Κολλέγια: Διαγράφηκε η φράση από το Σχέδιο Νόμου “επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών”

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Ψηφίστηκε την, Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής το το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις».

  • Αν θες να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Κολλέγια ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο όλα όσα προβλέπει η ρύθμιση στο άρθρο 80 του Νομοσχεδίου Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» για τα Κολλέγια.

Συγκεκριμένα Στο Άρθρο 80

Άρθρο 80

Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο 17 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων είναι η αρµόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 54Α.»

2. Στο π.δ. 38/2010 ύστερα από το άρθρο 54 προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α

Αρµοδιότητες του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων

1. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 55, εκδίδει απόφαση για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Θετική εισήγηση γίνεται µόνο αν το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 55 έχει ήδη κρίνει όµοια, σωρευτικά ως προς το πρόγραµµα σπουδών, τον τίτλο και το εκπαιδευτικό ίδρυµα, περίπτωση και υφίσταται σχετική απόφαση περί αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων.

2. Αν δεν υπάρχει προηγούµενη κρίση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων για όµοια περίπτωση ή σε περίπτωση αµφιβολίας, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος της παραγράφου 1 παραπέµπει προς κρίση την υπόθεση στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. Το ίδιο πράττει και αν κατά την κρί- ση του είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων ύστερα από αντισταθµιστικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 14.

3. Ο ανωτέρω Προϊστάµενος στην περίπτωση της παρ.

2 εκτελεί χρέη εισηγητή προς το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, πέραν των εισηγητών που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 56, και έχει δικαίωµα ψήφου. Στο έργο του συνεπικουρείται από υπαλλήλους του Τµήµατος της παραγράφου 1.

4. Αν ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αίτηση θεραπείας για οποιονδήποτε λόγο κατά της θετικής απόφασης, ο Υπουργός παραπέµπει την υπόθεση στο Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Η δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 8 του άρθρου 57 από τον ενδιαφερόµενο κατά της οριστικής απόφασης του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, δεν θίγεται.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν στις αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων που έχουν κατατεθεί έως τις 31.7.2017.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο 20 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ύστερα από τις λέξεις «το οποίο» προστίθενται τα εξής

«, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54Α,».

4. Οι περιπτώσεις Β΄, Δ΄, και Η΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίστανται ως εξής:

«Β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

«Δ. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τµήµατος, που ορίζεται από αυτόν. Ο ανωτέρω Προϊστάµενος µπορεί να εκτελεί χρέη εισηγητή, πέραν των εισηγητών που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 56, και έχει δικαίωµα ψήφου.»

«Η. Ως Γραµµατέας, µαζί µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του Τµήµατος που είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων.»

5. Στο άρθρο 57Α του π.δ. 38/2010, το οποίο προστέθηκε µε την υποπαράγραφο 24 της παρ. Θ.16. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των µελών της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιµασίας, καθώς και των άλλων εµπλεκοµένων στη γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγράφου 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 48066/ΙΑ/31.3.2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 896) και την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

  • Δείτε ΕΔΩ όλες τις ΑΛΛΑΓΕΣ που αφορούν τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Μείνετε Συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας για όλα τα νέα που αφορούν του Φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr