Έξτρα φοιτητικό επίδομα ύψους 1080 ευρώ πέραν του στεγαστικού θα χορηγήσει το ΑΠΘ – Ποιοι φοιτητές το δικαιούνται! Υποβολή αιτήσεων στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας καθηγητή, Κωβαίο Δημήτριο, προκηρύσσει την χορήγηση 70 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2020.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε χώρους εκπαίδευσης των τμημάτων ή άλλων δομών του ΑΠΘ (π.χ. Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης, υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ, Βιβλιοθήκες, Αγρόκτημα ΑΠΘ κ.ο.κ.).

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1080 ευρώ.

Αριθμός υποτρόφων

Ο αριθμός υποτρόφων καθορίζεται ως εξής:

Α) Σε κάθε τμήμα θα χορηγηθεί μια (1) υποτροφία σε προπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια

Β) Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακούς /-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Γ) Δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Δ) Είκοσι τέσσερεις (24) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες επιπλέον της ως άνω ομάδας (Α) ανεξαρτήτως του Τμήματος φοίτησης τους. Η επιλογή των είκοσι τεσσάρων υποτρόφων (2) θα γίνει από τους αναπληρωματικούς όλων των Τμημάτων (για την υποστήριξη των φοιτητών ΑΜΕΑ, τις Βιβλιοθήκες κ.α.).

Η τελική επιλογή των προπτυχιακών υποτρόφων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υποέργου (1) «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας (Συνημμένα 1 και 2) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής

Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι:

 • Οι υποψήφιοι/-ες να φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Ε΄ ή Ζ΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Ε΄, Ζ΄ ή Θ΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές 6ετούς φοίτησης) και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων της Σχολής/Τμήματός τους.

Τα Κριτήρια Επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση, αποτελούν:

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα Φοιτητικά Επιδόματα μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

α. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών και ο αριθμός των επιτυχώς εξεταζομένων μαθημάτων, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος.

β. Το ετήσιο οικογενειακό/ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο), καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή και το οποίο δεν προέρχεται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου του.

Tο κατά κεφαλήν εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 €), βάσει φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2018), στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος. Το ετήσιο ατομικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 €).

Οι ανωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Μέλη οικογένειας του υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτημένα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος.

Εξαρτημένα μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

γ. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοι αξιολογούνται από τα όργανα της Σχολής/του Τμήματος και τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων και το σύστημα βαθμολόγησης αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Διαδικασία επιλογής

Η Σχολή/Τμήμα, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας που περιγράφονται στο παράρτημα συντάσσει πίνακα δικαιούχων υποτρόφων (τακτικών και αναπληρωματικών) με σειρά κατάταξης επιλογής, αφού λάβει υπόψη τα ως άνω κριτήρια (βαθμό επίδοσης, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο), κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους). Το Τμήμα Σπουδών ταξινομεί, ελέγχει και αποστέλλει τους πίνακες στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι πίνακες κατάταξης/επιλογής διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Υποέργου (1) «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» το αργότερο έως τις 17 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

Ο πίνακας αποκλεισθέντων και ο πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, θα εισαχθούν για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης στη «Διαύγεια». Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΑΠΘ (1ος όροφος, κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη ). Επισημαίνεται ότι α) επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης και

στους φακέλους των άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων β) οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις για κάθε στάδιο της διαδικασίας μετά την έκδοση του προσωρινού πίνακα κατάταξης.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων, με διαφορετική σύνθεση μελών από αυτή της επιτροπής αξιολόγησης και ακολουθεί η ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) και την αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Α.Π.Θ.

Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να συνάψει σύμβαση. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Σημείωση:

Σε περίπτωση μη αποδοχής ή παραίτησης τακτικού υποτρόφου Τμήματος καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός του Τμήματος. Η σχετική σύμβαση που συνάπτεται αφορά στον εναπομείναντα χρόνο της Υποτροφίας και στο ποσό με το οποίο αυτό ισοδυναμεί.

Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List) στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης.

Απόδοση υποτροφίας

Η υποτροφία καταβάλλεται δύο φορές το χρόνο (ενδιάμεσα τον Ιούνιο και στο τέλος του έτους τον  Δεκέμβριο) στο/στη δικαιούχο, μετά από την υποβολή των μηνιαίων γραπτών βεβαιώσεων (σχετικό έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών),

Η βεβαίωση:

  • υπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ, που έχει οριστεί αρμοδίως από τη Σχολή/το Τμήμα ως ο υπεύθυνος διαχείρισης του Προγράμματος των Υποτροφιών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τον Πρόεδρο της Σχολής/του Τμήματος που φοιτά ο/η υπότροφος,
  • σφραγίζεται από τη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος
  • αν ο φοιτητής συμμετέχει σε άλλη δομή του ΑΠΘ, την βεβαίωση υπογράφει ο εκάστοτε υπεύθυνος της δομής
  • υποβάλλεται στο Τμήμα Σπουδών στο τέλος κάθε μήνα.

Ακολούθως, η διαδικασία απόδοσης της υποτροφίας (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ.

Υποχρεώσεις υποτρόφου

Ο/Η υπότροφος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από το Τμήμα ή τις άλλες δομές του Α.Π.Θ. σχετικά με την συμμετοχή του/της στις εκπαιδευτικές ή εθελοντικές δραστηριότητες, να τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών απόδοσης της υποτροφίας και να ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Σπουδών για κάθε μεταβολή της φοιτητικής του κατάστασής (ορκωμοσία, διακοπή φοίτησης, αποφοίτησης κ.ά.).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της υποτρόφου, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Υποέργου (1) «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» διακόπτει άμεσα την υποτροφία, που παραχωρείται αυτοδικαίως στο επόμενο αναπληρωματικό μέλος κατά τον πίνακα κατάταξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην υποτροφία

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Υποτροφιών έχουν όλοι οι φοιτητές/-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια της ως άνω παραγράφου 2.

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως υπότροφος μόνο μία φορά στον ά κύκλο σπουδών

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής

α. οι προπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που έχουν υπερβεί τον επίσημο χρόνο φοίτησης που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής/του Τμήματός τους για τη λήψη του πτυχίου τους.

β. Ο/Η υποψήφιος/-α που λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ή συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΑΠΘ ή άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ (εξαιρείται το στεγαστικό επίδομα).

γ. Ο/Η υποψήφιος/-α δεν πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος.

Η διοικητική υποστήριξη της ως άνω διαδικασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Τμήμα Σπουδών το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδών (τηλέφωνο 2310 996770). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις /ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
 3. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4. Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης υποτροφίας δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
 6. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και κατ’ επέκταση για το Α.Π.Θ. καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ  η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’αυτήν.
 7. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Πράξης
 8. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συντελεστές Βαρύτητας Κριτηρίων Βαθμολόγησης

Αλγόριθμος για τα Κριτήρια των Ανταποδοτικών Υποτροφιών του ΑΠΘ για Προπτυχιακούς Φοιτητές 

Ακαδημαϊκά κριτήρια: Η ακαδημαϊκή βαθμολογία υπολογίζεται από: 1) Το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα που πέρασε ο φοιτητής Χ 10 Χ συντελεστή βαρύτητας (0.60) και 2 ) από το λόγο του αριθμού των μαθημάτων που πέρασε ως προς τον αριθμό των μαθημάτων που έπρεπε να περάσει με βάση το πρόγραμμα σπουδών Χ 100 Χ συντελεστή βαρύτητας (0.40). Για να είναι επιλέξιμος κάποιος φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Παράδειγμα: Ένας προπτυχιακός φοιτητής που ολοκλήρωσε τα 2 πρώτα έτη των σπουδών του έχει περάσει 21 από τα 24 μαθήματα και ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι 7.37.

1) 7.37 Χ 10 Χ 0.60 = 44.22 και 2) 21/24 Χ 100 Χ 0.40 = 35.00

Ακαδημαϊκή βαθμολογία (1 + 2) = 44.22 + 35.00 = 79.22

Προσαύξηση της βαθμολογίας για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους:

Με βάση οικονομικούς λόγους (ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα, με βάση τη φορολογική δήλωση):

Η παραπάνω ακαδημαϊκή βαθμολογία θα προσαυξάνεται πολλαπλασιαζόμενη με τους παρακάτω συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα με το οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα: 

 1. Για φορολογούμενο εισόδημα < 5.000 € συντελεστής βαρύτητας 0.40
 2. Για φορολογούμενο εισόδημα < 10.000 € συντελεστής βαρύτητας 0.35
 3. Για φορολογούμενο εισόδημα < 20.000 € συντελεστής βαρύτητας 0.30
 4. Για φορολογούμενο εισόδημα < 30.000 € συντελεστής βαρύτητας 0.25

Παράδειγμα: Ένας φοιτητής που ολοκλήρωσε τα 2 πρώτα έτη των σπουδών του έχει περάσει 21 από τα 24 μαθήματα και ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι 7.37. Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα του φοιτητή ήταν 9.500 €.

Η ακαδημαϊκή βαθμολογία του φοιτητή (από το πρώτο παράδειγμα) ήταν 1) 79.22. Η βαθμολογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0.35, δηλαδή 2) 79.22 Χ 0.35 = 27.73 Η

ακαδημαϊκή βαθμολογία θα είναι το άθροισμα (1 + 2) = 79.22 +27.73= 106.95

Με βάση κοινωνικούς λόγους:

Για τους φοιτητές με κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους (π.χ. ορφανοί, πολύτεκνοι, με σοβαρούς λόγους υγείας, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.ά.) η ακαδημαϊκή βαθμολογία θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0.20 (προσαύξηση 20%).

Παράδειγμα: Ένας φοιτητής που ολοκλήρωσε τα 2 πρώτα έτη των σπουδών του έχει περάσει 21 από τα 24 μαθήματα και ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι 7.37. Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα του φοιτητή ήταν 9.500 €. Ο φοιτητής επίσης ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας.

Η προηγούμενη ακαδημαϊκή βαθμολογία του φοιτητή ήταν 1) 79.22. Η βαθμολογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0.20, δηλαδή 2) 79.22 Χ 0.20 = 15.84

Η συνολική βαθμολογία (ακαδημαϊκή + προσαύξηση για οικονομικούς λόγους + προσαύξηση για κοινωνικούς λόγους) θα είναι το άθροισμα: 79.22 + 27.73 + 15.84 = 122.79

Με βάση τα παραπάνω ας συγκρίνουμε δύο φοιτητές, ο ένας με ακαδημαϊκή βαθμολογία 90.00 και χωρίς καμία προσαύξηση και ο άλλος με ακαδημαϊκή βαθμολογία 60.00 και το μέγιστο της προσαύξησης για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Για το δεύτερο φοιτητή η προσαύξηση για οικονομικούς λόγους θα είναι: 60 Χ 0.40 = 24.00, η προσαύξηση για κοινωνικούς λόγους θα είναι: 60 Χ 0.20 = 12.00 και η συνολική βαθμολογία θα είναι: 60.00 +

24.00 + 12.00 = 96.00, δηλαδή μεγαλύτερη από τη βαθμολογία (90) του πρώτου φοιτητή. 

Κοσμητεία Σχολής στηρίζει το αίτημα των φοιτητών για την επαναλειτουργία των λεωφορείων του ΑΠΘ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr