Προσλήψεις στο Λιμενικό χωρίς Πανελλήνιες (προκήρυξη)

Προσλήψεις στο Λιμενικό χωρίς Πανελλήνιες (προκήρυξη)

Μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου μετατίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για την πρόσληψη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με το σύστημα της μοριοδότησης. Όπως λένε αξιωματικοί του Σώματος είναι μικρό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν πως ο Αρχηγός του ΛΣ κ. Σταμάτης Ράπτης δέχθηκε πιέσεις για να προκηρύξει τον διαγωνισμό προ των εκλογών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ξεκινήσει καθώς στις 4 Ιουνίου δημοσιεύτηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη σχετικά με «επιλογή και κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων».

Στην απόφαση σχετικά με τις προϋποθέσεις που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (4/6/2019 – τεύχος Β – Αρ. Φύλλου 2045) αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Η προκήρυξη

Άρθρο 1

Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:

α. Ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν στην Σχολή, συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων.

β. Ο αριθμός προς κατάταξη υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 24 του ν. 4597/2019 και τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.

3.Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Άρθρο 2

Κατανομή θέσεων

1.Οι κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός, κατανέμονται ως εξής:

α. Ποσοστό πενήντα έξι τοις εκατό (56%) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

β. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

γ. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) κάτοχοι πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ' τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

δ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κάτοχοι πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ' τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Κατά τον καθορισμό του αριθμού των προς κατανομή θέσεων, εφόσον παρουσιαστούν κλασματικά υπόλοιπα, τότε αυτά αθροίζονται στο σύνολο τους και το άθροισμα τους προστίθεται στις θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα.

2. Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ως ειδικότερα θα καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες:

α. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».

β. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων».

γ. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».

δ. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν. Μηχανικών συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».

3.Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται, κατόπιν δήλωσης τους, σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες και ως ακολούθως:

α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται, καταλαμβάνονται από τους παρακάτω υποψηφίους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως κατηγοριών:

(αα) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.

(ββ) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν.

(γγ) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται καταλαμβάνονται από γονείς τριών (3) τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως κατηγοριών.

γ) Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά των περιπτ. α' και β' της παρούσας δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μία εκ των αναφερομένων στην παρούσα ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά της παρούσας, τότε οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας αλλά από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Δικαίωμα κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού, έχει ένα (1) τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του (σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το σχετικό δικαίωμα του για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα και είναι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών. Το οριζόμενο στην παρούσα όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγεται ένα (1) τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που καθίστανται ανάπηροι, συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτίων της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.).

5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο Κατηγορία/Υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην Προκήρυξη.

Άρθρο 3

Σχολές και Τμήματα Σχολών Α.Ε.Ι.

1.Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό (56%) που ορίζει η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου καταλαμβάνονται:

α) Σε ποσοστό ογδόντα τις εκατό (80%) από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής:

1.ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ Τμήμα Νομικής

2.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Τμήμα Νομικής

3.ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Νομικής

β) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από πτυχιούχους όλων των Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

2.Κατά τον υπολογισμό των ποσοστών των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν.

3.Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μίας εκ των δυο ανωτέρω υποκατηγοριών της κατηγορίας Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψηφίους της άλλης υποκατηγορίας.

4.Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό (12%) που ορίζει η περίπτωση (3) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου καταλαμβάνονται από πτυχιούχους των κάτωθι οριζομένων Σχολών και Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό:

1.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2.ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

3.ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

4.ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

5.ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

6.ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

7.ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

8.ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

9.ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

10.ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

11.ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

12.ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

13.ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Άρθρο 4

Γενικά προσόντα υποψηφίων

1.Οι υποψήφιοι, πέραν των προσόντων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4597/2019, πρέπει: α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Οι προερχόμενοι από ιδιώτες να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίμων εν ενεργεία Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την Sl'A Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

γ. Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υποδήματα.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

ε. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

στ. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ρωσικής γλώσσας.

ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (A'17), όπως ισχύει.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

(1)για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή,

(2)για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

(3)για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,

(4)για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

ιβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιγ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

2.Οι συμμετέχοντες ως υποψήφιοι μόνιμοι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, πρέπει επιπλέον:

α. Σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά τη σταδιοδρομία τους να έχουν λάβει χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ", ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης με κλίμακα βαθμολογίας 1-10.

β. Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα, να μην έχουν τιμωρηθεί, με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα (10) ημέρες ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, ή να μην ευρίσκονται τοποθετημένοι προσωρινά σε άλλη Υπηρεσία ή στην έδρα του ενεργούντος την ανάκριση ένεκα διενέργειας ποινικής ή διοικητικής ανάκρισης κατά αυτών για σοβαρό αδίκημα ή παράπτωμα, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, όπως ισχύει.

3.Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στην Σχολή, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Το ίδιο ισχύει και για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος π.δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

4.Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό

1.Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πρέπει να υποβάλουν όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ' αυτή τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (ειδικά για τους προερχόμενους από το Σώμα, με στολή). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).

δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

ε. Τίτλο ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα. Γ ια την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ρωσικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.

στ. Τίτλο σπουδών, ως παράγραφο 2 παρόντος άρθρου και ως ακολούθως:

(1)Οι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι: πτυχίο ή δίπλωμα. Γίνεται δεκτό, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη Γραμματεία της οικείας σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Οι κάτοχοι ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της ημεδαπής, με κάποιον εκ των ονομαστικά αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας τίτλο Α.Ε.Ι., πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν και βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ημεδαπής, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του ισότιμου και αντίστοιχου με αυτό πτυχίου που ζητείται στην Προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων της Αλλοδαπής (Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας του τίτλου τους με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

(2)Οι πτυχιούχοι του Ε.Ν.: πτυχίο Α.Ε.Ν. Πλοιάρχου ή Μηχανικού και δίπλωμα Γ' Τάξης Αξιωματικού του Ε.Ν. Όσοι υποψήφιοι των κατηγοριών των περ. (γ) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας είναι κάτοχοι διπλώματος Β' τάξης, προσκομίζουν και αντίγραφο αυτού.

Σε περίπτωση που ο βαθμός του πτυχίου εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

(3)Όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

ζ. Γ ια όσους διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας.

η. Όσοι έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, θα προσκομίζουν σχετικό Πτυχίο το οποίο τους έχει απονεμηθεί από το Πολεμικό Ναυτικό.

θ. Οι υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδικές και λοιπές ευεργετικές κατηγορίες του οικείου διαγωνισμού κατάταξης, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλουν απαραιτήτως και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ' της παρούσας. Ειδικά οι υποψήφιοι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, θα υποβάλουν επιπρόσθετα και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα για την εισαγωγή τους στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

ι. Γ ια την απόδειξη και τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας των περ. (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της παρούσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή/και βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας, είτε από το ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ Δ' (Τμήμα αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας), είτε από ελληνική Λιμενική Αρχή, στα οποία να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης, καθώς και ο συνολικός χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας του υποψηφίου μετά την ημερομηνία απόκτησης του Διπλώματος Γ' τάξης (Πλοιάρχου ή Μηχανικού) του Εμπορικού Ναυτικού.

2.Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α' 74 όπως ισχύει):

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013, Α' 208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε ή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4194/2013. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

γ) Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), καθώς και πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η οικεία πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, κατά το μέρος που αφορά στον εν λόγω υποψήφιο.

3.Οι προερχόμενοι από το Σώμα θα πρέπει να υποβάλουν επιπροσθέτως και βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ., από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους 1 περ. η, 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

4.Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.

Άρθρο 6

Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών - Μοριοδότηση Συμμετεχόντων Υποψηφίων

1.Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2.Η Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης συγκροτείται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται, από Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και έναν (1) Σύμβουλο εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλοςεκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π.

Έργο της εν λόγω Επιτροπής είναι:

α. Η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται σε αυτή αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

β. Η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που της αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία από τους υποψηφίους.

Ειδικότερα, και αναφορικά με τις ανωτέρω (α) και (β) αρμοδιότητες διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται ενώπιον του υποψηφίου (σε περίπτωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης) να ελέγξει κατ' αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεων, να αριθμήσει και μονογράψει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά.

γ. Η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, πληρούν τις προϋποθέσεις απαιτήσεις της προκήρυξης.

δ. Η καταμέτρηση και καταγραφή του συνόλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε φωτοαντίγραφο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

ε. Η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:

(1)ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Απορριφθέντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσειςαπαιτήσεις της προκήρυξης στον οποίο θα αναγράφεται επιπροσθέτως η κατηγορία τους, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και

(2)ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Συμμετεχόντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσειςαπαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα αναγράφονται επιπροσθέτως η κατηγορία τους, ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, καθώς και τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη/ειδική κατηγορία.

Οι Πίνακες αυτοί υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τοιχοκολλούνται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναρτάται ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσειςαπαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς και με τα ονόματα των απορριφθέντων υποψηφίων.

3.Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, η οποία έχει ως έργο την μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων και την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων, γίνεται από τις αρμόδιες ανά διαδικασία Επιτροπές.

4.Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού. Κατ' εξαίρεση, δύναται να προσκομισθούν από υποψήφιο δικαιολογητικά συμπληρωματικώς και μέσα σε εύλογη (σύντομη) προθεσμία, εφόσον τούτο απαιτηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, για την απόδειξη/επιβεβαίωση προσόντος, η ύπαρξη του οποίου όμως κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ήδη συνάγεται σύμφωνα με την εμπροθέσμως κατατεθείσα ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

5.Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές συνέπειες στον υποψήφιο.

Άρθρο 7

Διαδικασία Μοριοδότησης Συμμετεχόντων υποψηφίων

1.Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα (110) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.

2.Όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης λαμβάνουν άπαξ επιπλέον διακόσια (200) μόρια.

3.Γ ια τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ρωσικής γλώσσας, προστίθεται αριθμός μορίων ως ακολούθως:

Εξήντα (60) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).

Πενήντα (50) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).

Σαράντα (40) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (Β2), πέραν του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται για την απόδειξη του τυπικού προσόντος της περ. (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.

4.Όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Υποβρυχίου Καταστροφέα (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, λαμβάνουν επιπλέον τριακόσια μόρια (300) μόρια.

5.Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. Πλοιάρχου ή Μηχανικού με δίπλωμα Γ' τάξης του Ε.Ν., για κάθε μήνα θαλάσσιας υπηρεσίας μετά την απόκτηση του εν λόγω διπλώματός τους και πέραν της βασικής απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας των έξι (6) μηνών, λαμβάνουν επιπλέον επτά (7) μόρια ανά μήνα και για έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. Πλοιάρχου ή Μηχανικού με δίπλωμα Β' τάξης του Ε.Ν., αντί των μορίων του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν επιπλέον 200 μόρια.

6.Σε όσους διαθέτουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσης, προστίθενται 30 μόρια.

7.Η Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, συντάσσει Πρακτικό με συνημμένους Πίνακες Συμμετεχόντων ανά κατηγορία/ υποκατηγορία κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου υποψηφίου, βάσει του ήδη καταρτισθέντος ενιαίου αλφαβητικού Πίνακα Συμμετεχόντων με τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσειςαπαιτήσεις της προκήρυξης. Οι εν λόγω Πίνακες αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψηφίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις, υπογράφονται δε από το

Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 8

Διαδικασίες Υψομέτρησης, Υγειονομικών Εξετάσεων - παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών

1.Από την Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, κάθε μιας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία/υποκατηγορία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 4597/2019, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

2.Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ.

3.Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ.

4.H υψομέτρηση διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται, από Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ. ΑΚΤ. και τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έναν (1) Σύμβουλο εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλος εκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π.

Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας υψομέτρησης. Οι παρόντες υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος της υψομέτρησης, που τους αφορά.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρωση της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης.

5.Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα. Οι ιατρικές/υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων ενεργούνται σύμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Α' 17), όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (ν.δ. 1327/1973).

6.Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Οι ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας.

Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις θα προσκομίζονται από τον ίδιο τον υποψήφιο κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των διαδικασιών του διαγωνισμού.

7.Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτείται με απόφαση του Αρ

χηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίζεται από Αξιωματικούς Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έναν (1) Σύμβουλοεκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλοςεκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π. Για την συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην απόφαση συγκρότησης δύναται να ορίζονται ονομαστικά τα υπεύθυνα, ανά αγώνισμα, μέλη της Επιτροπής.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16" (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4' και 20" (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας [7,215 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες.

Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

8.Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/ βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασης του, προκειμένου ο υποψήφιος να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ' αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

9.Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έναν (1) Σύμβουλο-εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Σύμβουλος-εκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π. Σκοπός των ψυχομετρικών εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

10.Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο διαδικασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Οι Επιτροπές Υψομέτρησης, Αθλητικών, Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, καθώς και η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, συντάσσουν πίνακες στους οποίους έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους, ήτοι επιτυχών αποτυχών, κατάλληλος ακατάλληλος, μη προσέλθων και διακόψας. Τα αποτελέσματα ανά διαδικασία ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ανακοινώνονται τα ονόματα όσων κρίνονται ικανοί ανά διαδικασία και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία.

11.Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και αποκλείονται του διαγωνισμού.

12.Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των προκηρυσσομένων ανά κατηγορία θέσεων, δύναται να κληθεί από την Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, εκ νέου, από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία/υποκατηγορία, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.

Άρθρο 9

Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

1.Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, καταρτίζει έναν Πίνακα Επιτυχόντων και Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ υποκατηγορία κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από τον Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον

Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

2.Για την κατάρτιση του Πίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται κατά σειρά και κατά το προβλεπόμενο για την κάθε κατηγορία/υποκατηγορία ποσοστό, οι συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων, τηρουμένων και των ποσοστών των ειδικών/ευεργετικών κατηγοριών του άρθρου 24 του ν. 4597/2019, και σε αριθμό που καλύπτονται οι προκηρυσσόμενες προς κάλυψη οργανικές θέσεις. Ακολούθως συντάσσονται οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/υποκατηγορία από όσους υποψηφίους δεν περιελήφθησαν στον Πίνακα Επιτυχόντων.

3.Ο Πίνακας Επιτυχόντων αναγράφει στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και στις επόμενες την κατηγορία/υποκατηγορία του, τη σειρά επιτυχίας του στην κατηγορία/υποκατηγορία όπου συμμετέχει, τον συνολικό αριθμό μορίων του, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ειδική κατηγορία/ευεργετική διάταξη, στην περίπτωση κατά την οποία καταλαμβάνει θέση στον οικείο Πίνακα Επιτυχόντων κάνοντας χρήση του ευεργετήματός του. Αντίστοιχα, οι Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηνορία/υποκατηνορία κατά φθίνουσα σειρά μορίων, αναγράφουν στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τον συνολικό αριθμό μορίων του, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη.

Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει υψηλότερο βαθμό βασικού πτυχίου. Εάν προκύψει και νέα ισοβαθμία, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του και σε περίπτωση ταύτισης διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

4.Ο Πίνακας Επιτυχόντων και οι Πίνακες Επιλαχόντων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3812/2009), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής όσο και στη σχετική ανακοίνωση στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

Η άσκηση ένστασης επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις παράβολο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ' αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος με δική του ευθύνη, είτε από το Α.Σ.Ε.Π. είτε από το Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

5.H Επιτροπή Παραλαβής Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., και στη συνέχεια καταρτίζει τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων και τους Τελικούς Πίνακες Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ υποκατηγορία κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 10

Κατάταξη επιτυχόντων

1.Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου, κατατάσσονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φοιτούν σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. της 19.8.1958 (ΑΊ24), ως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 75/2018 (Α'145).

2.Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Σχολή, για την έναρξη της εκπαίδευσης. Το Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. καλεί τους επιτυχόντες για κατάταξη στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση γίνεται με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

3.Οι επιτυχόντες υποψήφιοι την ημέρα κατατάξεως τους προσκομίζουν, στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία και διενεργεί σχετικό έλεγχο, τα εξής δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Αστυνομική ταυτότητα,

β. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη, καθώς και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί.

4.Τα δικαιολογητικά κατάταξης που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως και ελέγχονται από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., είναι τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α' (για τους άνδρες υποψηφίους).

γ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

5.Επιπρόσθετα, η Σχολή μετά την λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως ακολούθως:

α. Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

β. Υποβάλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. αντίγραφα των πρακτικών κατάταξης, καθώς και αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών κατάταξης των καταταγέντων, μετά σχετικής κατάστασης όπου θα αναγράφεται αναλυτικά κάθε δικαιολογητικό και θα βεβαιώνεται η ακρίβεια, η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών κατάταξης στο σύνολό τους.

6.Με μέριμνα της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργείται έλεγχος γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων στην Σχολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, καθώς και δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για το διαγωνισμό σε φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο ελέγχων, από στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, συντάσσεται Πρακτικό με τα αποτελέσματα που προέκυψαν το οποίο εν συνεχεία, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση που Δόκιμος εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας και εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

7.α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων, που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης των επιτυχόντων ή αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα ή δεν είχαν όλα τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή.

β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης Δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

8.Τονίζεται ότι, απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Η παράβαση της θεσπιζόμενης με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 απαγορεύσεως διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παράβαση καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και πειθαρχικά.

9.Οι μη εισαχθέντες στην Σχολή υποψήφιοι, μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους και με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και μετά από δύο έτη από την κατάταξη των επιλεγομένων καταστρέφονται, από στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διευθυντή Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε και διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

10.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ. οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από την Σχολή και αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής έξι (6) ετών από την ημερομηνία ονομασίας τους.

11.Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθ. Φακ. 223.103/2014/Αριθμ. Σχεδ. 6681/18-6-2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος» (Β' 1607).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη T2/C2, πολύ καλή n/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α'), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ... » (ΦΕΚ 115/ 9.6.2006/τ.Α'», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

overall score 200230

(α) Άριστη γνώση (Γ2/02):

•CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200230.

•BULATS English Language Test, βαθμολογία 90100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200210.

•CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200210.

•INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (lELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH The British Council IDP Education Australia lELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.

•ECPE EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments CaMLAJn του Michigan Language Assessment.

•LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL, η PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2).

•ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

•CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN

ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

•EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction" ή "Credit").

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).

•Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

•ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

•Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2.

•Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).

•NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International

(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

•GA Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2).

•C2 LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2 LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).

(β) Πολύ καλή ννώση (H/C1):

•CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180 199.

•CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180 199.

•FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180190.

•BULATS English Language Test, βαθμολογία 7589, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH.

•INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (lELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH The British Council IDP

Education Australia lELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180 199.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180 190.

•LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1).

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

•CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) EXPERTκαι CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL EXPERTκαι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

•ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, NHUSA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF Cl) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1).

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction" ή "Credit").

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009).

•Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

•ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

•Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS).

•Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, CI Level (Gatehouse Awards).

•NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

•AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

•MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του

CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

MET MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS CaMLA ή

MET MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment.

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

•GA Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1).

•C1 LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

•Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).

(γ) Καλή γνώση (B2):

•FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160179.

•CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160179.

•BULATS English Language Test, βαθμολογία 6074, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH.

•INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (lELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH The British Council IDP Education Australia lELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160179.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160170.

•PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160170.

(ECCE) EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

•LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATIONτου EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPERINTERMEDIATE COMMUNICATIONτου EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2).

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

•CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATORκαι CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2).

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό "Pass").

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction" ή "Credit.

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).

•Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

•ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

•Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2.

•Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS).

•Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).

•NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International

(B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

•MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

MET MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS CaMLA ή

MET MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment.

•LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

•GA Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2).

•B2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και B2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

B) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη T2/C2, πολύ καλή H/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση T2/C2):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

•Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

•Πιστοποιητικό D.A.L.F. OPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP.

•DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D' ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris Sorbonne Universite.

•DIPLOME SUPERIEUR D' ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Parls Sorbonne Universite.

•Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de frangais, του Πανεπιοττημίου της Λιέγης Επίπεδο C2.

•CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (M/C1):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

•DIPLOME D' ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

•DELF 2ND DEGRE (UNITES Α5 ET Α6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP.

•CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (ParisSorbonne C1) ParisSorbonne Universite.

•Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης Επίπεδο C1

•CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

•DELF 1ER DEGRE (UNITES A1, Α2, A3, A4) ή DELF Β2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP.

•CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

•CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE B2 Paris Sorbonne Universite.

•Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης Επίπεδο Β2.

•CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη T2/C2, πολύ καλή Γ1/01, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (r2/C2):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

•Goethe Zertifikat C2: GroRes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Leseη, Horen, 5^^^η, 5ρ^οήβη) του Ινστιτούτου Goethe.

•Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31122011).

•KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31122011).

•ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31122011).

•OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen).

•ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (H/C1):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

•GOETHE ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

•ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

•PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

•OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT Cl. Από 1/1/2018 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN).

•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

•GOETHE ZERTIFIKAT Β2 του Ινστιτούτου Goethe.

•ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

•OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT B2. Από 1/1/2018 OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN).

•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη T2/C2, πολύ καλή Γ1/01, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση ^2/C2):

•Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

•CEPTWHKAT PyCCKMM R3blK ΚΑΚ MHOCTPAHHblM HETBEPTblM CEPTI/^H^I/IOHHbltf yPOBEHb του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).

•CEPTMOMKAT O nPOXOWflEHMM HDCyflAPCTBEHΗΟΓΟ TECTMPOBAHMR nO PyCCKOMy R3blKy των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β. Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/TPKM4 (HETBEPTblM CEPTMOMKAUMOHHblM yPOBEHb).

•PyCCKMM R3blK fll/in^OM «nyWKMH (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(β) Πολύ καλή γνώση (M/C1):

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

•CEPTMOMKAT PyCCKMM R3blK KAK MHOCTPAHHblM TPETMM CEPTMOMKAUMOHHbll/l yPOBEHb του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, (έως 31/12/2014).

•CEPTMOMKAT O nPOXOWflEHMM ROCyflAPCTBEHHOrO TECTMPOBAHMR nO PyCCKOMy R3blKy των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β. Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/TPKM3 (TPETMM CEPTMOMKAUMOHHbll/l yPOBEHb).

• PyCCKMM R3blK nOCITIOPOrOBblM yPOBEHb (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(γ) Καλή γνώση (Β2):

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

•CEPTMΦMKAT PyCCKMM R3blK KAK MHOCTPAHHblM BTOPOM CEPTMΦMKA^MOHHblM yPOBEHb του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, (έως 31/12/2014).

•CEPTMOMKAT O nPOXOWflEHMM ROCyflAPCTBEHHOrO TECTMPOBAHMR nO PyCCKOMy R3blKy των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β. Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου B2/TPKM2 (BTOPOtf CEPTI/WM^I/IOHHbll4 yPOBEHb).

• PyCCKHI/l R3blK nOPOROBbll/l yPOBEHb (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i)Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

(ii)Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

(iii)Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

(iv)Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α' του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α'). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(ίν) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ η Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2123/Β'/01.08.2014).

α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε KAI ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006).

δ) ICT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ICT Hellas Α.Ε.).

ε) KEY CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006).

στ) Α^Α Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006).

ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007).

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18122007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΟΥΝΗΣ) (Με την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOS CERT ΕΠΕ).

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (3092009).

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015).

ιβ) ACTA INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/ 16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων IKE «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/ 26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

α) ECDL Ελλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

ECDL Core Certificate

ECDL Start Certificate

ECDL Progress Certificate

ECDL Profile Certificate

ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)

People Cert Computer Skills Level 1 β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills Proficiency γ) Infotest

Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS)

Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) Infotest Certified Basic User (ICBU)

Infotest Microsoft Certified Application Specialist

δ) ICT Hellas A.E. ή ICT Europe

ICT Intermediate A

ICT Intermediate Β

ICT Intermediate C

ε) KEY CERT

Key Cert IT Basic

Key Cert IT Initial

στ) ΑΟΓΑ A.E.

Certified Computer User (CCU)

Certification Proficiency in IT Skills, CPIT ζ) I SKILLS A.E.

Basic I.T. Standard Basic I.T. Thematic Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ TPEININ TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤTELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ INFOCERT ΕΠΕ

Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Infocert Unities

θ) DIPLOMA ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Basic Office Business Office

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»

Global Intermediate Global Intermediate A Global Intermediate Β Global Intermediate C Global Basic Office

Global Advanced Plus Global Intermediate Express Global Office Expert

ra)UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Unicert Primary Unicert Primary Διαθεματικό Unicert Advanced Plus ιβ) ΑΟΓΑ INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ E.E.

Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist Infotest Certified Basic User Microsoft Certified Application Specialist ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»

PRO Cert IT User

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων IKE «ΕΛ.ΙΝ.Π.» Πληροφορικής/Certified Computer User ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»

EXAMS CERT BASIC

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησης τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία: α) ECDL από την εταιρεία ECDL GREEK COMPUTER SOCIETY Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT Hellas A.E.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189Α'/ 1092014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).

2.Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

3.Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς. Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή. Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

4.Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορικής

Πλ ηροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

Επιστήμης Υπολογιστών

Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Πληροφορικής (ΕΑΠ.)

Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορικής

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Βιομηχανικής Πληροφορικής

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Διαχείρισης Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

i)Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ,

ii)Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

Απολυτήριος τίτλος:

i)κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii)τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

iii)ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές και λοιπές ευεργετικές κατηγορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπρόσθετα και τα εξής δικαιολογητικά:

(α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση/Πιστοποιητικό κυρωμένο από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

(β) ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Η' ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ:

(1)Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα και

(2)Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(γ) ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

(1) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και

(2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(δ) ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή της κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα. Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δεύτερου ή και περισσότερων γάμων, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

(ε) ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η' ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ:

(1 )Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίγραφο πορίσματος Ε.Δ.Ε. και

(2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(3) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι ο εν χηρεία γονέας δεν υπηρετεί ως Λιμενοφύλακας ή ως Διοικητικός υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο ή στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ, ή ότι δεν εισήχθη σε παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. άλλο τέκνο του αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ., ένεκα των ευεργετικών διατάξεων που παρέχονταν στον «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (άρθρο 6 ν. 3079/2002, ως ίσχυε).

(στ) ΤΕΚΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Η' ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ:

(1) Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Αντίγραφο πορίσματος Ε.Δ.Ε. ή σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και

(2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

(3) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι δεν εισήχθη σε παραγωγική Σχολή του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ο/η σύζυγος ή άλλο τέκνο του καθισταμένου ανάπηρου στρατιωτικού Λ.Σ.

Τα παραπάνω Παραρτήματα προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr