Καλούνται οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές  του ΤΕΙ Πελοποννήσου, που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν στο ΤΕΙ Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας (αριθ.90Α) του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί στις 30-9-2014  ημέρα Τρίτη και ώρες από 9.00 μέχρι  13:00

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από την επιτροπή Σίτισης κατ΄ εφαρμογή του εγγράφου του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,  με αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Σπουδαστική Λέσχη (κα Αλεξοπούλου, τηλ:2721045290),και από την ιστοσελίδα του ιδρύματος (www.teikal.gr).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Οι νεοεισαχθέντες Σπουδαστές που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν θα πρέπει να υποβάλουν στη Σπουδαστική Λέσχη τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση

2.Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος .

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας  ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή Κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).

5.Μία (1) Φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

6. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας (Δ.Ο.Υ) των γονέων και του ιδίου (οικονομικού έτους 2014). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

8.Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

9.Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίζουν βεβαίωση του τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

10.Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από

την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

11.Όσοι υποψήφιοι είναι άποροι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση - πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

12.Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια.

13.Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά ανέργων γονέων θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr