ΑΕΝ: 73 προσλήψεις στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

ΑΕΝ: 73 προσλήψεις στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Την πλήρωση εξήντα οκτώ (68) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ως ακολούθως:

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ) 

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν.

2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού.

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για  την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2313331540 των κατωτέρω επιπέδων το οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά  Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 4210/2013, άρθρο 7, παρ. 1).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8, ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής

4. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Εξαίρεση:

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες

5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία πρόσληψης τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2638/1998, όπως ισχύει, να κατέχουν κατά βαθμίδα και ειδικότητα τα ακόλουθα προσόντα:

1. Για τη βαθμίδα Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση  που προκηρύσσεται.

γ) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επιστημονική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο διδασκαλίας, σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. 

δ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ε) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή. 

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

2. Για τη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση  που προκηρύσσεται. 

γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

δ) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας από τη λήψη  του τίτλου σπουδών σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή αναλόγως με τη θέση που προκηρύσσεται ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

ε) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από το διδακτορικό τίτλο. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί  στην παραγωγή. 

Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές. 

3. Για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), σε ισχύ, Πλοιάρχου Α΄ ή Μηχανικού Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. 

γ) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου ή Μηχανικού με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

δ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

ε) Συνεκτιμάται η πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4. Για τη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού. 

β) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση  που προκηρύσσεται.

γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

δ) Τέσσερα έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.  

ε) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

5. Για τη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών Ναυτικών Μαθημάτων:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

β) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), σε ισχύ, Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ τάξης - Μηχανικού Α΄ ή Β’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

γ) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του Διπλώματος Β΄ τάξης.   

δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας. 

6. Για τη βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή T.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος του εξωτερικού. 

β) Αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

δ) Πέντε έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο διδασκαλίας ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της σχολής σε Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

ε) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. 

7. Για τις θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού: 

α) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (T.E.I.) ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής ή απολυτήριο τεχνολογικού επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή παλιού τύπου μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή πτυχίο εμπορικού ναυτικού ειδικότητας ανάλογης με τη θέση που προκηρύσσεται. 

β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

γ) Τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα ανάλογης ειδικότητας με τη θέση που προκηρύσσεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει να υποβάλλουν:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές και η υποψηφιότητα απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί για έως πέντε (5) εκ των προκηρυσσομένων θέσεων. Η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ΄.

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η΄, εφόσον δηλώνεται επαγγελματική εμπειρία.

6. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄.

Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, όλα  τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ , Γ΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ . Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δ ηλαδή από  2 4-05-2019 μέχρι και 24-06-2019 είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) με την ένδειξη  επί του φακέλου «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΗ ΘΕΣΗ », στη Γραμματεία της Σχολής στην οποία

προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερες της μιας θέσεις, η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής της πρώτης, δηλωθείσας με την αίτηση, προτίμησης. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΑΕΝ αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος θα διατηρηθεί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου, από τη Γραμματεία της Σχολής, η οποία και θα πρωτοκολλήσει την αίτηση.

Υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, με κατάθεση νέας αίτησης με την επί του φακέλου ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ», η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται με τους ίδιους ως άνω τρόπους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων, όλες οι αιτήσεις, μετά των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών αποστέλλονται από τις ΑΕΝ, με απόδειξη, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, προκειμένου να παραδοθούν στα αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων σώματα – επιτροπή.

Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται:

α) από τις Γραμματείες των ΑΕΝ όπου προκηρύσσονται οι θέσεις.

β) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος).

γ) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους – Πολίτη / Επιχειρήσεων του ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο).

δ) στην ιστοσελίδα w Προκήρυξης.

ww.yen.gr (τοποθεσία: κατατάξεις - προσλήψεις), ως Παράρτημα της παρούσας

ε) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα, https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ως Παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης.

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) θα γίνει από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται κατά ειδικότητα με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και λειτουργούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 3 σχετική του προοιμίου της παρούσας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου εκλεκτορικού σώματος για ακρόαση, εφόσον κριθεί απαραίτητο και κληθούν από αυτό. Οι αποφάσεις για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, με αιτιολογημένη ψήφο καθενός εκ των μελών του και ύστερα από σύγκριση των προσόντων των υποψηφίων, με αναλυτική καταγραφή τους στο σχετικό πρακτικό επιλογής του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο επίσης περιλαμβάνει:

α) Αλφαβητικό πίνακα όλων των υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, με πλήρη αναφορά των προσόντων κάθε υποψηφίου και

β) Πίνακα των υποψηφίων που για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους αποκλείονται από τη διαδικασία, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού καθενός από αυτούς.

Εάν υποψήφιος υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, θα αξιολογηθεί σε όλες και θα καταταγεί στους αλφαβητικούς πίνακες υποψηφίων κάθε προκηρυσσόμενης θέσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί σε περισσότερες θέσεις, θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτίμησης των θέσεων όπως αυτή δηλώθηκε στην αίτησή του.

Σε περίπτωση που, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, ανακύψει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη νομιμότητα των πράξεων των εκλεκτορικών σωμάτων ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναπέμπει τις αποφάσεις τους για νέα κρίση. Τα εκλεκτορικά σώματα υποχρεούνται να επανέλθουν το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες με νέα αιτιολογημένη πράξη τους.

2. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται κατά ειδικότητα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λειτουργεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4 σχετική του προοιμίου της παρούσας. Οι αποφάσεις για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία, με πλήρη αιτιολόγηση καθενός από τα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, βάσει της προκήρυξης, καθώς και λοιπά στοιχεία και προσόντα που κατά κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση καταρτίζει:

α) Πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία, αναφερόμενης της αιτίας αποκλεισμού καθενός από αυτούς.

β) Πίνακα υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά.

Εάν υποψήφιος υπέβαλε αίτηση για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, θα αξιολογηθεί σε όλες και θα καταταγεί στους οικείους πίνακες υποψηφίων κάθε προκηρυσσόμενης θέσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί σε περισσότερες θέσεις, θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτίμησης των θέσεων όπως αυτή δηλώθηκε στην αίτησή του.

Πρόσβαση στα δικαιολογητικά επιλεγέντος υποψηφίου, εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά ελήφθησαν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, μπορούν να έχουν μόνον οι υποψήφιοι που έχουν έννομο συμφέρον και δεν έχουν απορριφθεί για τυπικό λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 Οι υποψήφιοι που επελέγησαν από τα εκλεκτορικά σώματα για το εκπαιδευτικό προσωπικό και την τριμελή επιτροπή για το ειδικό τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διοριζόμενοι σε θέση βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι διοριζόμενοι σε θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών εκλέγονται με τριετή θητεία, μετά τη λήξη της οποίας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μονιμοποίησής τους. Για το διορισμό του ειδικού τεχνικού προσωπικού εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλου.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον αρμόδιο Υπουργό απόφασης κατανομής της παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012. Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ως άνω απόφασης κατανομής.

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία ήταν απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης (παρ. 4, αρ. 26 ν. 4440/2016/Φ.Ε.Κ. 224/2-12-2016, που αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014/Φ.Ε.Κ. 237/31-10-2014/τ.Α’). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο κατά τα ανωτέρω εντοπιστεί πλαστό δικαιολογητικό θα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες του ν.3528/2007, ως ισχύει.

Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν, κατά το χρόνο του διορισμού τους και εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει η Υπηρεσία από τους αρμόδιους φορείς (ν. 3242/2004, ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19−7−2013).

Αν διοριστέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό εντός της τασσόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και συγκαλείται εκ νέου το ίδιο εκλεκτορικό σώμα για επιλογή άλλου υποψηφίου. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν διορισθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη διορισμού ανακαλείται υποχρεωτικά και συγκαλείται εκ νέου το ίδιο εκλεκτορικό σώμα για επιλογή άλλου υποψηφίου, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά η θέση επαναπροκηρύσσεται.

Όσον αφορά τους διοριστέους σε θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) αν προσληφθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη διορισμού του ανακαλείται υποχρεωτικά και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος αυτού από τον συγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Για το διορισμό, την ορκωμοσία, την ανάληψη υπηρεσίας καθώς και την ανάκληση διορισμού των προσλαμβανομένων εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr