Φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 2018-2019

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2018-2019. 

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών

Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το έτος 2018-2019 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 25/7/2018 (παράταση 27/8/2018) ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών) βάσει της παρακάτω ποσόστωσης: 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)  

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών/στριών σε μια κατηγορία, το ποσοστό που απομένει μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα. 

Οι πόλεις που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σπουδαστών/στριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, να αυξήσει το σύνολο των εισαγομένων με κάποια πόλη. Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 10/5/2018, ώρα 12:00 έως 23/7/2018, ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορία υποχρεούνται κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες της μίας κατηγορίες ή σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το έτος 2018-2019 και δε θα συμμετέχει στην κλήρωση.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

  1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο ΕΠΠΑΙΚ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.
  2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης» θα πρέπει να υποβάλλουν (με τον φάκελο δικαιολογητικών εφόσον κληρωθούν σε σειρά εισαγωγής) το ΦΕΚ διορισμού τους και βεβαίωση από την υπηρεσία τους.
  5. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών» θα πρέπει να υποβάλλουν (με τον φάκελο δικαιολογητικών εφόσον κληρωθούν σε σειρά εισαγωγής) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της σειράς κατάταξής τους στον πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει γνωστοποιηθεί, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
  6. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των ανωτέρω απαιτουμένων τίτλων σπουδών και της απόφασης ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, την 23/7/2018. 
  7. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν από το EAΠ για το ΕΠΠΑΙΚ χωρίς να έχουν κληρωθεί"» θα πρέπει να υποβάλλουν (με τον φάκελο δικαιολογητικών εφόσον κληρωθούν σε σειρά εισαγωγής) έγγραφο του ΕΑΠ από το οποίο να προκύπτει, ότι έχουν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις χωρίς να έχουν κληρωθεί.
  8. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703).

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από την συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30.00 €) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη συμμετοχής στην κλήρωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά: «ΕΠΠΑΙΚ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) του υποψηφίου. Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται από τον υποψήφιο/α σπουδαστή/τρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 23/7/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του υποψηφίου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον Κανονισμό του ΕΠΠΑΙΚ και τους όρους συμμετοχής και φοίτησής του στο Πρόγραμμα.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους με δική τους μέριμνα και ευθύνη αποκλειστικά μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το ΕΑΠ θα πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αφορά μόνο την ενημέρωση για τη σειρά κατάταξης που έλαβε ο υποψήφιος στη διαδικασία της κλήρωσης, σε όσους υποψήφιους έχουν εισάγει έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποτελέσματα κλήρωσης – Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δικές τους ενέργειες να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά κατάταξης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά κλήρωσης σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.

Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν αύξοντα αριθμό κλήρωσης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία στη συγκεκριμένη πόλη επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα, εφόσον: α) τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει η παρούσα πρόσκληση β) τα δικαιολογητικά αποσταλούν εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, και γ) καταβληθεί εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) και χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, η ΑΣΠΑΙΤΕ με ανακοινώσεις της καλεί τους επιλαχόντες, με προτεραιότητα αυτούς της ίδιας πόλης, να τις καλύψουν. Όσες θέσεις δεν καλυφθούν μέχρι μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων, θα παραμείνουν κενές.

Οι Επιλαχόντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Πρόγραμμα, εφόσον: α) τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει η παρούσα πρόσκληση β) τα δικαιολογητικά αποσταλούν εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, και γ) καταβληθεί εμπρόθεσμα, σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίσει η ΑΣΠΑΙΤΕ με σχετική ανακοίνωσή της, το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) και χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής. 

Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, είναι υποχρεωμένοι με δική τους μέριμνα και ευθύνη να ενημερώνονται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες που θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Λειτουργία προγράμματος

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν κατά το μήνα Οκτώβριο 2018, διεξάγονται απογευματινές ώρες (17:00-21:00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δύο εξάμηνα, δώδεκα εβδομάδες το Χειμερινό εξάμηνο συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου και δεκατρείς εβδομάδες το Εαρινό εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου και της συμπληρωματικής εξεταστικής περιόδου. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται η υλοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) για τις οποίες απαιτείται και, για επτά (7) ημέρες (καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος), πρωινή παρουσία των σπουδαστών/στριών (πέραν των τριών ή τεσσάρων ημερών ανά εβδομάδα υλοποίησης του προγράμματος). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μόνο με φυσική παρουσία.

Πρόγραμμα σπουδών 

Οι σπουδαστές/στριες του ΕΠΠΑΙΚ πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας και Πτυχιακή εργασία) εντός του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος για το έτος 2018-19. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα που εξετάστηκαν και απέτυχαν μόνο στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019 ή στις εξεταστικές περιόδους α’ εξαμήνου 2020 και β’ εξαμήνου του 2020 αντίστοιχα.

Ο συνολικός χρόνος για την περάτωση των υποχρεώσεων και την απόκτηση του πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 έτη.

Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ για τον οποίο οι σπουδαστές/τριες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΠΠΑΙΚ και από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Δαπάνες σπουδών

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο χωρίς κρατική επιχορήγηση και οι επιλεγέντες σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€, το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών τους προς έλεγχο για την αρχική εγγραφή τους και ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) με την ανανέωση της εγγραφής τους για το β’ εξάμηνο τα οποία καταβάλλονται πριν την έναρξη των μαθημάτων του β΄ εξαμήνου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και χωρίς δυνατότητα τμηματικής καταβολής. 

Οι επιλεγέντες σπουδαστές/τριες για φοίτηση, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα για το έτος 2018-2019, υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για το έτος 2019-2020, να καταβάλλουν το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις προθεσμίες που ορίζονται ανωτέρω.

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων επιλεγέντων σπουδαστών/τριών του ΕΠΠΑΙΚ δεν επιστρέφονται χρήματα. Κατ’ εξαίρεση και μόνο μέχρι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων μπορούν με αίτησή τους οι επιλεγέντες σπουδαστές/τριες να ζητήσουν την διαγραφή τους από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού για την αρχική εγγραφή τους.

Μετεγγραφές

Μετεγγραφή σπουδαστών από ΕΠΠΑΙΚ μιας πόλης σε ΕΠΠΑΙΚ άλλης πόλης δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση προβλέπεται στην περίπτωση, διορισμού ως μόνιμου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού ή με πλήρη απασχόληση σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για τουλάχιστον 12 μήνες, που προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης, ή άλλης ειδικής περίπτωσης, η οποία θα αξιολογείται από τη Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι μετεγγραφές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν στο σύνολό τους το 5% των εγγεγραμμένων σπουδαστών στην πόλη υποδοχής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr