Διδακτορικές Υποτροφίες σε (4) αντικείμενα από το ΑΠΘ

Διδακτορικές Υποτροφίες σε (4) αντικείμενα από το ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προκηρύσσει υποτροφίες υποψήφιων διδάκτορων σε διάφορους τομείς.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

1. Αντικείμενο: Φυσική

Τίτλος Προγράμματος: 

«Έξυπνο σύστημα αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου»

Προθεσμία: έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Διάρκεια: έως 27 Ιουνίου 2021 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνο σύστημα αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου», που χρηματοδοτείται από ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, με επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η τον κ. Σπυρίδωνα Νικολαΐδη, καθηγητή Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα έως τις 27 Ιουνίου 2021 συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα.

Ένα άτομο/υποψήφιος διδάκτορας/έως 24.750€/ έως 27/06/2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη συστήματος ασύρματων αισθητήρων για άμεση ανίχνευση διαρροών σε διατάξεις μεταλλικών σωληνώσεων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την Προετοιμασία διατάξεων πεδίου και καθορισμό σεναρίων λειτουργίας για μετρήσεις, Μετρήσεις ηχητικών σημάτων στο πεδίο και ανάλυση χαρακτηριστικών, Μοντελοποίηση καταστάσεων λειτουργίας πεδίου στην εργαστηριακή διάταξη που θα αναπτυχθεί, Καθορισμό μεθοδολογίας χρήσης ηχητικών σημάτων στην ανίχνευση-χαρακτηρισμό διαρροής, Διεξαγωγή μετρήσεων, Ανάπτυξη μοντέλων ανίχνευσης και χαρακτηρισμού διαρροών, Αξιολόγηση μοντέλων με μετρήσεις στο πεδίο, Σχεδίαση φίλτρων–απαιτούμενων αλγορίθμων, Υλοποίηση φίλτρων-αλγορίθμων σε λογισμικό, Υλοποίηση πρωτοτύπου και αξιολόγηση λειτουργίας στο πεδίο, Τελική αξιολόγηση συστήματος αισθητήρων για την ανίχνευση διαρροών στο πεδίο και Διάχυση και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Για την υλοποίηση των παραπάνω θα υπάρξει συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου.

Έγγραφο Αίτησης

Πακέτα Εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα υλοποιηθεί το αντικείμενο:

ΠΕ1: Προδιαγραφές συστήματος και αξιολόγηση στο πεδίο

ΠΕ2: Ανάπτυξη εργαστηριακού μοντέλου διατάξεων σωλήνων

ΠΕ3: Καθορισμός μεθοδολογίας ανίχνευσης διαρροής και Ανάπτυξης μοντέλων ανίχνευσης και χαρακτηρισμού διαρροής

ΠΕ4: Ανάλυση ηχητικών σημάτων στο χρόνο και στη συχνότητα-Εντοπισμός επίδρασης διαρροής

ΠΕ5: Ανάπτυξη συστήματος – Υλικό και Λογισμικό

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Πτυχίο Πανεπιστημίου Φυσικής

Δίπλωμα μεταπτυχιακού τίτλου Ραδιοηλεκτρολογίας

Υποψήφιος Διδάκτορας σε ανάπτυξη εφαρμογών σε ηλεκτρονικά συστήματα

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος)

Αποδεδειγμένη γνώση πακέτων λογισμικού LabView, Mathematica, C++ και Embedded C.

Αποδεδειγμένη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών μικροεπεξεργαστή.

(Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Άριστη γνώση Αγγλικής (Γ2/C2)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων που χειρίζονται σήματα ακουστικών συχνοτήτων.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικές με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων που χειρίζονται σήματα ακουστικών συχνοτήτων.

Διοργάνωση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσικήπαρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ, Τμήμα Φυσικής, 1ος όροφος ΦΜΣ, τκ 54124,Θεσσαλονίκη έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 998078., ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026-09-82

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

2. Αντικείμενο: Βιολογία

Τίτλος Προγράμματος: 

«Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών»

Προθεσμία: έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Διάρκεια: έως 24 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποτροφία)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Γκέλη, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται έως τις 24/07/2021, ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα.

1 Άτομο/ Υποψήφιος Διδάκτορας Βιολογίας / έως 25.500 ευρώ κατά τα ανωτέρω/ έως 24/07/2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)

Η βιομάζα μικροφυκών αποτελεί βασική ανανεώσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλαπλών βιοπροϊόντων, στα πλαίσια των βιοδιυλιστηρίων 3ης γενιάς. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να έχει μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, εάν πραγματοποιηθεί με παράλληλη δέσμευση και μετατροπή σημαντικών ποσοτήτων CO2 από αέρια απόβλητα. Ωστόσο κατά το παρόν, σημαντικά τεχνολογικά και οικονομικά εμπόδια, καθώς και η έλλειψη συστηματικής γνώσης για τα επιμέρους στάδια της παραγωγής, αποτρέπουν την αειφόρο λειτουργία τους σε οικονομικά βιώσιμη βιομηχανική κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, ως κεντρικός στόχος του έργου CO2-BioProducts ορίζεται η παραγωγή βιοπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της βιομετατροπής του διαθέσιμου CO2 από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας μικροφύκη. Για την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας, το έργο ορίζει και τους παρακάτω επιμέρους στόχους που αντιστοιχούν στα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) 1, 2 και 4, στα οποία θα εργαστεί ο υπότροφος, με την συνεργασία δύο ατόμων:

• Επιλογή και βελτιστοποίηση κατάλληλων στελεχών μικροφυκών: έμφαση σε στελέχη που βρίσκουν ήδη βιομηχανική εφαρμογή [π.χ., Spirulina (Arthrospira sp.)], καθώς και αξιολόγηση των διαθέσιμων στελεχών από δύο Ελληνικές συλλογές μικροφυκών, με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση των καταλληλότερων στελεχών. Σημαντικό κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η ανεκτικότητα των στελεχών στα αέρια μίγματα CO2 και στην πιθανή παρουσία άλλων αερίων ρύπων ή/και σωματιδίων, ταυτόχρονα με την παρουσία διαφορετικών ομάδων κυανοτοξινών στη βιομάζα (ΠΕ1). Σε αυτό το ΠΕ, ο υπότροφος ΑΠΘ θα εξετάσει στελέχη που χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή (π.χ., Arthrospira, Chlorella, Scenedesmus) και είδη με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον (π.χ., Limnothrix, Synechococcus, Xenococcus). Για όλα τα παραπάνω στελέχη θα ελεγχθεί η αξενικότητα και θα προσδιοριστούν τα εύρη και βέλτιστα των συνθηκών αύξησης (θερμοκρασία, pH). Θα υπολογιστεί ο ρυθμός αύξησης με μικροβιολογικές (οπτική πυκνότητα), φυσιολογικές (περιεχόμενες χρωστικές) και μικροσκοπικές μεθόδους (μέτρηση αφθονίας/βιομάζας με τη μέθοδο Utermöhl). Θα εκτιμηθεί επίσης η ικανότητα τους για μετατροπή των βοηθητικών χρωστικών (φυκοκυανίνη, φυκοερυθρίνη), κάτω από διαφορετικά μήκη κύματος φωτός. Θα γίνει πλήρης φυλογενετικός χαρακτηρισμός (αλληλούχιση και ανάλυση 16S rRNA γονιδίου και 16S rRNA-ΙΤS-23S rRNA περιοχής, οπερόνιο φυκοκυανίνης, rpoC1 κ.α.). Παράλληλα, για την πλήρη αποφυγή των κυανοτοξινών (μικροκυστίνες, κυλινδροσπερμοψίνη, ανατοξίνη-α, σαξιτοξίνες, κλπ.), θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των γονιδίων που συμμετέχουν, σε βιοσυνθετικά μονοπάτια δευτερογενών μεταβολιτών με απομόνωση DNA από τη βιομάζα και ενίσχυση των γονιδίων με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), με κατάλληλους εκκινητές

• Βελτιστοποίηση και κλιμάκωση διατάξεων φωτό-βιοαντιδραστήρων (PBR): καινοτόμες διατάξεις καλλιέργειας μικροφυκών για τη μεγιστοποίηση της βιομετατροπής του CO2 και της φωτεινής ενέργειας και του ρυθμού παραγωγής βιομάζας, καθώς και την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής. Θα δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων μιγμάτων CO2, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων προεπεξεργασίας (ΠΕ2). Ο υπότροφος θα αποσχοληθεί στην έρευνα που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με τη βελτιστοποίηση των στελεχών και αύξηση της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα. Συγκεκριμένα, θα ερευνήσει διαδικασίες που απαιτούν οικοφυσιολογικούς χειρισμούς (αύξηση/ελάττωση θερμοκρασίας, pH, αλατότητας, αποστέρηση νιτρικών ή άλλων αλάτων) ώστε να εκτιμηθούν οι συνθήκες που επάγουν την παραγωγή των επιλεγμένων βιοενεργών συστατικών ή βιοχημικών προϊόντων.

• Πλήρης χαρακτηρισμός: ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός βιομάζας και ανακτημένων βιοπροϊόντων, με βάση στοχευμένες εφαρμογές: βιοενεργή δράση ως καλλυντικά προϊόντα, διατροφική αξία, κλπ. Περαιτέρω προστασία συγκεκριμένων βιοενεργών προϊόντων μέσω εγκλεισμού σε γέλες, για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους (π.χ., αντιοξειδωτική δράση) (ΠΕ4). Ο υπότροφος θα διερευνήσει την καθαρότητα της βιομάζας με μικροβιολογικές και γενετικές μεθόδους. Συγκεκριμένα ένα πρώτο στάδιο ελέγχου της καθαρότητας θα γίνει μέσω μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου και φθορισμού με κατάλληλα φίλτρα αυτοφθορισμού (Alexa Fluor 546 filter) και χρώσεις (DAPI) για τoν έλεγχο επιμολύνσεων. Επιπρόσθετα, ο υπότροφος θα πραγματοποιήσει έλεγχο της ύπαρξης ετερότροφων/παθογόνων μικροοργανισμών μέσα από ειδικές καλλιέργειες σε εμπλουτισμένα θρεπτικά μέσα άγαρ, καθώς και μέσω απομόνωσης DNA από τη βιομάζα και αλληλούχιση με τεχνικές αλληλούχισης νέα γενιάς (Sequencing-Illumina) για την ανίχνευση οποιουδήποτε παρόντος μικροοργανισμού. Τέλος, ο υπότροφος θα εξετάσει την αντιμικροβιακή δράση των παραγόμενων ενώσεων με παρασκευή εκχυλισμάτων τους και μελέτη των επιδράσεων σε στελέχη βακτηρίων (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis) με τη μέθοδο απορροφητικών δισκίων Kirby-Bauer σε στερεές καλλιέργειες και την τιτλοδότηση υγρών καλλιεργειών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολoγίας

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πανεπιστημίου με Ειδίκευση στον τομέα της Βιοτεχνολογίας ή Μικροβιολογίας

• Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στο χαρακτηρισμό στελεχών μικροοργανισμών (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

• Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε ερευνητικά έργα σχετικά με την απομόνωση, καθαρισμό και χαρακτηρισμό μικροφυκών

• Τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σχετική με μικροφύκη

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον στο επίπεδο Β2/B2)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Επιπλέον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σχετική με φυλογένεση ή μοριακή ανίχνευση ή οικοτοξικολογία μικροφυκών

• Επιπλέον ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά έργα σχετικά με φυλογένεση ή μοριακή ανίχνευση ή οικοτοξικολογία μικροφυκών

• Ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια σε αντικείμενα σχετικά με το χαρακτηρισμό μικροφυκών

• Αποδεδειγμένη γνώση τεχνικών απομόνωσης και χειρισμού καλλιεργειών μικροφυκών

• Αποδεδειγμένη γνώση τεχνικών και λογισμικών για τη φυλογένεση μικροφυκών

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

• Σεμινάρια – Επιμορφώσεις (σχετικά με φυλογένεση ή μοριακή ανίχνευση ή οικοτοξικολογία μικροφυκών)

• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

** Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης ερευνητικής εμπειρίας:

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει: Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης από όπου να αποδεικνύονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα, ο επιστημονικός υπεύθυνος και το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης. Εφόσον από τα παραπάνω δεν προκύπτει το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με τα είδη εμπειρίας (επαγγελματική, ερευνητική) ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. ένα minimum προσόντων) μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη. Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται.

 Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσικήπαρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, ΤΚ 54124 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών» έως τις 24/9/2018 και ώρα 2 μμ και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998083 ή με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-994009, 4082, 4026.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών απότην επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου

α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).

11. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005).

12. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

13. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016.

Έγγραφο Αίτησης

3. Αντικείμενο: Έρευνα και Πληροφορική

Τίτλος Προγράμαμτος:

 «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία»

Προθεσμία: έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Διάρκεια: έως 27 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Για υποτροφία) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, αναπληρωτή καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώ,ΑΠΘ προκηρύσσει μία (1) υποτροφία διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα, συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται έως τις 27/6/2020 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα.

1 Άτομο / Διδάκτορας Πληροφορικής/ έως 22.050,00 € για διάστημα έως 27/06/2020, ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εποπτεία ορθής ενσωμάτωσης δεδομένων και αποσφαλμάτωση αυτών στην κεντρική βάση δεδομένων. Δημιουργία και αποσφαλμάτωση βάσεως κανόνων στους IoT Gateways.

Η παραπάνω εργασία συνδέεται με την ενότητα εργασίας 3 και 4.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα διαδραστικά πολυμέσα
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στα Χωρικά Πολυκριτήρια Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε δημιουργία και αποσφαλμάτωση βάσης δεδομένων, ενσωμάτωση και αποσφαλμάτωση δεδομένων
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη δημιουργία και πληθύσμωση γεωβάσεων δεδομένων
 • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε αντικείμενο σχετικό με συστήματα στήριξης αποφάσεων 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

** Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης ερευνητικής εμπειρίας:

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης από όπου να αποδεικνύονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα, ο επιστημονικός υπεύθυνος και το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης. Εφόσον από τα παραπάνω δεν προκύπτει το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση τουέργου.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με την ερευνητική εμπειρία ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Κτίριο Δ, Ισόγειο, Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη TK 54124, έως τις 24/09/2018 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή του Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-994344, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009-26-82.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείταισύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου

α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθείαντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα  με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).

11. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμόςπροσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄  63/9.3.2005).

12. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

13. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016

Έγγραφο Αίτησης

4. Αντικείμενο: Χημική Μηχανική

Τίτλος Προγράμματος:

«Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”»

Προθεσμία: έως 1 Οκτωβρίου 2018 

Διάρκεια: έως 3 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποτροφία)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”» (Τ1ΕΔΚ-00461), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σωτήριο Σωτηρόπουλο, καθηγητή Χημείας, Α.Π.Θ., προκηρύσσει 1 (μία) υποτροφία διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα, συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται έως τις 03-06-2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα.

1 άτομο / Διδάκτορας Χημικός ή Χημικός Μηχανικός / έως 32.550,00 ευρώ κατά τα ανωτέρω / έως 03.06.2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη ιδιοτήτων μεμβρανών και ηλεκτροδίων ηλεκτροδιάλυσης, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπεύθυνου και με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης τα εξής:

 • Μελέτη αγωγιμότητας εμπορικά διαθέσιμων μεμβρανών με τη βοήθεια φασματο-σκοπίας ΕΙS (Ενότητα Εργασίας 1 Τεχνικού Παραρτήματος Έργου (ΤΠΕ), Ε1: Μελέτη ιδιοτήτων μεμβρανών)
 • Μελέτη μορφολογίας εμπορικά διαθέσιμων μεμβρανών με τη βοήθεια οπτικής μικροσκοπίας και μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων , AFM (Ε1)
 • Ηλεκτροχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδίων (Ενότητα Εργασίας 2, Ε2: Μελέτη ηλεκτροδίων).
 • Προσδιορισμός βέλτιστων ανόδων και καθόδων ηλεκτροδιάλυσης (Ε2).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος (MSc) σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με αυτό της Ηλεκτροχημείας.
 • Διδακτορικός τίτλος Σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτροχημείας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2).
 • Εμπειρία ερευνητική* τουλάχιστον 6 μηνών στην Ηλεκτροχημεία ή στον Φασματοσκοπικό Χαρακτηρισμό Υλικών.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό πεδίο της Ηλεκτροχημείας.
 • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στο γνωστικό πεδίο της Ηλεκτροχημείας.
 • Πρόσθετη εμπειρία ερευνητική* στην Ηλεκτροχημεία ή στον Φασματοσκοπικό Χαρακτηρισμό Υλικών.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

** Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης ερευνητικής εμπειρίας:

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης από όπου να αποδεικνύονται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλοςκαι η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα, ο επιστημονικός υπεύθυνος και το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης. Εφόσον από τα παραπάνω δεν προκύπτει το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησης απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με την ερευνητική εμπειρία ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη έως τις 01/10/2018 και ώρα 13:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος (Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.) του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997742 / 6978-790186, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 99.4009-4082-4026.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε 5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου

α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησηςεκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).

11. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005).

12. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

13. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016.

Έγγραφο Αίτησης

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr