Αιτήσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αιτήσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045025 που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 9/22.4.2019 θέμα 26ο, ΑΔΑ ΨΩ3Κ46914Β-ΝΝΥ), προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν λάβει το διδακτορικό τους (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2009 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Ε, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/19-4-2019, θέμα 33ο (ΑΔΑ ΨΓΙΛ46914Β-0ΗΥ) απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr