Προτάσεις της Συνόδου Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων Τ.Ε.Ι.

Την Κυριακή 22 έως την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων Τ.Ε.Ι, στο Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία.

Κεντρικό θέμα της Συνόδου αποτέλεσε ο «Ενιαίος χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προϋποθέσεις, διαδικασίες και όροι για την συνένωση των Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα. Το μέλλον του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Ενώ τις θέσεις και τις απόψεις τους για το μέλλον της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων.

Στη Σύνοδο τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, κ. Δ. Δημόπουλος και ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ, κ. Ι. Πετράτος, οι οποίοι είχαν επισήμως προσκληθεί εγκαίρως προκειμένου να τοποθετηθούν και για τις Ακαδημαϊκές εξελίξεις στα Τ.Ε.Ι, αλλά να επισημάνουν και τις επιπτώσεις που αυτές θα επιφέρουν στα εκκρεμή θέματα που τους αφορούν και κυρίως στα εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα. 

Στα θέματα που αφορούν τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι κατά την διήμερη συζήτηση, δόθηκε η δυνατότητα στους εκπροσώπους των Πτυχιούχων να αναπτύξουν τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις που συνδέονται με τις δρομολογημένες ανακατατάξεις στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Υπουργείο παιδείας και η ΣΥΝΟΔΟΣ κατέληξε στα ακόλουθα – σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, μετά το πέρας των εργασιών της.  

Για τους Πτυχιούχους, η Σύνοδος Πρυτάνεων Τ.Ε.Ι προτείνει: 

«Α) Οι υφιστάμενες ενώσεις Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. να μετατραπούν σε Ν.Π.Δ.Δ (με βάση την αντίστοιχη ρύθμιση που αφορά την Ένωση Χημικών Ελλάδος), με επιμελητηριακό χαρακτήρα, προκειμένου να επιλύσουν στην πράξη όλα τα προβλήματα επαγγελματικού χαρακτήρα.

Η Σύνοδος τονίζει, επίσης, πως «τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει ως προς την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι δεν μπορεί να αποτελούν εκκρεμότητα σε ένα σύγχρονο κράτος Δικαίου και η όλη διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί».

Β) Την ισότιμη συμμετοχή των Ενώσεων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε επιτροπές σχετικές με τα επιστημονικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους πτυχιούχους Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. Οι συσταθείσες επιτροπές θα πρέπει σύντομα να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Γ) Με ευθύνη των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων πτυχίων Τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι ως προς τα νέα Τμήματα που θα προκύψουν από τη μετεξέλιξή τους.» 

Αναφορικά με τα Ακαδημαϊκά θέματα που προκύπτουν από συγχωνεύσεις Τ.Ε.Ι και Πανεπιστημίων ή συνενώσεις Τ.Ε.Ι με Τ.Ε.Ι και ποιες πρόνοιες πρέπει να ληφθούν για τους νυν καθηγητές και Φοιτητές - η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων προτείνει προς το αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της:

«Ως προς τις πρόνοιες που πρέπει να ληφθούν κατά την νομοθέτηση των συγχωνεύσεων Τ.Ε.Ι. με Πανεπιστήμια στην Περιφέρεια

Θεωρούμε θετική την πρακτική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ να συγκροτήσει μικτές επιτροπές ανά περιφέρεια, για την διερεύνηση των βέλτιστων μορφών συνεργασίας ανάμεσα στα επιχώρια ΑΕΙ. Σε όσες περιπτώσεις προτείνεται ως ακαδημαϊκά συμβατή και βιώσιμη λύση η μετεξέλιξη τμημάτων Τ.Ε.Ι. δια της ενσωμάτωσης τους στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, θα πρέπει να διασφαλιστούν, πέρα από ακαδημαϊκές παραμέτρους, τα παρακάτω:

α) η ακαδημαϊκή και κοινωνική υπόσταση των Τ.Ε.Ι. που έχει κατακτηθεί με τις προσπάθειες του προσωπικού τους και παρά τη διαχρονική επιλογή της πολιτείας για την ελλιπή επιχορήγηση και την υποστελέχωσή τους,

β) η διασφάλιση ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης και εργασιακής ειρήνης στα Ιδρύματα που θα προκύψουν, και

γ) η ίση και αξιοπρεπή αντιμετώπιση σε ίδιες κατηγορίες ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π.), και εργαζομένων στα Τ.Ε.Ι.

Η ενσωμάτωση των Τ.Ε.Ι. στα Πανεπιστήμια δεν γίνεται χαριστικά αλλά αποτελεί την τυπική αναγνώριση της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν επιτύχει στην πράξη.

Η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ιδρυμάτων των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να αφορά όλα τα ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ακαδημαϊκή συγκρότηση των Ιδρυμάτων

Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των ιδρυμάτων να γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια λαμβάνοντας υπ' όψη την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων τμημάτων, τον αριθμό μελών Δ.Ε.Π., την ερευνητική προϊστορία των τμημάτων το εθνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και ανάγκες. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτάσεων.

Οι προτάσεις του Υπουργείου που θα βασισθούν στο πόρισμα των επιτροπών θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και έγκρισης από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων.

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές για όσα Τμήματα Τ.Ε.Ι. προτείνεται να ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια, κατά τη στιγμή της ακαδημαϊκής τους ενσωμάτωσης στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο (σημείο μηδέν), θα πρέπει να επισυμβούν ταυτόχρονα τα εξής: i) Ιδρύεται το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα, ii) καταργείται το παλαιό Τμήμα Τ.Ε.Ι., και iii) το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του παλαιού Τμήματος περνά απευθείας στο νέο Τμήμα.

Διοικητική οργάνωση των Νέων Ιδρυμάτων

Η διοικητική οργάνωση και τα συλλογικά όργανα των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να αποτελούν την αντανάκλαση της βούλησης του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νέα ιδρύματα με τη θεσμοθετημένη και συντεταγμένη ενσωμάτωση σε αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

Για τα ιδρύματα που η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών ολοκληρώνεται την 31η-08-2018, προτείνουμε:

i) Να παραταθεί η θητεία των σημερινών Πρυτανικών Αρχών.

ii) Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών των νέων ιδρυμάτων να προκηρυχθούν και να ολοκληρωθούν, αφού προηγουμένως έχει λάβει χώρα η ενσωμάτωση του προσωπικού των Τ.Ε.Ι., ώστε όλα τα μέλη τους, αναλόγως της βαθμίδας και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, να έχουν τα ίδια δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αντίστοιχα με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σήμερα στα Πανεπιστήμια.

iii) Οι Πρυτανικές Αρχές των Τ.Ε.Ι. παραμένουν για όσο διάστημα απαιτείται, με αρμοδιότητα τη διαχειριστική διευκόλυνση της ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης και της ενοποίησης των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των δύο Ιδρυμάτων. Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. καταργείται κατά το χρόνο ενσωμάτωσης των Τμημάτων του.

iv) Από την 1η-01-2019, τη διοίκηση των νέων ιδρυμάτων αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι νέες Πρυτανικές Αρχές.

Για τα νέα Τμήματα, εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό καθεστώς που διέπει τη διοικητική οργάνωση των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., με κριτήριο την αυτοδύναμη λειτουργία τους. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση των μονοτμηματικών Σχολών.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων αυτών σε υφιστάμενη Σχολή του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να ανασυσταθεί η Σχολή και αναλόγως να ανασυγκροτηθεί η Κοσμητεία της.

Ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Τμήματα 

Για την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα ιδρύματα εφαρμόζονται, με τις ανάλογες διοικητικής φύσεως προσαρμογές, οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ένταξης του ακαδημαϊκού προσωπικού Τ.Ε.Ι. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) σε πανεπιστημιακά Τμήματα που προκύπτουν από μετεξέλιξη καταργούμενων αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

Ένταξη των υφιστάμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018, οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών.

Θέματα διοικητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

Τα νέα ιδρύματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους. Για τα υφιστάμενα μέλη του διοικητικού προσωπικού, εφόσον κριθούν ότι πλεονάζουν στην πόλη που υπηρετούν και δεν επιθυμούν τη μετακίνησή τους σε δομή του Ιδρύματος σε άλλη πόλη, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα οικειοθελούς μετάταξής τους σε δημόσια υπηρεσία (ευρύτερος δημόσιος τομέας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) της επιλογής τους στον τόπο διαμονής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί κινητικότητας στο δημόσιο.

Σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών

Τα υπάρχοντα προγράμματα Π.Μ.Σ. των τμημάτων Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν και εντάσσονται στα νέα τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα 3ου κύκλου σπουδών.

Χρηματοδότηση

Για να νέα ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλισθεί για τα πρώτα χρόνια λειτουργία επαρκής χρηματοδότηση και για τα νέα τμήματα να διασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό. Για νεοϊδρυόμενα τμήματα να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα κατανομή θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διοικητική Διάρθρωση των νέων ιδρυμάτων

Τα νέα ιδρύματα οφείλουν εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων οργανισμών διοικητικών υπηρεσιών και κανονισμού σπουδών που να αντανακλούν την νέα πραγματικότητα.» 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr