Ξεκινούν οι εγγραφές στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ για το (2018-2019) - Ειδικότητες & Οδηγίες

Δημόσια ΙΕΚ: Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.816 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 Ι.Ε.Κ του Οργανισμού για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους 2018–19, προκειμένου να καταρτισθούν σε 34 σύγχρονες ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ προτίμησής τους από 03-09-2018 έως 14-09-2018 και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν την εγκύκλιο ΙΕΚ ΟΑΕΔ 2018-2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την εισαγωγή 2.816 σπουδαστών και σπουδαστριών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2018-2019.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. K1/149167/2015 και Κ1/47016/2016 εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από 03-09-2018 έως και 14-9-2018.

Διευκρινίζουμε ότι:

 1. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σ’ αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες.
 2. Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή, με την προϋπόθεση, ότι το σύνολό τους δεν θα υπολείπεται του αριθμού δεκαπέντε (15).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση Επιλογής: Συμπληρώνεται σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό]. 
 2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται παραπάνω, απαιτείται η κατάθεση των εξής:

 • Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφρασή του γίνεται από αρμόδια κατά τον νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βάθμια κλίμακα. 

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο: Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας θα προσκομίζεται Διαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]

Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή υπηκόων χωρών εντός Ε.Ε, εκτός Ε.Ε και ομογενών ισχύουν τα εξής: 

 1. Οι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα τους. 
 2. Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου κ.τ.λ.) γίνονται δεκτοί, εφόσον προσκομίσουν ¨Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Αλλοδαπού (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). 
 3. Οι υποψήφιοι, πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. προσκομίζουν Διαβατήριο και ατομική άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α, σε ισχύ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/14 (ΦΕΚ 80 Α’) «Κώδικας Μετανάστευσης, Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (τύπου Α΄ - χρώματος γαλάζιου), η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια, θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει.

Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. 

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαμονής, ο κάτοχος βεβαίωσης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρείχε η προηγούμενη άδεια διαμονής της οποίας την ανανέωση αιτείται.

Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. 

 • Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την Αστυνομία, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις, είναι απαραίτητο τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.) 

4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει): Βεβαίωση ΙΚΑ (αναλυτικός λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ) ή βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο Η απόδειξη της προϋπηρεσίας εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

     4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς, που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία ή πιστοποιητικό της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, όταν πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. 

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ των υποψηφίων ως προς τα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που θα προσκομίσουν για τα εξής: 

 1. Όλα τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιο φορέα γίνονται δεκτά εφόσον είναι ευανάγνωστα.
 2. Αντίστοιχα γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
 3. Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις).

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων επιλογής και εφ’ όσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εισαγωγής, ο Διευθυντής του ΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης, ανά ειδικότητα, με μοριοδότηση, αφού ληφθούν υπόψη τα εξής: 

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

β) Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:

 • Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια. 
 • Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.
 • Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.

IV.  Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια. 

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:

 • Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια. 
 • Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια.

III. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια.

IV. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου, τρία (3) μόρια.

στ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η ανακοίνωση του Πίνακα Κατάταξης θα γίνει στις 17-9-2018 και θα περιέχει αναλυτικά τα μόρια, που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από όλα τα κριτήρια. Ο συγκεκριμένος πίνακας εμφανίζει τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδικότητα. 

Την επομένη της λήξης των εγγραφών των επιλεγέντων ανακοινώνεται από το Διευθυντή του ΙΕΚ ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων ανά τμήμα. Αυτές οι θέσεις θα συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες.

Από 17-9-2018 έως και 26-9-2018, οι επιλεγέντες σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ επιλογής τους Αίτηση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η μη κατάθεση Αίτησης ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΙΕΚ, μέχρι και 26-9-2018 σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια της αρχικής επιλογής του για εγγραφή.

Εγγραφή σπουδαστών σε περισσότερα από ένα Ι.Ε.Κ ή εγγραφή και ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερες από μια ειδικότητες του ίδιου Ι.Ε.Κ δεν επιτρέπεται.

Η ανανέωση εγγραφής των σπουδαστών των προηγούμενων εξαμήνων γίνεται από 03- 09-2018 έως και  26- 09-2018.

Με ευθύνη των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ. δύνανται να συμπληρωθούν κενές θέσεις στα τμήματα που είναι σε εξέλιξη στο Γ΄εξάμηνο σπουδών, με αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ 

Τις επόμενες εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από 27-09-2018 έως και 28- 09-2018 οι επιλαχόντες, κατά σειρά, υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ, την αποδοχή της επιλογής τους με την κατάθεση σχετικής Αίτησης Εγγραφής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι σπουδαστές - τριες εισαχθούν στην  ειδικότητα:

 • Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής 
 • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (chef)

οφείλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Υγείας που απαιτείται για όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35797/4-4-2012 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ 1199/Β/11-4-2012.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΚ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ& ΝΗΣΩΝ 

 • Στο ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων /Τ.Κ.12243, τηλ. 210-5908910) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και παρεμφερών Προϊόντων (α’εξ.) | Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α’εξ.) | Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α΄εξ.) | Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα) 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

 • Στο ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 19/Τ.Κ.11141, τηλ. 210-2110871) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3.Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4.Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (γ’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 • Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ.14122, τηλ. 210-2810421) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3.Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6. Τεχνικός Η/Υ (γ΄εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 6

 • Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12/Τ.Κ.17456, τηλ. 210-9925288) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στο τομέα του Τουρισμού (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Τεχνικός Η/Υ( α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

 • Στο ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γεωργίου Λύρα 140 & Τατοΐου 125, τηλ. 210-8002798) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Μουσική Τεχνολογία (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Ηχοληψία (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Ραδιοφωνικός Παραγωγός (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α’ εξ.)

Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:6

 • Στο ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.Κ.18345, τηλ. 210-4818654) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας ( α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Μηχανοτρονικής ( α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

 • Στο ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη 83 & Κηφισού/Τ.Κ.18233, τηλ. 210-3478594) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Η/Υ (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 • Στο ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, τηλ.: 22410-35410) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ: 726 σπουδαστέςτριες

Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Στο ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας/Τ.Κ.59100, τηλ. 23310-24640) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές –τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 • Στο ΙΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119/Τ.Κ.56123, τηλ. 2310-721852) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Προπονητής Αθλημάτων ( α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Μηχανοτρονικής (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Στέλεχος Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης προϊόντων (marketing) (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 • Στο ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή/Τ.Κ.50200, τηλ. 24630-80447) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88 ) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3.Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 • Στο ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.Κ.57013, τηλ. 2310-698223) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ352 σπουδαστές-τριες

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 • Στο ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ (7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου/Τ.Κ.66100, τηλ. 25210-81162) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2.Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές -τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές -τριες (1 τμήμα)

5. Στέλεχος Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές -τριες (1 τμήμα)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

 • Στο ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι 2/Τ.Κ.65201, τηλ. 2510-839088) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4.Τεχνικός Αυτοματισμών (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 • Στο ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα/Τ.Κ.69100, τηλ. 25310-20363) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

 • Στο ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηπων 2/Τ.Κ.67100, τηλ. 25410-66990) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (chef) (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής ( α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

7. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 7

 • Στο ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62/Τ.Κ.68200, τηλ. 25520-23307) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Στέλεχος Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

 • Στο ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χλμ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/κης, Λευκώνας/Τ.Κ.62100, τηλ. 23210- 35302 κ’ 50096) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66 ) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές -τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 594 σπουδαστές-τριες

Δ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Στο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64/Τ.Κ.38334, τηλ. 24210-60744) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 • Στο ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τρικάλων 226/Τ.Κ.43100, τηλ. 24410-28900) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

 • Στο ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση/Τ.Κ.35100, τηλ. 22310-51086) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Βοηθός Φυσικοθεραπείας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Αθλητική Δημοσιογραφία (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 6

 • Στο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.Κ.41447, τηλ. 2410-530082) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα δύο (132) σπουδαστές– τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6. Αθλητική Δημοσιογραφία (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 6

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 462 σπουδαστές-τριες

Ε΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

 • Στο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο χλμ. Εθν. Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών/Τ.Κ.45000, τηλ. 26510-68160) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (α’εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: 110 σπουδαστές-τριες

ΣΤ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • Στο ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/Τ.Κ.30100, τηλ. 26410-32982, 26410-21630) θα εισαχθούν σαράντα τέσσερις (44) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης ( α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2

 • Στο ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (4ο χιλ Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου/ 21100 ΤΥΡΙΝΘΑ, τηλ. 27520-28675, 27520- 29232) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και ΜηχανικόςΤεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (γ’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

 4. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. (γ’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5

 • Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθν. Οδός Καλαμάτας - Αθήνας, Ασπρόχωμα/Τ.Κ.24100, τηλ. 27210-99624) θα εισαχθούν ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) ( α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4.Τεχνικός Η/Υ (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

 •  Στο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (Πανεπιστημίου 21, Ρίο/Τ.Κ.26500, τηλ. 2610-966962) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:5

 • Στο ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών/Τ.Κ.27100, τηλ. 26210-22247) θα εισαχθούν εξήντα έξι (66) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Τεχνικός Η/Υ (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Τεχνικός Αυτοματισμών (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 418 σπουδαστές-τριες

Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

 • Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη 64/Τ.Κ.71304, τηλ. 2810-256049) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

4.Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

5.Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (γ΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

6.Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (α΄ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

7.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer – Developer/Video games) (α’ εξ.) Είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 7

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 154 σπουδαστές-τριες

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ: www.oaed.gr και στις γραμματείες των παρακάτω Ι.Ε.Κ.

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δείτε Ακόμη: Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για τα Δημόσια ΙΕΚ (ΟΔΗΓΟΣ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr