Δικαίωμα συμμετοχής φοιτητών στα Όργανα Διοίκησης του ΕΑΠ

Από σήμερα οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα έχουν δικαίωμα λόγου στην Διοικούσα Επιτροπή Ιδρύματος. Συγκεκριμένα οι φοιτητές του ΕΑΠ θα εκλέγονται με ετήσια θητεία και χωρίς δικαίωμα επανεκλογής.

Η σχετική τροπολογία που ρυθμίζει τα παραπάνω κατατέθηκε από την Ένωση Κεντρώων και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας. Η Προτεινόμενη Διάταξη με τίτλο «Συμμετοχή με Δικαίωμα Λόγου Φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος» εντάσσεται στο άρθρο 83 του Νομοσχεδίου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρουν Φοιτητές του ΕΑΠ στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr: Η απόλυτη επιτυχία, οφείλεται στη συλλογική και σκληρή δουλειά των βουλευτών κ Σαρίδη Ιωάννη, Μεγαλομύστακα Αναστάσιο και την προσπάθεια του μεγαλύτερου φοιτητικού συλλόγου του ΕΑΠ, «ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ» Πανελληνίου Συλλόγου Φοιτητών & Αποφοίτων ΔΕΟ του ΕΑΠ και ιδιαίτερα του προέδρου του συλλόγου κ Μπακούρο Χρήστο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr | Συμμετοχή με Δικαίωμα Λόγου Φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Ο Νόμος 4009/2011 (άρθρο 8, παράγραφος 9) προβλέπει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με την παρουσία σε αυτά ενός εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών, ενός των μεταπτυχιακών και ενός των υποψηφίων διδακτόρων (όπου αυτοί υπάρχουν), με ετήσια θητεία και χωρίς συνατότητα επανεκλογής.

Η παραπάνω πρόβλεψη όμως δε βρίσκει εφαρμογή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπου οι φοιτητές δεν έχουν καν δικαίωμα λόγου στα διοικητικά τεκταμένα του Ιδρύματος, του οποίου βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελούν τα δίδακτρα, που οι ίδιοι συνεισφέρουν.

Κατά συνέπεια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και δίκαιη εξέλιξη, οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου να αποκτήσουν δικαίωμα λόγου στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των κοσμητειών, με τη συμμετοχή ενεργών φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψήφιων διδακτόρων) σε αυτά, κατά τα πρότυπα των υπόλοιπων Ιδρυμάτων, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η ιδιαίτερη φύση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όπου η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων καθιστά περιορισμένη τη φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους του Ιδρύματος αποτελεί εμπόδιο στη διενέργια καθολικών και αξιόπιστων εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους, καθώς αυτές μπορούν να διενεργηθούν με την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 83 του παρόντος σχεδίου νόμου παραθίτεται ως εδάφιο δ το παρακάτω:

“Στη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των υποψηφίων διδακτόρωντου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία και χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ορίζονται οι κανόνες εκλογής των ανωτέρω εκπροσώπων”.

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΕΑΠ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr