Η διάταξη που ψηφίστηκε για το ΕΑΠ

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σ/ν ''Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις'' στο οποίο στο άρθρο 17 συμπεριλήφθηκε διάταξη για το ΕΑΠ.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τι ορίζει το άρθρο 17:

Διάταξη περί Ε.Α.Π.  

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α 266), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α" 38), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούν, απαλλάσσονται από τα σύνολο των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών καθηκόντων τους στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν. Η απαλλαγή επέρχεται με μόνη τη δήλωση του ενδιαφερομένου, που απευθύνεται στο οικείο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο και κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π.» 

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr