Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ

Νομοσχέδιο (ΤΕΛΙΚΟ): Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 23/4 η ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής του Νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Το άρθρο 64 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την Κατάτμηση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ: «Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα: α) Κοινωνικής Εργασίας. β) Κοινωνικής Πολιτικής και γ) Πολιτικής Επιστήμης. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. 3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.»

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το τελικό κείμενο για το άρθρο 64 όπως ψηφίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 64 για την «Κατάτμηση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.» ορίζει τα εξής:

Κατάτμηση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. 

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα: 

α) Κοινωνικής Εργασίας

β) Κοινωνικής Πολιτικής και

γ) Πολιτικής Επιστήμης

2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. 

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικα- σίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρ- θρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. 

5. Σε καθένα από τα νέα Τμήματα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματεια- κή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. στα τρία νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

6. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επι- στήμης εντάσσονται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου στα τρία νέα Τμήματα.  

7. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1.9.2019 προ- σωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31.10.2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως μέχρι τα Τμήματα αυτά να κατα- στούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/ 2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει στις 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του ο- ποίου πρόκειται να λήξει η θητεία του. Μέχρι το ίδιο χρονικό διάστημα παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμέ- νων, κατά το τελευταίο έτος της θητείας του Προέδρου, εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.. 

8. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι- κού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ- σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τα οποία υπηρετούν μέχρι την 1.9.2019 στο κατατεμνόμενο Τμήμα, εντάσσονται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα που προ- κύπτουν από την κατάτμηση, ύστερα από αίτησή τους με την οποία δηλώνουν το Τμήμα στο οποίο επιθυμούν να ε- νταχθούν. Η ένταξη διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτα- νη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνη- σης συνεχίζονται από ένα (1) από τα τρία (3) Τμήματα, α- νάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έ- χουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται. 

9. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊ- κού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα, με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έ- νταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του. 

10. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης πολιτι- κής επιστήμης εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικής Επι- στήμης. Οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοι- νωνικής Διοίκησης που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊ- κό έτος 2014-2015 και εφεξής εντάσσονται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ανάλογα με την κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου που έχουν επιλέξει. Αν δεν έχουν επιλέξει κα- τεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου, η ένταξη των φοιτη- τών στα ανωτέρω Τμήματα γίνεται ύστερα από την υπο- βολή σχετικής δήλωσης προτίμησης που υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2019 και δεν ανακαλείται. Η ακριβής προθεσμία υποβολής της δήλωσης προτίμησης καθορί- ζεται με όμοια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται τουλάχι- στον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθε- σμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος. 11. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδη- μαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της παραγράφου10 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και λαμβάνουν το α- 

ντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήμα- τος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης συ- νεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτη- τών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται το Τμή- μα ή τα Τμήματα που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των εισαγωγικών κατευ- θύνσεων του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτι- κής Επιστήμης, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε α- ποφοίτους του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολι- τικής Επιστήμης. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρ- χείο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παραγράφου 7. 

12. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λει- τουργούν στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτι- κής Επιστήμης κατανέμονται στα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι δι- δάκτορες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολι- τικής Επιστήμης εντάσσονται με απόφαση της Συγκλή- του σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από ει- σήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr