Κινητικότητα για Σπουδές Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ): Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

1. Που και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές;

Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε μια χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρει από τη χώρα του φορέα αποστολής(στην περίπτωση του ΕΑΠ, την Ελλάδα) και τη χώρα διαμονής τους. Μπορούν να μετακινηθούν προς χώρες μέλη της Ε.Ε., αλλά και προς τρίτες χώρες (εφόσον το Ίδρυμα τους συμμετέχει στη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας), πάντα όμως σε Ιδρύματα με τα οποία το ΕΑΠ έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Συνεργασίας (βλέπε ενότητα "Συνεργαζόμενα Ιδρύματα"). Η κινητικότητα για σπουδές μπορεί να έχει διάρκεια από 3 έως 12 μήνες. Μπορεί επίσης να αφορά είτε παρακολούθηση μαθημάτων (προπτυχιακοί/ μεταπτυχιακοί φοιτητές) είτε πραγματοποίηση μέρους της έρευνας Διπλωματικής Εργασίας/ Διδακτορικής Διατριβής (μεταπτυχιακοί φοιτητές/ υποψήφιοι διδάκτορες).

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για περιόδους κινητικότητας συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών, κατά μέγιστο, σε κάθε κύκλο σπουδών - ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Τυχόν προηγούμενη εμπειρία στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-Erasmus προσμετράται στη 12μηνη περίοδο ανά κύκλο σπουδών.

2. Ποσά υποτροφιών/ Διαδικασία χορήγησης υποτροφίας

Η υποτροφία Erasmus δεν είναι πλήρης υποτροφία. Καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό.

Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας καθορίζεται ανάλογα με την χώρα υποδοχής. Οι χώρες κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες, βάσει του κόστους διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την κινητικότητα για σπουδές τα ποσά επιχορήγησης, σε ευρώ/ μήνα, διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα 1 (χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης): Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία - 520€

Ομάδα 2 (χώρες με μέσο κόστος διαβίωσης): Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία - 470€

Ομάδα 3 (χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης): Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία - 420€

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Φοιτητή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ή από την παραλαβή απόδειξης επιβεβαιωμένης άφιξης, θα καταβληθεί στον Συμμετέχοντα προχρηματοδότηση 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας (εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα για τη κινητικότητα φοιτητών). Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν προσκομίσει εγκαίρως τα απαραίτητα για τη μετακίνησή του δικαιολογητικά, θα υπάρξει ανάλογη καθυστέρηση στην πληρωμή της προ-χρηματοδότησης.

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας και εφόσον:

- Ο υπότροφος υποβάλει ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση αλλά και την αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων OLS
- Tο ΕΑΠ έχει λάβει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής του Βαθμολογίας και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας,

θα καταβάλλεται (εντός 45 ημερολογιακών ημερών) και το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και στις δεσμεύσεις όσον αφορά στις σπουδές του στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα του ζητηθεί να επιστρέψει μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δικαιούχους που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών για λόγους ανωτέρας βίας ή έχουν ελαφρυντικά που έχουν επισημανθεί και εγκριθεί εγγράφως από την Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λόγω της περιορισμένης, ετήσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει το Ε.Α.Π. από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο της δράσης ERASMUS+ «Κινητικότητα για Σπουδές» και μέχρι νεωτέρας, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για φοίτηση ενός πλήρους Α.Ε. (περί τους 10 μήνες) στο εξωτερικό θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η υποτροφία ERASMUS+ δε θα καλύπτει το σύνολο των μηνών παραμονής τους αλλά θα μειώνεται ανάλογα με τις Θ.Ε. που έχουν επιλέξει προς αντιστοίχιση. Πιο συγκεκριμένα:

- για αντιστοίχιση 2 Θ.Ε. θα δίδεται ERASMUS+ υποτροφία 8 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι 2 μήνες θα καλύπτονται από τον φοιτητή (και έμμεσα μέσω της μη καταβολής στο Ε.Α.Π. της συμμετοχής στο κόστος σπουδών για τις επιλεγμένες Θ.Ε.)
- για αντιστοίχιση 3 Θ.Ε. θα δίδεται ERASMUS+ υποτροφία 7 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι 3 μήνες θα καλύπτονται από τον φοιτητή (και έμμεσα μέσω της μη καταβολής στο Ε.Α.Π. της συμμετοχής στο κόστος σπουδών για τις επιλεγμένες Θ.Ε.)

Όσον αφορά σε φοιτητές που λαμβάνουν Υποτροφία Αριστείας από το Ε.Α.Π., θα γίνεται προσπάθεια κάλυψης μεγαλύτερου ή/και του πλήρους διαστήματος – η οποία όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων εγγυημένη.

3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Προκειμένου για την υποβολή αίτησης από φοιτητή για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να ικανοποιούνται αρχικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Ύπαρξη διμερούς συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής (στο αντικείμενο σπουδών του αιτούντα)

- Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών (προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τριών Θεματικών Ενοτήτων του Π.Σ. ή 2 Θ.Ε. του Μ.Π.Σ, για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς αντίστοιχα)

- Οι φοιτητές να έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής.

- Οι φοιτητές να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής μαθήματα που να αντιστοιχούν σε 40- 60 ECTS, ανά ακαδημαϊκό έτος, προκειμένου για την αντιστοίχηση τουλάχιστον 2- 3 Θ.Ε. (1 Θ.Ε. = 20 ECTS).

- Οι φοιτητές να έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του συντονιστή της Θ.Ε. για την αντιστοίχηση των σπουδών (ή του επιβλέποντος καθηγητή για την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας ή του διδακτορικού).

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης υποβολής υποψηφιότητας Erasmus+ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν/ υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Γραφείο ERASMUS+ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5. Διαδικασία αντιστοίχισης Θεματικών Ενοτήτων

Ο φοιτητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος στο οποίο τον ενδιαφέρει να αιτηθεί μετακίνηση και συγκεντρώνει πληροφορίες από τον Οδηγό Σπουδών για 3 ή 4 μαθήματα (περί τα 20 ECTS) ανά Θεματική Ενότητα του ΕΑΠ, που επιθυμεί να αντιστοιχίσει/ παρακολουθήσει στο εξωτερικό. 

Κατόπιν, μέσω του Γραφείου ERASMUS+ του ΕΑΠ, ενημερώνεται για τα στοιχεία επικοινωνίας του Συντονιστή κάθε Θεματικής Ενότητας και έρχεται σε απευθείας επικοινωνία μαζί του - προκειμένου για την εξασφάλιση επίσημης Επιστολής Αντιστοίχισης (ή οποία και υποβάλλεται στο Γραφείο ERASMUS+ ως συνοδευτικό της αίτησης του). Οι Επιστολές Αντιστοίχισης είναι απαραίτητες προκειμένου για την προ-έγκριση της αναγνώρισης της περιόδου ERASMUS+ από την Κοσμητεία της εκάστοτε Σχολής (διαδικασία απαραίτητη προκειμένου για την τελική μετακίνηση του φοιτητή).

Στην περίπτωση που η αίτηση υποτροφίας αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές/ υποψήφιους διδάκτορες (που αιτούνται την πραγματοποίηση μέρους της έρευνας τους, στο πλαίσιο του προγράμματος) αυτοί θα πρέπει να φροντίσουν όπως λάβουν, αντίστοιχα, τη σύμφωνη γνώμη του τόσο του Επιβλέποντα της εργασίας τους όσο και του συντονιστή της Θ.Ε. στην οποία αυτή υπάγεται. Σε περίπτωση που το θέμα της εργασίας δεν υπάγεται σε συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, οι αιτούντες θα πρέπει να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών.

6. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ φοιτητές με ειδικές ανάγκες, αυτοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για επιπλέον χρηματοδότηση - προκειμένου για την κάλυψη σχετικών δαπανών κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Για περισσότερες πηροφορίες δείτε την ενότητα "Κινητικότητα ΑΜΕΑ"

7. Συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές και προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΕΚΤΟΣ φοιτητών με ειδικές ανάγκες) δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι το ακόλουθο:

- Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων (εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα) όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του/της συζύγου ή του τρίτου φυσικού προσώπου, στο οποίο έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

8. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων

Η Επιτροπή Erasmus (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+ και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) επεξεργάζεται & αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσοντας αυτές σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης.Οι δέκα πρώτοι επιλεγέντες ενημερώνονται άμεσα και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, είτε δια ζώσης είτε μέσω Skype (τηλε-διάσκεψης).

9. Μετά την επιλογή του φοιτητή

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, ο κάθε φοιτητής θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα ο εκάστοτε υπότροφος θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλιση του (έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ή σύναψη Ιδιωτικής Ασφάλισης), αλλά και να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για την προετοιμασία της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) & της Σύμβασης Φοιτητή.

Ο κάθε υπότροφος, του οποίου η επιλογή έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο ERASMUS+ του αρμόδιου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, οφείλει επίσης να φροντίσει για την online εγγραφή του στο Ίδρυμα Υποδοχής (βάσει των οδηγιών που αυτό θα του αποστείλει) αλλά και για τα λοιπά διαδικαστικά της διαμονής του στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα ο φοιτητής εγγράφεται υποχρεωτικά (χωρίς καταβολή της συμμετοχής στο κόστος σπουδών) και στο ΕΑΠ, για τις Θεματικές Ενότητες τις οποίες έχει αντιστοιχίσει και σκοπεύει να παρακολουθήσει στο εξωτερικό.

Σημείωση: Κατόπιν της επιλογής και πριν την αναχώρηση τους οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβληθούν σε online αξιολόγηση της επάρκειας τους στην γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η γνώση της γλώσσας δεν επαρκεί οι φοιτητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν δωρεάν, online μαθήματα. Όσον αφορά σε λιγότερο ομιλούσες γλώσσες που δεν καλύπτονται απο την πλατφόρμα OLS, η γλωσσική προετοιμασία μπορεί να γίνει αποκλειστικά απο τον μετακινούμενο ή/ και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αποστολής (εφόσον η δυνατότητα αυτή προσφέρεται την εκάστοτε περίοδο και εφόσον βέβαια το επιθυμεί ο κάθε υπότροφος)Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, ο υπότροφος οφείλει να υποβληθεί εκ νέου σε διαδικτυακή αξιολόγηση των γλωσσικών του ικανοτήτων, προκειμένου για την ενημέρωση της προόδου του (σημειώστε πως, όπως αναφέρεται και παραπάνω, η πραγματοποίηση της εν λόγω διαδικτυακής αξιολόγησης είναι απαραίτητη προκειμένου για την αποπληρωμή του 20% της υποτροφίας). Φοιτητές οι οποίοι έλαβαν C2 αποτέλεσμα στο 1ο τέστ γλωσσικής αξιολόγησης, δεν υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν 2η αξιολόγηση, μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.

10. Πρίν την αναχώρηση του φοιτητή

Δεδομένης της προ- έγκρισης της μετακίνησης, από την αρμόδια Κοσμητεία, ο φοιτητής υπογράφει και παραλαμβάνει από το Γραφείο ERASMUS+ τη Σύμβαση και τη Συμφωνία Σπουδών του (Learning Agreement) καθώς και τον Χάρτη Φοιτητή ERASMUS+. Εν συνεχεία και εφόσον είναι επαρκώς ασφαλισμένος και έχει εγγραφεί επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι έτοιμος για αναχώρηση.

11. Μετά την επιστροφή του φοιτητή

Κατόπιν της επιστροφής του φοιτητή/ υποβολής των υπολειπόμενων δικαιολογητικών (και δεδομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αναγραφόμενων στη Συμφωνία Σπουδών μαθημάτων/ δεσμεύσεων) η αρμόδια Κοσμητεία αναγνωρίζει επίσημα την περίοδο σπουδών/ έρευνας και, εν συνεχεία, το Γραφείο ERASMUS+ ενημερώνει τα Μητρώα των αρμόδιων Προγραμμάτων Σπουδών σχετικά με τις βαθμολογίες των Θεματικών Ενοτήτων (μέσος όρος συνόλου αντιστοιχισμένων μαθημάτων/ Θ.Ε.) αλλά και τις παρεχόμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Κατόπιν της τελικής αναγνώρισης της περιόδου σπουδών/ έρευνας μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον ζητηθεί, βεβαίωση υποτροφίας ERASMUS+. 

12. Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λίστες Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων (ανά επίπεδο σπουδών)

Λίστα Αναλυτικών Απαιτούμενων Δικαιολογητικών (ανά επίπεδο σπουδών/ κατηγορία μετακίνησης)

Υπόδειγμα Επιστολής Αντιστοίχισης

Κριτήρια μοριοδότησης Προπτυχιακών/ Μεταπτυχιακών φοιτητών
Κριτήρια μοριοδότησης Υποψήφιων Διδακτόρων


Πληροφορίες Σχετικά με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.)

Σύμβαση Φοιτητή ERASMUS+ για Σπουδές 2018- 2019
Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement for Studies) ERASMUS+ 2019- 2020
Έντυπο Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Υποτρόφου     

Χάρτης Φοιτητή ERASMUS+ 2018- 2019

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr