Πιστοποιήσεις ΕΣΔΠ και Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ

Πρύτανης ΕΚΠΑ: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στις 23 Αυγούστου 2019 λάβαμε επιστολή του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για την Πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη σχετική Απόφαση του Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ, κατά την 90η συνεδρίαση του στις 17/07/2019, έκανε δεκτή την Έκθεση Πιστοποίησης των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που διενήργησαν την διαδικασία πιστοποίησης. Βάσει της Έκθεσης αυτής το ΠΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος συμμορφώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης αυτής είναι τέσσερα έτη από 17/07/2019 έως 16/07/2023.

Με την πιστοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη φάση εφαρμογής διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας στο ίδρυμα μας.  Στην πρώτη αυτή φάση και μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  και των πέντε  πρώτων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ από την ΑΔΙΠ.  Υπενθυμίζουμε ότι για τα πέντε αυτά προγράμματα σπουδών και το ΕΣΔΠ του ΕΚΠΑ, είχαν υποβληθεί οι αντίστοιχοι φάκελοι και τα τεκμήρια ποιότητας στις 20 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης της Αρχής για την πιστοποίηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν κατά συστηματικό τρόπο, σε στενή συνεργασία των Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, τις διοικήσεις και τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων, αλλά και με τη σημαντική συμβολή και συμμετοχή των στελεχών της Διοίκησης, μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων του Ιδρύματος καθώς και κοινωνικών εταίρων.

Πίνακας 1: Πιστοποιήσεις ΕΣΔΠ και Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ (2018-2019)

α/α

ΕΣΔΠ/ ΠΠΣ ΕΚΠΑ

Ημερομηνία Πιστοποίησης

Διάρκεια Πιστοποίησης

1.

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ΕΚΠΑ

2/11/2018

2/11/2018 – 1/11/2022

2.

ΠΠΣ Τμήματος Βιολογίας

09/01/2019

09/01/2019 - 08/01/2023

3.

ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

30/01/2019

30/01/2019 -29/01/2023

4.

ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας

08/04/2019

08/04/2019 - 07/04/2023

5.

ΠΠΣ Τμήματος Χημείας

13/05/2019

13/05/2019 - 12/05/2023

6.

ΠΠΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

17/07/2019

17/07/2019 - 16/07/2023

 

Μέσα από την διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του, το Πανεπιστήμιό μας τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών διαθέτει πλέον και την έγγραφη διαβεβαίωση ότι έχει υιοθετήσει και λειτουργεί διαδικασίες, οι οποίες το οδηγούν στη βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών του, την επικαιροποίηση και ενσωμάτωση της νέας γνώσης στα γνωστικά τους αντικείμενα, στην επίτευξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζονται οι φοιτητές μας ως πολύτιμα εφόδια στην επιστημονική ή επαγγελματική τους σταδιοδρομία, στην ενθάρρυνση του διδακτικού μας προσωπικού να καινοτομεί στην τάξη, να πρωτοστατεί στην έρευνα, στην ενθάρρυνση των φοιτητών μας να βιώνουν, να αξιολογούν  και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μαθησιακή τους εμπειρία.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος συνεχίζονται απρόσκοπτα. Στην δεύτερη πρόσκληση της ΑΔΙΠ, η τελική ημερομηνία της οποίας ήταν η 18η Απριλίου 2019,  υποβλήθηκαν  φάκελοι πιστοποίησης για δεκαεπτά προγράμματα  Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Η Πιστοποίηση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο ακαδ. έτος 2019-2020 (βλέπε πίνακα 2)

Πίνακας 2: Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ για τα οποία υποβλήθηκαν φάκελοι πιστοποίησης το 2019

 

Προπτυχιακά Προγράμματα  Σπουδών ΕΚΠΑ

Υποβολή πρότασης στην ΑΔΙΠ

1.

ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

22/3/2019

2.

ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής

29/03/2019

3.

ΠΠΣ Τμήματος Φυσικής

29/03/2019

4.

ΠΠΣ Τμήματος Οδοντιατρικής

29/03/2019

5.

ΠΠΣ Τμήματος Νοσηλευτικής

29/03/2019

6.

ΠΠΣ Τμήματος Μαθηματικών

29/03/2019

7.

ΠΠΣ Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

29/03/2019

8.

ΠΠΣ Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

29/03/2019

9.

ΠΠΣ Τμήματος Μουσικών Σπουδών

30/03/2019

10.

ΠΠΣ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

30/03/2019

11.

ΠΠΣ Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας

31/03/2019

12.

ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας

31/03/2019

13.

ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής

12/04/2019

14.

ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

18/04/2019

15.

ΠΠΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

19/04/2019

16.

ΠΠΣ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

19/04/2019

17.

ΠΠΣ Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

19/04/2019

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr