Δωρεάν Στέγαση φοιτητών ΟΠΑ (2019-2020) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Στέγαση των Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α), Προϋποθέσεις και Δικαιούχοι, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α. 

Ι. Δωρεάν στέγαση δικαιούνται: 

• Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου.

• Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

ΙΙ. Προϋποθέσεις Δωρεάν Στεγαζομένων

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. 

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς. 

β. Εγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. 

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. 

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. 

Η μόνιμη κατοικία του φοιτητή/τριας θα πρέπει να βρίσκεται το ελάχιστο σε απόσταση σαράντα (40) χιλιομέτρων από την έδρα του Ιδρύματος (αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιας αρχής με πρόσφατη ημερομηνία) που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος). 

Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας ή ο/η ίδιος/α να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός του νομού Αττικής. Δεν λαμβάνεται υπόψιν η ψιλή κυριότητα επί οριζόντιων ιδιοκτησιών κείμενες στο νομό Αττικής. (αποδεικνύεται από την υποβολή αντιγράφου Ε9 τόσο του ίδιου του φοιτητή όσο και των γονέων του). 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ  σύμφωνα με την από 16-07-2019 απόφαση του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ 

ΑΠΟ 02-09-2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-10-2019 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ  

Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να στεγάζεται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση διαμονής, να την υπογράψει και να την υποβάλει σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 — 18:00. Τα ονόματα των δικαιούχων θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά (για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ. 

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση.

2. Δυο (2) φωτογραφίες.

3. Πιστοποιητικό Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ψηφιακά υπογεγραμμένο.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή.

6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1 599/1 986 (Α 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου Θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

8. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφο ύ/ής. 

9. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (γονέων & εξαρτώμενων μελών) ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εφ' όσον είναι άνω των 25 ετών) για το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2018). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2018).

10. Υποβολή αντιγράφου Ε9 τόσο του ίδιου του φοιτητή όσο και των γονέων του. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

1. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 τον ν.3454/2006 ('Α 75).

4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α" 120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης και αφορά Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχούν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67°/ο και οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α 156).

6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εφόσον ανήκει ή στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, και δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου Θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ανήκει στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

8. Οι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι Θα υποβάλλουν Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τα εισοδήματα των γονέων.

9. Οι φοιτητές αλλοδαποί — υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής Θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α" 74). Τα αλλοδαπά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με την αρ. 233/2000 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., για να γίνουν δεκτά από τις ελληνικές διοικητικές αρχές, Θα πρέπει να φέρουν στο πρωτότυπο την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή την Προξενική Θεώρηση, αυτά υποβάλλονται στη Διοίκηση σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου. 

Αίτηση δωρεάν στέγασης ακαδ. έτους 2019-20

Ωράριο υποδοχής - εξυπηρέτησης φοιτητών:

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00-18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης:

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΟΠΑ: Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση 2019-2020

Πέρασες στο ΟΠΑ; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών ΟΠΑ» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Νέα για το ΟΠΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr