Πανελλήνιες Στρατιωτικές Σχολές: Ειδικό ποσοστό εισαγωγής πληγέντων φοιτητών (Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά)

Πανελλήνιες 2019Καθορισμός ειδικού ποσοστού αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή μαθητών και αποφοίτων Λυκείων περιοχών πληγεισών από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα-Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν όλα όσα ορίζει η απόφαση:

Αριθμός εισακτέων

1. Την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 10 σπουδαστών, επιπλέον του αριθμού εισακτέων του έτους αυτού, μαθητών τελευταίας τάξης και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018, σε ποσοστό 1,3% κατά Τμήμα Σχολής και σε ενιαία κατηγορία, ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

2. Την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, 17 σπουδαστών, επιπλέον του αριθμού εισακτέων του έτους αυτού, μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα θανόντων ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία είτε η εμπορική επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον τις δηλώνουν ως σχολές προτίμησης, σε ποσοστό 2% επί των εισακτέων ανά Τμήμα Σχολής και σε ενιαία κατηγορία, ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων:

α. Της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι να είχαν επιλέξει στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους 2018 στρατιωτικές σχολές ή τμήματα αυτών, να είχαν κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις του έτους 2018 και να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων μεγαλύτερο ή ίσο με το 70% των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τμήμα αυτής.

β. Της παρ. 2 του άρθρου 1 είναι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων μεγαλύτερο ή ίσο με το 70% των μορίων του τελευταίου εισακτέου της γενικής σειράς που θα εισαχθεί κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2019-20) στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τμήμα αυτής και να κριθούν επιτυχόντες στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) της τρέχουσας περιόδου (2019).

Δικαιολογητικά

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στις κατηγορίες του άρθρου 1 είναι τα εξής:

α. Της παρ. 1:

(1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό, τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου, με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2018.

(2) Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2018 (χρήση 2017) του γονέα, στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου εάν υπέβαλε αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του. Μαθητές της τελευταίας τάξης σχολικού έτους 2017-2018, οι οποίοι φοιτούσαν σε Λύκεια των ως άνω περιοχών, μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου φοιτούσαν, αντί για τη δήλωση Ε1.

(3) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από την οποία προκύπτει η χορήγηση επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α’ 178).

β. Της παρ. 2:

(1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό, τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου, με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2019.

(2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(3) Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος γονέα εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

(4) Υπεύθυνη δήλωση ότι η μόνιμη κατοικία του υποψηφίου ή των γονέων του (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση του υποψήφιου ή γονέα του έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε θάνατος γονέα).

(5) Σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου, από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω υλικές καταστροφές (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε θάνατος γονέα).

(6) Δήλωση Ε1 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται ο υποψήφιος ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του υποψηφίου αν υποβάλλει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα (το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν δεν επήλθε θάνατος γονέα).

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πλην της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ήδη έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους της παρ. 1 ή θα κατατεθούν από τους υποψηφίους της παρ. 2 του άρθρου 1 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των, ως άνω, πληγεισών περιοχών, δεν υποβάλλονται εκ νέου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους.

Λοιπές διατάξεις

1. Κατά τον υπολογισμό των ποσοστών του άρθρου 1, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,499 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν.

2. Τυχόν μη καλυφθείσες θέσεις, λόγω έλλειψης υποψηφίων, δεν συμπληρώνονται.

3. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ δεν προκύπτουν θέσεις με την παρούσα κατανομή.

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Στρατιωτικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Στρατιωτικές Σχολές

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr