ΟΠΑ: Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση 2019-2020

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση των Φοιτητών του Ο.Π.Α, Προϋποθέσεις και Δικαιούχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 (Φ.Ε.Κ. 1965/ τ. Β'/18-06-2012) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 

Ι. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων για λήψη & ανανέωση δωρεάν σίτισης από 04-09-2019 μέχρι και 31-10-2019

ΙΙ. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για λήψη και ανανέωση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης και να την υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) 

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login

Κατόπιν θα σιτίζεται με την επίδειξη της ακαδημαϊκής του ταυτότητα στο ταμείο του φοιτητικού εστιατορίου, εφόσον η αίτηση του έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ. 

Τα ονόματα των δικαιούχων θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά (για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ. 

Δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (γονέων & εξαρτώμενων μελών) ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εφ' όσον είναι άνω των 25 ετών) για το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2018). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος αντικαθίσταται με τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2018).

2. Πιστοποιητικό Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ψηφιακά υπογεγραμμένο.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

1. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής, εάν το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 45.000,00 ευρώ για επιπλέον μοριοδότηση και ο φοιτητής εμπίπτει στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-6-2012).

2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

4. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 ('Α 75).

5. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α" 120), Θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.

6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης και αφορά Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67ο/ο.και οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α 156).

7. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εφόσον ανήκει ή στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, και δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου Θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

8. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ανήκει στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

9. Οι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι Θα υποβάλλουν Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τα εισοδήματα των γονέων.

10. Οι φοιτητές αλλοδαποί - υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

ΙΙΙ. Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης είναι: 

α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα. 

β. (i) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195). (ΙΙ) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195). 

γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/201 1 (ΑΙ 95). 

δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι της ημεδαπής 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (β)() και (δ). 

ΙV. Προϋποθέσεις Δωρεάν Σιτιζομένων: 

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2018), δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. 

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για καθέναν από αυτούς. 

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2018), δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. 

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2018), δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ. 

V. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. 

VΙ. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10ο/ο, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το 'Ιδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη. 

VΙΙ. Το ύψος του ετήσιού οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. 

VΙΙΙ. Στις περιπτώσεις πού ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς τον ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1 599/1 986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. 

Η ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ Φ5/68535/63/18-6-2012  

1. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

2. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Ωράριο υποδοχής - εξυπηρέτησης φοιτητών:

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00-18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης:

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Δωρεάν Στέγαση φοιτητών ΟΠΑ (2019-2020) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πέρασες στο ΟΠΑ; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών ΟΠΑ» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Νέα για το ΟΠΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr