Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου, και έχει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

1. Δυνάμει του άρθρου 14, παράγραφος 1, του ν. 4559/ 2018 (ΦΕΚ Α' 142/3-8-2018), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 7 άρθρο 68, εδ. β) του ν. 4610/2019, ιδρύθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακό ινστιτούτο με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ιονίου Πανεπιστημίου» με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο για λόγους συντομίας εφεξής θα αποκαλείται Π.Ε.Κ, διαθέτει πλήρη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Ε.Κ καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Π.Ε.Κ και ρυθμίζει τους σκοπούς, τη διοίκηση, τη διοικητική διάρθρωση, τις εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού του

3. Έδρα του Π.Ε.Κ. είναι η πόλη της Κέρκυρας, έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στις εγκαταστάσεις του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας τις υλικοτεχνικές υποδομές του Πανεπιστημίου που του παραχωρούνται με απόφαση της Συγκλήτου, που νομοτύπως θα εκδοθεί εντός τριών μηνών από έγκρισης του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητους χώρους εγκατάστασης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του ΠΕΚ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η υιοθέτηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, ιδίως στους τομείς: α) των βιοεπιστημών, β) των επιστημών τροφίμων, γ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, δ) της μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ε) της ιστορίας και στ) της μετάφρασης και της διερμηνείας.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:

Α) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και η ενίσχυση της σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ελληνική (τόσο τοπική, όσο και ευρύτερη) κοινωνία, οικονομία, επιχείρηση και παραγωγή,

Β) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, ιδίως στους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς και πεδία, μέσω της στήριξης, αλλά όχι μόνον, των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

Γ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδίως σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς και πεδία,

Δ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις, ιδίως σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς και πεδία,

Ε) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό,

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ:

α) προωθεί την έρευνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

β) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης, υποβάλλει ερευνητικές προτάσεις, αποδέχεται και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, καταρτίζει γνωμοδοτήσεις και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς και τα πεδία της παραγράφου 1,

γ) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

δ) αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται (ο κατωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός) με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα τόσο του ευρύτερου δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου, ελληνικά και της αλλοδαπής, Ο.Τ.Α., συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,

ε) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα σχετικά με τα ερευνητικά πεδία της παραγράφου 1 για την προώθηση των σκοπών του,

στ) στηρίζει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά τμήματα και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

ζ) ειδικεύει μέσω της λειτουργίας προγραμμάτων κατάρτισης επιστήμονες στους τομείς και τα πεδία δραστηριότητας του, χορηγώντας ανάλογους τίτλους κατάρτισης,

η) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

Άρθρο 3

Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας, επιστήμης τροφίμων και περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, με εξειδίκευση στη βιοτεχνολογία τροφίμων, στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, στις εφαρμογές της βιοπληροφορικής στη βιοϊατρική, στην ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών και στις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, στη μετεωρολογία και την κλιματική αλλαγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη χημεία και τον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος και στη διαχείριση περιβάλλοντος και την οικολογία. Το Ινστιτούτο βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας, επιστήμης τροφίμων και περιβάλλοντος έχει παράρτημα (σταθμό) στην Κέρκυρα με εξειδίκευση στις εφαρμογές της βιοπληροφορικής στην βιοϊατρική,

β) μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, με εξειδίκευση σε θέματα νέας μουσικής δημιουργίας και δημιουργικότητας, έρευνας των οπτικοακουστικών και υβριδικών τεχνών και της τέχνης της παράστασης και της εφαρμογής αυτών σε πεδία, όπως η καλλιτεχνική έκφραση, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση,

γ) ιστορικών μελετών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας, με εξειδίκευση σε θέματα αρχειακής έρευνας σε όλες τις περιόδους της αρχαίας, μεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, καθώς σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ιστορίας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή αυτών σε πεδία όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Στο ινστιτούτο ιστορικών μελετών ιδρύεται παράρτημα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας «Νίκος Σβορώνος», με έδρα την πόλη της Λευκάδας, με εξειδίκευση στην οικονομική και κοινωνική ιστορία,

δ) γλωσσικών μελετών και επιστημών της μετάφρασης και της διερμηνείας, με έδρα την Κέρκυρα, με εξειδίκευση σε θέματα μελετών μετάφρασης, διερμηνείας, γλωσσικής τεχνολογίας, γλωσσικών πολιτικών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ

Άρθρο 4

Διοίκηση των Ινστιτούτων

1. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

2. Η τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην εσωτερική λειτουργία του Ινστιτούτου.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα ανωτέρω καθήκοντά του ή τα καθήκοντά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλους της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής του Ινστιτούτου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5

Διοίκηση του Π.Ε.Κ.

1. Το Π.Ε.Κ. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, αυτοδικαίως, οι Διευθυντές των τεσσάρων Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, επιστήμονες με διεθνές κύρος, οι οποίοι έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκήρυξη μπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Ε.Κ., όπως εκάστοτε ισχύει. Τα πρόσθετα κριτήρια μπορεί, ενδεικτικώς, να είναι: η προηγούμενη εμπειρία σε διοικητικές θέσεις ευθύνης, ιδίως δε η προηγούμενη εμπειρία στην διοίκηση ερευνητικών κέντρων, το διεθνές επιστημονικό κύρος και η διεθνής επιστημονική αναγνώριση, η συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τα καθήκοντα του ασκούνται από Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητες του, τη διάθεση των πόρων του και, γενικά, για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων υπέχουν πλήρη πειθαρχική ευθύνη για τις πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

7. Με Πράξη του Πρύτανη, η οποία λαμβάνει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων πράξεων διορισμού, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, παράγραφος 3, μπορεί να παύσει η θητεία του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των Συντονιστικών Επιτροπών των Ινστιτούτων. Της σχετικής Πράξης του Πρύτανη θα πρέπει να έχει προηγηθεί ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, η οποία θα αναφέρει επακριβώς τους λόγους παύσης. Η Σύγκλητος διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει προηγουμένως οποιονδήποτε/ οποιαδήποτε των ανωτέρω αναφερομένων για εξηγήσεις, έγγραφες ή προφορικές.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 7 και της Συντονιστικής Επιτροπής της παραγράφου 8 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του

ν. 4336/2015 (Α' 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 6

Διοικητικές Υπηρεσίες και Προσωπικό

1. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου του Π.Ε.Κ. γίνεται από τις κάτωθι υπηρεσιακές μονάδες υποστήριξης:

Α. Γραμματεία.

Β. Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού.

Γ. Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων.

2. Η Γραμματεία μεριμνά ιδίως για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και του Διευθυντή του Π.Ε.Κ. ή του Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Ε.Κ., τη διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων και γενικώς για τους χώρους και τον εξοπλισμό του Π.Ε.Κ.

Ειδικότερα:

α) τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ.

β) είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των εισηγήσεων των Ινστιτούτων ή/ και των μελών του Δ.Σ. του Π.Ε.Κ. και την παράδοση τους μαζί με τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ., τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασής του,

γ) κοινοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. στις διάφορες υπηρεσίες στις οποίες απευθύνονται (Ινστιτούτα, Επιτροπή Ερευνών, υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, κ.λπ.),

δ) μεριμνά για τη νομότυπη σύγκληση του Δ.Σ.,

ε) τηρεί το αρχείο του Π.Ε.Κ., το οποίο περιλαμβάνει:

i) φάκελο ίδρυσης,

ii) φάκελο οργάνωσης,

iii) φάκελο πρακτικών Δ.Σ.,

iν) φάκελο αλληλογραφίας,

3. Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, την εκκαθάριση των δαπανών και εξόδων, την είσπραξη των εσόδων και την προμήθεια των αναγκαίων υλικών. Χειρίζεται επίσης τα θέματα των προσλήψεων και, γενικώς, τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και τα θέματα μετακίνησης του στο εσωτερικό και εξωτερικό.

4. Η Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων παρέχει ιδίως υποστήριξη για την εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών, μελετών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Π.Ε.Κ. και των τεσσάρων Ινστιτούτων του και συλλέγει τα αναγκαία και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για την εκτέλεση και αξιολόγηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων. Μεριμνά για την έκδοση δημοσιεύσεων και λοιπών εντύπων του Π.Ε.Κ. και τη συγκρότηση και συστηματική ενημέρωση του αρχείου του Π.Ε.Κ. Ενημερώνεται και ενημερώνει τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. και τα μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου για τα διάφορα εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά και ερευνητικά προγράμματα των τομέων ενδιαφέροντος τους. Βοηθάει, ενισχύει και στηρίζει τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. και τα μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου στην κατάρτιση και συμπλήρωση των σχετικών εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων των τομέων ενδιαφέροντος τους. Συγκεντρώνει τις προτάσεις για τα ανωτέρω προγράμματα και φροντίζει για την έγκρισή τους από το Δ.Σ. και στη συνέχεια για την προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς του εσωτερικού ή/και της αλλοδαπής.

Μεριμνά για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους.

5. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται.

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 7

Πόροι του Π.Ε.Κ.

1. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες,

γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων, όπως δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και μη οργανισμών, καθώς και ιδιωτών, ή τη διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Π.Ε.Κ.,

ε) τόκοι από καταθέσεις,

στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Π.Ε.Κ. και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές,

ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.

Άρθρο 8

Διαχείριση

Για ζητήματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, τις προμήθειες, τον τρόπο απασχόλησης και τις μετακινήσεις του προσωπικού του Π.Ε.Κ., καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 67 του ν. 4485/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, με τις επιγενόμενες τροποποιήσεις. Η οικονομική διαχείριση των έργων/ προγραμμάτων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. ασκείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου, που διαθέτει τα απαραίτητα εσωτερικά συστήματα, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων, τα οποία υλοποιεί το ΠΕΚ βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη  διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. διατίθενται υπέρ της λειτουργίας και των σκοπών του Κέντρου.

Άρθρο 9

Με τον προϋπολογισμό του ΠΕΚ κάθε έτος προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των δαπανών του ΠΕΚ. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα για το επόμενο οικονομικό έτος έσοδα και έξοδα, τόσο χρηματοοικονομικής όσο και μη χρηματοοικονομικής φύσεως. Το οικονομικό έτος αρχίζειτην 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΡΕΥΝΑ,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΗΘΙΚΗ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 10

Σε ό,τι αφορά στα έργα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται στο νόμο, και ειδικότερα στους ν. 2121/1993, 1733/1987, 2741/1999, 2843/2000, 2919/2001 και π.δ. 274/2000, όπως κάθε φορά ισχύουν, ορίζεται στο παρόν ότι τα παραγόμενα από το ΠΕΚ έργα διανόησης ανήκουν εξ ολοκλήρου στο ΠΕΚ και ειδικότερα στο αντίστοιχο Ινστιτούτο παραγωγής του. Το ΠΕΚ ενθαρρύνει και εγγυάται απολύτως την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση, στο πλαίσιο ισχύος του Νόμου και των σκοπών του, της διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία κατοχυρώνεται σε αυτό.

Άρθρο 11

Με το παρόν συνιστάται και συγκροτείται, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4521/2018, Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, με σκοπό της τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της λειτουργίας του κανονιστικούπλαισίου της ηθικής και δεοντολογικής αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων του ΠΕΚ. Η Επιτροπή είναι όργανο συμβουλευτικό και εποπτικό του έργου του ΠΕΚ και διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΚ κατόπιν σχετικής προκήρυξης, όπως προβλέπεται στον ανωτέρω αναφερθέντα ν. 4521/2018.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΕΚ εξειδικεύει και αναπτύσσει όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τροποποιήσεις στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας είναι δυνατόν να επέλθουν μόνον όμως έπειτα από εμπεριστατωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΚ και έκφραση σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr