Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΕΑΠ

Θέσεις εργασίας στο ΕΑΠ: Προκήρυξη έξι (6) θέσεων εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις με όλες τις αναλυτικές πληροφορίες.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις Θέσεις Εργασίας που αφορούν τους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων, πατήστε ΕΔΩ.

(A) Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του Υποέργου 7 «Χωρικός Σχεδιασμός: Σύγχρονες Τάσεις και Ζητήματα Αιχμής»

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά δύο (02) ΘΕΣΕΙΣ για την ανάθεση έργου σχετικά με την Κατάρτιση Μητρώου Διδασκόντων σε σύντομα προγράμματα σπουδών (ΣΘΕΤ) για τα Ακαδ. Έτη 2018-2019, 2019-2020 και αναφέρονται χωριστά & ανά θέση οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα, ως και κριτήρια επιλογής κ.λπ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Χωρικός Σχεδιασμός: Σύγχρονες Τάσεις και Ζητήματα Αιχμής», με επιστημονική υπεύθυνη την Δρ. Γεωργία Γεμετζή, του Έργου ΦΚ273 «Σύντομα Προγράμματα Σπουδών Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΠΣ-ΣΘΕΤ)», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Ένας/μία Εκπαιδευτής

Υπό ανάθεση έργο:

Διδασκαλία Θεματικής Ενότητας «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός»:

Διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας, προετοιμασία και ανάπτυξη διδακτικού υλικού (παρουσίαση, αρθρογραφία/βιβλιογραφία συναφής με το αντικείμενο της ενότητας), υποστήριξη και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Α1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο του Χωρικού Σχεδιασμού

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Ερευνητική εμπειρία σε πλήρη συνάφεια με το έργο (25 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με το έργο (25 μονάδες max)
 • Εμπειρία σε εκπαίδευση από απόσταση και σε ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού (5 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών (5 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη γνώση άλλης γλώσσας (5 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ (5 μονάδες)
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (25 μονάδες max)
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (5 μονάδες).

ΘΕΣΗ 2

Ένας/μία Εκπαιδευτής

Υπό ανάθεση έργο:

Διδασκαλία Θεματικής Ενότητας «Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού και η πρόσφατη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση»:

Διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας, προετοιμασία και ανάπτυξη διδακτικού υλικού (παρουσίαση, αρθρογραφία/βιβλιογραφία συναφής με το αντικείμενο της ενότητας), υποστήριξη και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. 

Α2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο της Πολιτικής του Χωρικού Σχεδιασμού

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Ερευνητική εμπειρία σε πλήρη συνάφεια με το έργο (25 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με το έργο (25 μονάδες max)
 • Εμπειρία σε εκπαίδευση από απόσταση και σε ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού υλικού (5 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών (5 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη γνώση άλλης γλώσσας (5 μονάδες max)
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ (5 μονάδες)
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (25 μονάδες max)
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (5 μονάδες).

Αναλυτικά η Πρόσκληση

(B) Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια του Έργου ΦΚ280 «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)/ Πλαίσιο Ανάπτυξης Ετερογενών Εφαρμογών σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για την Υποστήριξη Οδηγών και Βελτίωση των Μεταφορών»

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά τέσσερις (04) ΘΕΣΕΙΣ για την ανάθεση έργου και αναφέρονται χωριστά & ανά θέση οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα, ως και κριτήρια επιλογής κ.λπ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ280 «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)/Πλαίσιο Ανάπτυξης Ετερογενών Εφαρμογών σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών για την Υποστήριξη Οδηγών και Βελτίωση των Μεταφορών», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Θεοφάνη Ορφανουδάκη, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

Ένας/μία ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ, με έδρα την ΠΑΤΡΑ (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από 01/12/2018 έως 30/11/2019, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συντρέχουν ανάγκες του Έργου και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 12.500,00 €.

ΘΕΣΗ 2

Ένας/μία ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ, με έδρα την ΠΑΤΡΑ (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από 01/12/2018 έως 30/11/2019, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συντρέχουν ανάγκες του Έργου και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 10.000,00 €.

ΘΕΣΗ 3

Ένας/μία ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με έδρα την ΠΑΤΡΑ (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από 01/12/2018 έως 30/11/2019, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συντρέχουν ανάγκες του Έργου και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 6.000,00 €.

ΘΕΣΗ 4

Ένας/μία ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΦΥΣΙΚΟ, με έδρα την ΠΑΤΡΑ (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από 01/12/2018 έως 30/11/2019,με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον συντρέχουν ανάγκες του Έργου και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 3.500,00 €.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις Θέσεις Εργασίας που αφορούν τους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων, πατήστε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr