Διδακτορικά προγράμματα, 2015, αιτήσεις, 25/11, Παντείου Πανεπιστημίου, Πάντειο, panteio, didaktorika Διδακτορικά: Μέχρι τις 25/11 οι αιτήσεις για τα προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Παντείου Πανεπιστημίου - Προκήρυξη θεμάτων και θέσεων υποψήφιων Διδακτόρων

Σύμφωνα με το Ν.3685/2008, τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών και την από 8/10/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, (βλέπε επισυναπτόμενο πίνακα), όπου προσδιορίζονται οι επιστημονικές περιοχές καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής τους. Ως αναγκαίες προϋποθέσεις, θα πρέπει να ισχύουν, τουλάχιστον:

α) πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο,

β) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή δημοσιευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο,

γ) συνάφεια ενός των παραπάνω στοιχείων, με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης,

δ) πιστοποιημένη καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, αντίστοιχα με όσα προβλέπονται στον Ν.4009/2011.

Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος και η ποιότητα του ισοδύναμου επιστημονικού και ερευνητικού έργου, ο βαθμός γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ικανότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή εισηγήσεις σε συνέδρια ή από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν επαγγελματική εμπειρία καθώς και το αποτέλεσμα της προσωπικής συνέντευξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος, από την Πέμπτη 5/11/2015 μέχρι και την Tετάρτη 25/11/2015 και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας, (δίδεται από τη Γραμματεία και στο site του Τμήματος)
  • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο καθώς και αναγνώριση της ισοτιμίας τους, από το ΔΟΑΤΑΠ, αν πρόκειται για πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων.
  • Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Τη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
  • Βιογραφικό σημείωμα και περίληψη τυχόν δημοσιεύσεων ή ερευνητικών εργασιών. 
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων μία (1) τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ του μεταπτυχιακού που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος και γνωρίζει την ακαδημαϊκή του επίδοση.
  • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
  • Κανονισμό ΠΜΣ, ή καλής γνώσης μίας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά )
  • Αναλυτική πρόταση περίπου 3.000 λέξεων (με τη σχετική βιβλιογραφία), όπου να αναπτύσσεται το προτεινόμενο θέμα της Διατριβής, να περιγράφεται η μεθοδολογία και να διατυπώνονται τα κατά τη κρίση του υποψηφίου στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη της προτεινόμενης έρευνας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑΤΙΤΛΟΣ
Αναστάσιος ΤασόπουλοςΜέθοδοι και υποδείγματα αξιολόγησης για την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων: Η περίπτωση της (όνομα περιφέρειας ή νομού).ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Δημήτρης Χριστόπουλος

i Ένα θεωρητικό υπόδειγμα για τη διαφθορά και τη στρεβλή κατανομή των πόρων (A growth model of corruption and misallocation of resources).

ii. Οικονομικά υποδείγματα για το έγκλημα. Θεωρία και Εφαρμογές (Economic models of Crime: Theory and applications).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Χρυσόστομος Στοφόρος

i. Διαμόρφωση κριτηρίων και δεικτών επιλογής Κεφαλαίων Αντιστάθμισης Κινδύνου

ii. Ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων αναμόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με την υιοθέτηση υποδειγμάτων μερικής και γενικής ισορροπίας

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Θεοδόσιος Παλάσκας

i. Management of Family Business with special reference to governance and decision making

ii. Economic crisis shocks and regional impacts: Are they symmetrical during and post crisis periods?

iii. Analysis of the Public Health services: A regional Quantitative approach

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Ιωάννα ΚεραμίδουΕκτίμηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην ΕλλάδαΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Κωνσταντίνος Λιάπης

i. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των θεωριών περί Πολυεθνικών Τραπεζών. Η περίπτωση της Ελλάδος

ii. Λογιστικά Πρότυπα διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση. Η περίπτωση της Ελλάδος

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Κωνσταντινος Μπίθας

i. Βιώσιμη Ανάπτυξη στα αγροτικά οικοσυστήματα. Αξιολόγηση οικοσυστημικών υπηρεσιών και διαγενεακή ευημερία.

ii. Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής. Μέτρα πρόληψης και προσαρμογής. Εφαρμογή στα μεσογειακά υπαίθρια οικοσυστήματα.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Σταύρος Ντεγιαννάκης

i. Now-casting the Greek GDP

ii. Ultra-high frequency modeling of oil price volatility.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Σ-Σ. Κυβέλου - Χιωτίνη

I. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη παράκτιων ζωνών : πολιτικές, μέθοδοι και εργαλεία Maritime spatial planning and sustainable development of coastal zones : policies, methods and tools

II. Αστική ανάπτυξη και ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση: εργαλεία διακυβέρνησης, διαχείρισης και αξιολόγησης στην κλίμακα της γειτονιάς Urban development and deep energy retrofit : governance, management and assessment tools at the neighborhood scale

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Άγγελος ΜιμήςΧωρική ανάλυση στις 3Δ (3D Spatial Analysis).ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Γρηγόριος ΣιουρούνηςΗ θέση των κρυπτονομισμάτων στο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών. Μια Νέα Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Αναστασία Ψειρίδου

i. The abolitionist and the welfarist approach of animal rights. Theoretical comparison of abolitionist vs welfarist changes in law and consumer preferences. Empirical investigation and quantification of effects of changes in law and consumer preferences. [Background: Economics, econometrics]

ii. Exploration of the economic effects of animal welfare legislation (e.g. effects on demand of European Union ban on conventional battery cages) [Background: Economics, econometrics]

iii. Nutrient density and cost effectiveness of different diets: A comparison via Data Envelopment Analysis. The Greek Households case. [Background: Economics, econometrics]

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Αντώνιος ΡοβολήςΕφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Παραγωγής Διανομής και Επενδυτικών ΑποφάσεωνΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος

I. Περιφερειακός προγραμματισμός: ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη και ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας

II. Περιφερειακή ανάλυση: περιφερειακές ανισότητες και χωρικός – κλαδικός αναπροσανατολισμός στην Ελλάδα πριν και μετά την οικονομική κρίση

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Iωάννης Ψυχάρηςi. Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική ii. Η γεωγραφία των εκλογικών αποτελεσμάτων και η συσχέτισή τους με κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των νομών της ΕλλάδαςΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Βασιλική Δεληθέου

i. Η συμβολή των επενδυτικών κινήτρων στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη

ii. Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στην περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Xρίστος ΛαδιάςΟ αναπτυξιακός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης: προγράμματα, θεσμοί, εφαρμογέςΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Αναστάσιος Καραγάνης

i. Οικονομικοί κύκλοι αγοράς ακινήτων – δείκτες τιμών

ii. Εκτιμητές, ασυμπτωτικές ιδιότητες, ιδιότητες μικρών δειγμάτων και απεικόνιση του χώρου θεωρητική και /ή εφαρμοσμένη έρευνα.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Στέφανος Καραγιάννης

i. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τουριστική ανάπτυξη

ii. Φέρουσα ικανότητα περιοχών και τουριστική ανάπτυξη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Όλγα Παπαδάκη

i.Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική και πρωτογενής τομέας

ii.Ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ανάπτυξη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Βασίλειος ΔούβληςΘεσμικά χαρακτηριστικά και λειτουργία αγοράς ακινήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδοΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
Βασίλης Αυδίκος

i. Αστική-περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργική οικονομία

ii.Τοποκεντρική προσέγγιση place-based policy της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
Απόστολος Δεδουσόπουλοςi. Special Economic Zones: The Role of the Interaction of Economic and non-economic processes in the exploitation of labour in IndiaΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr