Παράταση αιτήσεων για σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού

Παρατείνεται για τρεις ημέρες, έως την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα 8 Δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, από 9.00 και έως τις 2.30 μ.μ, για να υποβάλλουν αιτήσεις.

Θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Δημόσια ΙΕΚ; Πάτησε ΕΔΩ.

Η υποβολή γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις, κατά τόπους, Γραμματείες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, και συγκεκριμένα:

Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου

49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου (πρώην ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 19013, τηλ.: 22910-36998, 22910-42294,-5.

Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου

Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης (πρώην ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 71500, τηλ.: 2810-761363, 2810-332927.

Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Παραλία Περαίας–Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”) T.K. 57019, τηλ.: 23920-25551-4, 23920-75919.

Ι.Ε.Κ. Ρόδου

Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ”, Αλεξάνδρου Διάκου 1, Ρόδος T.K. 85100, τηλ.: 22410-74445-6, 22410-24351.

Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας

Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας T.K. 49100, τηλ.: 26610-91541, 26610-90030.

Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου

Γαλαξίδι Φωκίδας T.K. 33052, τηλ.: 22650-41997,-8, 22650-42394

Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

Ξενοδοχείο “THALASSA HOTEL”, 2ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης- Μάκρης T.K. 68100, τηλ. 25510-25288.

I.E.K. Πελοποννήσου

“Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29 Άργος T.K. 21200, τηλ.: 27510-20115, 27510-20127.

Εγγραφές

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος μετεκπαίδευσης στο οποίο έχουν εισαχθεί, στην αποκλειστική προθεσμία.

Επιλεγέντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός του πιο πάνω διαστήματος διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευομένων κάθε τμήματος. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής τους.

Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία πόλεις έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε μία πόλη σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.

Μετεγγραφή από ένα τμήμα σε άλλο και από μια πόλη σε άλλη δεν επιτρέπονται. 

Προϋποθέσεις Φοίτησης 

Στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή και με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης: α. Έλληνες υπήκοοι,

  • υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
  • υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα.

Οι υποψήφιοι απασχολούμενοι στις πιο πάνω επιχειρήσεις και ειδικότητες θα πρέπει: α. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, ή εκατό (100) ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος (συνολικά τριακόσια (300) ένσημα) ή τριακόσια πενήντα (350) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί). Τα έτη υπολογίζονται ως εξής:

  • από 16.7.2015 έως 15.7.2016
  • από 16.7.2016 έως 15.7.2017 
  • από 16.7.2017 έως 15.7.2018

Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184).

Να είναι ηλικίας έως 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1963 και μετά.

Τόσο οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2. 

Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή, αίτηση στις κατά τόπους γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού (βλ. ενότητα 10 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Γενικά Δικαιολογητικά 

Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης (παρέχεται από την υπηρεσία, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr). Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του προγράμματος της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει. Σε αυτή την περίπτωση, υποβάλλουν δύο (2) ξεχωριστές πανομοιότυπες αιτήσεις, μία (1) για κάθε πόλη, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα. 

Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή πιστοποιητικού γέννησης.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. γ.1. Για αποφοίτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.

Για αποφοίτους από το 1981 και εφεξής, απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 739/1980

Απόφοιτοι Γυμνασίου (μέχρι το 1980) και απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα προσκομίσουν τον τίτλο αποφοίτησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο προκειμένου να μοριοδοτηθούν αναλόγως.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Λογαριασμού Ασφαλισμένου του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. 

Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε. . κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 (Α’ 299), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4504/1966 (Α’ 57) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 763/1970 (Α’ 283), ή σύμβαση εργασίας του π.δ. 156/1994 (A’ 104) ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση 

Για την απαλλαγή από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής κατά περίπτωση) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1077/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της Αγγλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Οροφοκομία ή της Γαλλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Μαγειρική Τέχνη και Ζαχαροπλαστική Τέχνη.

Για  την  πιστοποίηση  του  επιπέδου  γνώσης  της  ξένης  γλώσσας,  απαιτείται  ευκρινές  φωτοαντίγραφο  του τίτλου  (βλ. Παράρτημα 1) και  επίσημη μετάφραση  αυτού  (βλ. Παράρτημα 2).

  • Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε. . η οποία δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, και επιπλέον: 

επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2, γ.2. βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής

Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, τηλ. 210-3442263) ή των κατά τόπο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προκειμένου περί τίτλων σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 142 34, τηλ. 210-2709000). 

Τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 και Πλ. Σκρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 32, τηλ.

κέντρο 2313−331500/ Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313-331540-2) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 541 24, τηλ. 2310-997571) ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84, τηλ. 210-7277671-2). Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και  φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες στην Προκήρυξη.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr