Να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος φοιτητών της Ειδικής Αγωγής του ΑΠΘ - Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας

Να αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος τους και να αναγνωρίσει τα ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες των αποφοίτων των δυο τελευταίων ετών με εκείνους των προηγούμενων ετών ζητούν από τον υπουργό Παιδείας οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους/ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών”.

Πιο συγκεκριμένα, με υπουργική απόφαση αναγνωρίζεται η συνάφεια του προγράμματος σπουδών τους των αντικειμένων της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) και της Σχολικής Ψυχολογίας μόνο για τους αποφοίτους για έτος εισαγωγής 2015 και νωρίτερα και αρνείται να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα για όσους εισήλθαν στο πρόγραμμα με έτος εισαγωγής 2016-2017 και 2017-2018.

Οι υποσχέσεις...

Όπως τονίζουν οι απόφοιτοι του προγράμματος, επικοινώνησαν με το υπουργείο Παιδείας και ζήτησαν να γίνει αναμόρφωση της υπουργικής απόφασης και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε "να εξασφαλισθούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και να μας εντάξουν στους πίνακες της Ειδικής Αγωγής" όπως δηλώνουν στην εφημερίδα Μακεδονία. Παράλληλα, οι ίδιοι ζητούν από τη σχολή τους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος τους.

"Χαμένος κόπος"

Στην επιστολή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τονίζουν πως είναι "ανεπίτρεπτο ο κόπος 90 φοιτητών αλλά και ο χρόνος που αφιέρωσαν για τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού να πάει χαμένος, λόγω έλλειψης επικοινωνίας, ορθής συνεργασίας και αμέλειας των εκάστοτε υπευθύνων. Καθίσταται λοιπόν, αδήριτη αναγκαιότητα τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και οι υπεύθυνοι του Μεταπτυχιακού μας προγράμματος να συνδράμουν προκειμένου να βρεθεί άμεσα μια λύση".

Το ψήφισμα των φοιτητών έχει ως εξής:

Ψήφισμα διαμαρτυρίας φοιτητών εισαγωγής 2016-2017 & 2017-2018 του ΠΜΣ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ /ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».

Είμαστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των ετών εισαγωγής 2016-2017 & 2017-2018 του ΠΜΣ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ /ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ». Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας αποστείλουμε την παρούσα επιστολή, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 66581/Ζ1 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε την 25/04/2019 στο υπ’ αριθ. 1455/2019, τεύχος Β΄ ΦΕΚ, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργική απόφαση περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση κατατάσσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που είναι στη λίστα με τα συναφή της ειδικής αγωγής ΜΟΝΟ για τους φοιτητές οι οποίοι είχαν περατώσει τις σπουδές τους προτού καν εκδοθεί η απόφαση, στις 10/04/2019, αφήνοντας εκτεθειμένους όλους τους φοιτητές με χρόνο εισαγωγής στο πρόγραμμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18. Συγκεκριμένα : «Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των κάτωθι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με το αντικείμενο της ΕΑΕ και της Σχολικής Ψυχολογίας , η οποία έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α’ 193) ή της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις, εφόσον η περάτωση των σπουδών αυτών ολοκληρώθηκε ως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (10-04-2019)».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 (Φεκ 71 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α), β) και γ) του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και συγκεκριμένα η περίπτωση δ) του άρθρου 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’) προβλέπει ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής. Συνεπώς, στο σπουδών πρέπει να αναγράφεται η φράση «επιστήμες της αγωγής», για να δίνει παιδαγωγική και διδαχτική επάρκεια.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται, επίσης, βάσει της τροπολογίας Γαβρόγλου σύμφωνα με την οποία η παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παιδαγωγική και διδαχτική επάρκεια πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων.»

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πλήττονται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και οι λόγοι για τους οποίους εισαχθήκαμε σε αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Καθώς, με βάση το ΦΕΚ εισαγωγής μας (ΦΕΚ 1877 Β’/14-09-2007) το οποίο επανεγκρίθηκε πληρούσαμε τα κριτήρια συνάφειας με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και με τα αντικείμενα της Σχολικής Ψυχολογίας και είχαμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Οι προκάτοχοί μας, λοιπόν, οι όσοι έχοντες αποκτήσει το πτυχίο μέχρι το 2016, χρονολογία κατά την οποία άλλαξαν τα κριτήρια συνάφειας με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) και με τη Σχολική Ψυχολογία έχουν τα συναφή επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ όσοι εισήλθαν στο ΔΠΜΣ με έτος εισαγωγής 2016-2017 και 2017-2018 στερούνται αυτών.

Τέλος, έχουμε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μας ενημέρωσε πως η σχολή μας οφείλει να προβεί άμεσα σε αναμόρφωση του προγράμματος, αλλά και με τους υπευθύνους της σχολής μας, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν πως το μεταπτυχιακό μας έχει συνάφεια και πως έχουν σταλεί επιστολές στο υπουργείο που να δικαιολογούν την συνάφεια και την παιδαγωγική επάρκεια χωρίς ωστόσο να λάβουν κάποια απάντηση.

Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες, που θα εξασφαλίζουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και θα μας εντάσσουν επάξια στους πίνακες της Ειδικής Αγωγής. Αιτούμαστε λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας να άρει την απόφασή του περί συνάφειας του μεταπτυχιακού μας προγράμματος «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», μόνο σε όσους ορκίστηκαν έως τις 10-04-2019, καθώς πλήττεται η ισότιμη αντιμετώπιση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Ζητούμε επίσης να δοθεί παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στο μεταπτυχιακό μας καθώς και συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία.

Θεωρείται ανεπίτρεπτο ο κόπος 90 φοιτητών αλλά και ο χρόνος που αφιέρωσαν για τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού να πάει χαμένος, λόγω έλλειψης επικοινωνίας, ορθής συνεργασίας και αμέλειας των εκάστοτε υπευθύνων. Καθίσταται λοιπόν, αδήριτη αναγκαιότητα τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και οι υπεύθυνοι του Μεταπτυχιακού μας προγράμματος να συνδράμουν προκειμένου να βρεθεί άμεσα μια λύση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Με εκτίμηση,

Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες

ετών εισαγωγής 2016-2017 & 2017-2018

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr