Οι σπουδαστές που θα γραφτούν για πρώτη φορά στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ θα προσέλθουν στο διάστημα από 22-9 έως 26-9-2014 και ώρες 9:00-13:30 αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους που θα προσκομίζει σχετική εξουσιοδότηση τους.

Πρέπει να έχουν μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.  Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

2.  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

3.  Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

4.  Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ-ομαδα Β΄(90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από την Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένα και τα ακόλουθα  έγγραφα:

5.  Αίτηση εγγραφής

6.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

7.  Ατομικό στατιστικό δελτίο (υποχρεωτικά συμπληρωμένα και στην 2η σελίδα ο αντίστοιχος κωδικός των επαγγελμάτων του πατέρα και της μητέρας).

Τα παραπάνω έγγραφα, μαζί με συμπληρωμένα υποδείγματα, είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των τμημάτων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr