ΕΠΑΛ: Η Εγκύκλιος και το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών 2019

Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2019. - Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και τo Β.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2019. ΣΧΕΤ. : Έγγραφά μας με αρ πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ Φ.253/131183/Α5/23-8-2019 και Φ.253/12347 ΕΠ/Α5/22-8- 2019.

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2019.

1. Σχετικά με την οργάνωση των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2019, σας διαβιβάζουμε το συνημμένο Δελτίο Τύπου με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα.

Εξεταστικά Κέντρα για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας (από 19-9-2019 έως 26-9- 2019) ορίστηκαν σύμφωνα με την Φ.253/131183/Α5/23-8-2019 σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο ορίστηκε το 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου της Δ/νσης ΔΕ Β΄ Αθήνας (Κτήμα Μακρυκώστα, τκ 15123 Μαρούσι, τηλ 210-2826167, 210-281708) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο ορίστηκε το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης της Δ/νσης ΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13-Τ.Κ. 54639, τηλ. 2310-889910). Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει, σύμφωνα με την ανωτέρω, ως ακολούθως:

i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής,

ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.

Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2019, για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας θα εξεταστούν, σύμφωνα με την Φ.253/12347 ΕΠ/Α5/22-8-2019, στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Νέστου 4, τ.κ. 11527, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6430137).

Σας παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών Δ.Ε. και των Δ/ντών των ΕΠΑ.Λ. να ενημερωθούν οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση που υπέβαλαν το Μάρτιο για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι μόνο σε αυτό/ά που απουσίασαν.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές Δ.Ε. να αποστείλουν απευθείας στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Νέστου 4, τ.κ. 11527, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6430137). αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν προφορικά στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη να εφοδιαστούν έγκαιρα τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. με ικανό αριθμό τετραδίων και κόλλες σχεδίου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253.2/92419/Α5/11-6-2017 (ΦΕΚ 1937 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2019, ως Εξεταστικά κέντρα ορίζονται ΕΠΑ.Λ. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στις 2 Δ/νσεις Δ.Ε., στις οποίες θα λειτουργήσουν τα 2 Εξεταστικά κέντρα, οι Επόπτες και οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις Επαναληπτικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. έτους 2019 θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Η σχετική απόφαση ορισμού Β.Κ. και Ε.Κ. κοινοποιείται αρμοδίως. Κατά τα λοιπά για τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων, τον ορισμό των επιτηρητών κλπ. ισχύει η Φ.152/ 72370/Α5/09-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ4653ΠΣ-ΟΦΤ) εγκύκλιός μας «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2019». Για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά και επειδή οι υποψήφιοι είναι ελάχιστοι, οι Επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν με τα ελάχιστα δυνατά μέλη. 

3. Στο Β.Κ. θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ.: Φ.152/84669/Α5/28-5-2019 (ΑΔΑ: 6Κ2Ι4653ΠΣ-8ΩΜ) εγκυκλίου «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2019». Για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά και επειδή οι υποψήφιοι είναι ελάχιστοι, οι Επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν με τα ελάχιστα δυνατά μέλη και για λίγες μέρες απασχόλησης.

4. Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα Εξεταστικά Κέντρα προς το Βαθμολογικό Κέντρο θα γίνεται με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην οργάνωση των εξετάσεων ισχύει η με αριθμ. Φ.152/72370/Α5/09-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ4653ΠΣ-ΟΦΤ) εγκύκλιός μας. 

Β. Οδηγίες για το Β.Κ. και τα 2 Ε.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2019.

I) Για τον Προέδρο του Β.Κ.:

1. Το ΒΚ παραλαμβάνει από τη Δ/νσή μας αναλυτικό κατάλογο με τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά εξεταζόμενο μάθημα, που θα εξεταστούν προφορικά στο Β.Κ. και οι οποίοι αναμένεται να είναι ελάχιστοι σε όλα τα μαθήματα.

2. Το ΒΚ μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κέντρο εκπομπής του Υ.ΠΑΙ.Θ κατά τις ώρες των εξετάσεων στα τηλέφωνα 2103442619, 2103442609 και στα ΦΑΞ 2103442632,

ΙΙ) Για τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων 2ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης καθώς και για τον Πρόεδρο του Β.Κ.

1. Τις ημέρες των εξετάσεων το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις 14:00 μμ, ώστε να γίνονται καθημερινά δοκιμαστικές εκπομπές, και να λαμβάνονται κανονικά τα θέματα με την εκπομπή τους στις 16:00 μμ. (ώρα έναρξης εξέτασης 16:00 μ.μ.).

Τα 2 Ε.Κ. θα επικοινωνούν απευθείας με το κέντρο εκπομπής του Υ.ΠΑΙ.Θ, στα τηλέφωνα 2103442619, 2103442609 κατά τις ώρες των εξετάσεων.

SOS: Την ενημερωτική σελίδα των υποψήφιων για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019 μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ.

2. Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ προς τα Ε.Κ. και θα χρησιμοποιηθούν, όπως και την κανονική περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη για επιπλέον αυτοκόλλητα αριθμητήρια τότε αυτά συμπληρώνονται από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου και περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τα στοιχεία που αναφέρονται στην αρ. Φ.152/72370/Α5/09-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΑ4653ΠΣ-ΟΦΤ) εγκύκλιός

μας. Το πρώτο αυτοκόλλητο που είναι ονομαστικό και αναγράφει το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, το Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης και τον κωδικό αριθμό υποψηφίου, θα επικολληθεί στην εσωτερική πλευρά αποκόμματος του τετραδίου και στη θέση Ατομικά στοιχεία μαθητή. Τα στοιχεία αυτά αντιγράφει ο υποψήφιος στην εσωτερική άνω δεξιά πλευρά του εξωφύλλου-στέλεχος του τετραδίου του. Τα δύο άλλα αυτοκόλλητα που είναι ίδια μεταξύ τους και αναγράφουν τον κωδικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κωδικό ΕΠΑΛ κατάθεσης αίτησης, το λεκτικό του σχολείου, το λεκτικό του μαθήματος και τον αύξοντα αριθμό τετραδίου, θα επικολληθούν στην εξωτερική πλευρά του εξωφύλλου και στις δύο θέσεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ.

Σε περίπτωση που σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει το ατομικό αυτοκόλλητο του υποψηφίου, ενώ θα έπρεπε, τότε χρησιμοποιείται λευκό αυτοκόλλητο όπου αναγράφονται τα στοιχεία όπως θα υποδειχθούν μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση, επίσης, όπου κατά τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων διαπιστωθούν διαφορές στις ονομαστικές καταστάσεις-αυτοκόλλητα και στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τότε διορθώνονται με κόκκινο οι ονομαστικές καταστάσεις-αυτοκόλλητα, ώστε να συμφωνούν με την ταυτότητα του υποψηφίου, συντάσσεται πρακτικό και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων των Ε.Κ οι απόντες δεν διαγράφονται, αλλά σημειώνεται δίπλα από τους επιτηρητές η λέξη ΑΠΩΝ.

3. Επίσης έχουν αποσταλεί προς τα 2 ΕΚ και το ΒΚ Καταστάσεις με τους αναμενόμενους υποψηφίους ανά μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια.

4. Επειδή σε κάθε Ε.Κ. θα εξεταστούν υποψήφιοι από πολλές Δ/νσεις Δ.Ε., η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει ανά μάθημα και με αλφαβητική σειρά.

5. Υπενθυμίζεται ότι οι εσπερινοί υποψήφιοι εξετάζονται μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ σε κοινά θέματα με κοινή εξεταστέα ύλη και γι΄ αυτό δεν θα διαχωρίζονται ούτε οι υποψήφιοι μέσα στις αίθουσες, ούτε τα γραπτά τους στο πακετάρισμα.

6. Ο έλεγχος της ταυτότητας των υποψηφίων θα γίνεται υποχρεωτικά από το Δελτίο Εξεταζομένου και κατά προτίμηση και από δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο.

7. Το πακετάρισμα των γραπτών θα γίνει σε ένα δέμα για τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων ΕΠΑΛ. Κάθε δέμα θα περιέχει υποφακέλους με τα γραπτά χωρισμένα ανά εξεταζόμενο μάθημα (όσα μαθήματα = τόσοι υποφάκελοι), ανεξαρτήτως ΕΠΑΛ προέλευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΩΝ ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ

19 -9-2019

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20 -9-2019

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

21 -9-2019

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

-ΥΓΙΕΙΝΗ

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

23 -9-2019

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (ν.4473)

- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ(ν.4473)

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ/ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ  (ν.4473)

 

 

 

ΤΡΙΤΗ

 

 

24 -9-2019

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ν.4473)

- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

25 -9-2019

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ- ΜΕΚ II (ν.4473)

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

26 -9-2019

- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

----------

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις Επαναληπτικές Εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Εξεταστικά κέντρα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ.

1) Εξεταστικά Κέντρα για τα ΕΠΑΛ ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται το 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου της Δ/νσης ΔΕ Β΄ Αθήνας (Κτήμα Μακρυκώστα, Μαρούσι, τκ 15123, τηλ 210-6133206) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης της Δ/νσης ΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13, τκ 54639).

2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:

i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής,

ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.

3) Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα, για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας, θα εξεταστούν (προφορικά) στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών στη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Νέστου 4, τ.κ. 11527, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6430137).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr