Προπτυχιακό της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ με δίδακτρα 6.000 ευρώ

Τη λειτουργία προπτυχιακού προγράμματος στην αγγλική γλώσσα που θα λειτουργήσει στο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» καθορίζει υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου.

Δείτε παρακάτω τι ορίζει αναλυτικά η υπουργική απόφαση: 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου στην αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. της 9ης συνεδρίας/13-12-2018, τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3391/2005.

Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», θα αφορά στην Αρχαιολογία, στην Ιστορία και στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας, αποβλέπει δε στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές.

Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιστημονική και διοικητική ευθύνη του προγράμματος

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του Προγράμματος θα έχει επταμελής Διοικούσα Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή και εφόσον δεν υπάρχουν, Μονίμου Επίκουρου Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και του ΔΙ.ΠΑ.Ε., εν ενεργεία ή ομότιμα, με συναφές προς αυτό του Προγράμματος γνωστικό αντικείμενο. Πέντε(05) εκ των μελών προέρχονται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και δύο (02) εξ αυτών από το ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Εάν δεν υπάρχει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος επαρκής αριθμός μελών Δ.Ε.Π. των παραπάνω βαθμίδων, με συναφές προς αυτό του Προγράμματος γνωστικό αντικείμενο, η Δ.Ε. συμπληρώνεται με μέλη προερχόμενα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α..

Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και της Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αντιστοίχως. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, εκλέγεται από και μεταξύ των μελών αυτής.

Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται διετής. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. είναι και ο Συντονιστής του προγράμματος, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του και εισηγείται στη Δ.Ε. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία αυτού.

Επιλογή φοιτητών

Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσε- ων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη του/της Κοσμήτορισσας της Σχολής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων

Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια.

Ο αριθμός εισακτέων κατ ́ έτος ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., μετά από πρόταση της Δ.Ε. του προγράμματος και εισήγηση της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., στην οποία υποβάλλεται η πρόταση.

Διδασκαλία-Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων.

Οι ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α ́218).

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει ανά μήνα το σαράντα τοις εκατό (40%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α ́74).

Οικονομική συμμετοχή- Δικαιώματα-υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ ́ έτος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Πόροι και οικονομική διαχείριση του προγράμματος

Oι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..

Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr