Διδακτορικής διατριβή στο τμήμα ΗΜΜΥ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2015) Διδακτορικής διατριβή στο τμήμα ΗΜΜΥ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2015)

Διδακτορικής διατριβή στο τμήμα ΗΜΜΥ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2015)

Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολ/κής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (http://www.ee.duth.gr/el/metaptyxiaka-mathimata), καλεί τους κατόχους Μ∆Ε σε αντικείµενο συναφές µε την επιστήµη του ΗΜΜΥ που είναι ∆ιπλωµατούχοι Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, τους κατόχους Μ∆Ε σε αντικείµενο συναφές µε την επιστήµη του ΗΜΜΥ που είναι Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστηµών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και τους ∆ιπλωµατούχους Τµηµάτων ΗΜΜΥ Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αντίστοιχων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1β του Ν.3685/2008 και ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.).

Οι εισακτέοι ΜΦ για απόκτηση ∆∆ είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε ένα υποχρεωτικό κύκλο µεταπτυχιακών µαθηµάτων που καθορίζεται ανάλογα µε την ερευνητική περιοχή στην οποία θα εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος (Κτίριο Α΄ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης – Κιµµέρια, 67100 Ξάνθη), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ / εκτυπώσιµη και από την ιστοσελίδα του Τµήµατος).

2) Αντίγραφο ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου. Ο βαθµός δεν µπορεί να είναι µικρότερος του (7) επτά.

Τελειόφοιτοι µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα αλλά γίνονται δεκτοί µόνο εφόσον προσκοµίσουν «Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών» πριν τη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ που επικυρώνει τον κατάλογο των εισακτέων.

Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιµίας ∆ιπλώµατος ή Πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλων σπουδών πανεπιστηµίων της αλλοδαπής.

3) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων όλων των ετών.

4) Για τους υποψηφίους που είναι κάτοχοι Μ∆Ε ή Master:

• Αντίγραφο του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Ο βαθµός δεν µπορεί να είναι µικρότερος του οκτώ και µισό (8,5) ή ισοδύναµο. Εναλλακτικά ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται τεκµηριωµένα στο άνω του 50% της σειράς βαθµού Μ∆Ε του κύκλου ΠΜΣ από τον οποίο αποφοίτησε

• Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθµολογίας των µεταπτυχιακών µαθηµάτων

• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιµίας διπλώµατος Maser µε το Μ∆Ε από το ∆ΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλων σπουδών ΠΜΣ της αλλοδαπής

5) Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα.

6) Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελµατικής εµπειρίας σε επιστηµονική περιοχή συναφή προς το αντικείµενο του ΠΜΣ.

7) Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας ή/ και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.

8) Αντίγραφα πιστοποιητικών άριστης γνώσης µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερµανικής) για τους ηµεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.

9) Πρόσφατες συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).

10) Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισµένων πρόσθετων µεταπτυχιακών τίτλων (Μ∆Ε ή/και ∆∆).

11) ∆ήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναγράφεται: «ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος σε ΠΜΣ άλλου Τµήµατος» για όσους γίνουν δεκτοί.

12) Σύντοµη έκθεση επιστηµονικών και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές γενικά και ειδικότερα στο αντικείµενο του ΠΜΣ.

13) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώµη των υποψηφίων θα συµβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Μ∆Ε απαλλάσσονται από την εξέταση στην ξένη γλώσσα όµως οι αλλοδαποί καλούνται να εξετασθούν στην Ελληνική εάν δεν έχουν προσκοµίσει σχετική βεβαίωση απαλλαγής.

Επίσης απαλλάσσονται της εξέτασης όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου προς αυτό καθώς και οι πτυχιούχοι οµοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής στα οποία η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερµανική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν απαλλαγή από την εξέταση της ξένης γλώσσας, θα εξετασθούν γραπτώς, προσερχόµενοι στο Κτίριο Α΄, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια, Ξάνθη, την Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 10.00΄ το πρωί.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν απαλλαγή από την ξένη γλώσσα και δεν προσέλθουν στην καθορισµένη ηµεροµηνία για την εξέταση αυτής, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Τέλος, οι υποψήφιοι που καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (Μ∆Ε, πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα προσέλθουν για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9.00΄ το πρωί, στο Κτίριο Α΄, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια, Ξάνθη.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών της Πολ/κής Σχολής του ∆.Π.Θράκης. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδροµικά (σφραγίδα ταχυδροµείου έως 18/9/2015), στη διεύθυνση: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Πολυτεχνική Σχολή, Γραµµατεία Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Α΄ ΗΜ&ΜΥ, Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης – Κιµµέρια, 67100 Ξάνθη.

- Τηλ. Επικοινωνίας: 2541079016, 2541079017

- FAX: 2541079015

– Ηλεκτρονική ∆/νση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr