Ρυθμίσεις θεμάτων αναγνώρισης διδακτορικών και μεταπτυχιακών

Ρυθμίσεις θεμάτων αναγνώρισης διδακτορικών και μεταπτυχιακών.

Σας γνωρίζουμε ότι για τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν την αναγνώριση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών ή διδακτορικού τίτλου προ της έναρξης ισχύος του Ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1-11-2011, αλλά η συνάφεια αναγνωρίστηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετά την εν λόγω ημερομηνία, σας γνωρίζουμε τα εξής: Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έστειλε με το αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1171/οικ.11172/09-05-2012 έγγραφο-ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθμ.253/2013 γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Ν. Σ.Κ., η οποία σύμφωνα με το αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.35/1756/οικ.27938/16-10-2013 έγγραφο έγινε δεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το αριθμ.2/10085/0022/30-06-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών η Γνωμοδότηση 253/2013 του ΣΤ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ, έγινε αποδεκτή από την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για την διόρθωση της κατάταξης σε Βαθμό και Μ.Κ. των εκπαιδευτικών οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, σύμφωνα με την αριθμ.253/2013 σχετική Γνωμοδότηση η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Ν.Σ.Κ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr