), ή αποδεικτικά συμμετοχής σε συλλογικούς τόμους με κριτές, ή βεβαίωση συμμετοχής σε δύο επιστημονικά συνέδρια σχετικά με το πεδίο των ερευνών του. Επίσης, κατατίθεται βεβαίωση συμμετοχής του/της στην ετήσια συνάντηση των υποψήφιων διδακτόρων.

Η Επταμελής Επιτροπή συγκροτείται με πρόταση του/ της επιβλέποντος/ουσας της διατριβής προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία επικυρώνει τη συγκρότηση της Επιτροπής. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής – εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία–, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που αντικαταστάθηκαν, μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη συνέχεια, η Γραμματεία του Τμήματος, σε συνεννόηση με τα μέλη της Επιτροπής, καθορίζει την ημερομηνία της προφορικής δοκιμασίας. Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής μπορούν να είναι και μέλη άλλου ιδρύματος, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συναφούς με το θέμα της διατριβής αντικειμένου, που έχουν δικαίωμα επίβλεψης και αξιολόγησης διδακτορικών διατριβών. Το χρονικό διάστημα μεταξύ σύνταξης και υπογραφής της έκθεσης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και της προφορικής υποστήριξης της διατριβής ορίζεται σε έναν μήνα το ελάχιστο και δύο μήνες το μέγιστο. Δεν μπορούν, όμως, να εξετάζονται περισσότερες των δύο διατριβών ανά μήνα, ενώ η διαδικασία εξέτασης διατριβών δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν του Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η προφορική δοκιμασία είναι δημόσια και αναγγέλλεται εγκαίρως η πρόσκληση στον ιστότοπο του Τμήματος.

Κατά την προφορική δοκιμασία – που διαρκεί τουλάχιστον μία (1) ώρα – ο/η υποψήφιος/α παρουσιάζει ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής, σε διάστημα είκοσι (20) περίπου λεπτών της ώρας, τα βασικά σημεία της διατριβής του (στόχους, μεθοδολογία, αποτελέσματα) και στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από την Επιτροπή επί του περιεχομένου της διατριβής καθώς και επί του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εκπονήθηκε η διατριβή. Με την προφορική εξέταση του/της υποψηφίου/ας ολοκληρώνεται η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής και απονέμεται ο τίτλος του Διδάκτορα Φιλοσοφίας με την ανάλογη αξιολόγηση, ήτοι:

Διάκριση:

Άριστα (8,6-10)

Λίαν καλώς (6,6-8,5)

Καλώς (5-6,5)

Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως κάλυψη πρόσφατης βιβλιογραφίας, ερευνητική πρωτοτυπία, μεθοδολογία, προσφορά νέας γνώσης, γλωσσική δομή, αισθητική, τήρηση προδιαγραφών χρήσης της βιβλιογραφίας (πρότυπο APA). Το Τμήμα δεν μπορεί να απονέμει διάκριση σε περισσότερες των μια διατριβών ανά ακαδημαϊκό έτος, με πολύ αυστηρά κριτήρια και με αντίστοιχη αιτιολόγηση.

Αν η διατριβή έχει λάβει θετική αξιολόγηση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, αλλά ο/η υποψήφιος/α απορρίφθηκε κατά την προφορική εξέταση, τότε επαναλαμβάνεται η προφορική εξέταση μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι και όχι μικρότερο των τριών μηνών. Ο/η υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα μιας μόνο επανάληψης της προφορικής εξέτασης.

Άρθρο 10

Δημοσίευση της διατριβής

Στην περίπτωση αποδοχής της διατριβής και επιτυχίας του/της υποψηφίου/ας κατά την προφορική εξέταση, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να καταθέσει ένα αντίτυπο της διατριβής και ένα ψηφιακό αρχείο της στη βιβλιοθήκη της Σχολής και το ΕΚΤ. Δεν μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του διδάκτορα αν δεν έχει κατατεθεί η διατριβή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Στην περίπτωση δημοσίευσης της διατριβής θα πρέπει να αναγράφεται στο οπισθόφυλλο ότι πρόκειται για διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο συγκεκριμένο Τμήμα. Θα πρέπει, επίσης, να αναγράφεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης, καθώς και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σεπερίπτωση δημοσίευσης τμημάτων της διατριβής με οποιαδήποτε μορφή (βιβλίο, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε περιοδικά, ηλεκτρονικά κείμενα κ.λπ.), θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στην οποία να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τμήματα της διατριβής. 

Άρθρο 11

Λόγοι ακύρωσης της διαδικασίας και αφαίρεσης του τίτλου

Η διαδικασία απονομής του τίτλου του διδάκτορα της Φιλοσοφίας ακυρώνεται ή αφαιρείται ο ήδη απονεμηθείςτίτλος στις περιπτώσεις που α) ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και παραπλάνησε τη Συνέλευση του Τμήματος προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά,

β) η διατριβή είτε δεν αποτελεί αυτοδύναμο επιστημονικό έργο, είτε αποτελεί προϊόν λογοκλοπίας ή γραφής από ξένο χέρι. Αρμόδια σε κάθε περίπτωση είναι η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης από επιτροπή μελών ΔΕΠ και αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα στον/ην υπόλογο να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο, δηλαδή μέσω βιβλιογραφικών παραπομπών, τη χρησιμοποίηση του έργου και των απόψεων άλλων. Η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου (ακόμη και δημοσιευμένων μελετών του ιδίου του υποψηφίου) χωρίς τη δέουσα αναφορά ή η μεταφορά από αυτήν την εργασία αποσπασμάτωνχωρίς αυτό να καθίσταται εμφανές, δηλαδή, χωρίς να τοποθετείται το απόσπασμα σε εισαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπία.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Φιλοσοφίας μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται αυτοδίκαια στον παρόντα κανονισμό. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 σχετικά με τη δημοσίευση και διάχυση της επιστημονικής έρευνας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα πριν από την προφορική δοκιμασία ισχύουν για όσους έγιναν δεκτοί μετά την 01-01-2018.

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος βρίσκονται εγγεγραμμένοι/ες στο έκτο και περισσότερα έτη σπουδών, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διδακτορική διατριβή εντός είκοσι τεσσάρων μηνών (δύο ετών) από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η μη ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων συνεπάγεται την οριστική διαγραφή των συγκεκριμένων υποψηφίων διδακτόρων.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών